C00116 new approved HU HJA conventionDeclaration detailLevel http://ica-atom.org/doc/RS-2#5.4 created September 13, 2016 4:31:15 PM CEST human revised May 28, 2021 2:45:17 PM CEST human "Közalap. Teljes nevén Országos Magyar Izraelita Közalap, amely a recepció műve volt. 1896 jan. 5. Budapesten tartott országos értekezleten, mely a recepció folytán a hazai zsidóságra váró feladatokról tanácskozott, terjesztette elő Simon József (l. o ) a következő indítványt: « Annak emlékére, hogy az izraelita vallás a törvényesen bevett vallások sorába felvétetett, a magyarországi izraeliták közalapot alkossanak; a közalap rendeltetése legyen azon célok megvalósításának elősegítése, amelyek által a, magyar zsidóságnak nemzeti szellemben való fejlődése előmozdíttatik». Nagy lelkesedéssel fogadták az indítványt, melynek keresztülvitelét a kerületi elnökök testületére bízták. Ez a közalap elnökének Schweiger Mártont (l. o.) választotta meg. A közalap első tette az volt, hogy a Ludovika Akadémia javára 150,000 koronás alapítványt tett azzal a meghagyással, hogy az valláskülönbségre való tekintet nélkül adományozandó. A közalap, mely Kőrösmezőn magyar iskolát alapított, mindaddig, míg vagyona el nem értéktelenedett, hitközségeket segélyezett, özvegyeket és árvákat gyámolított, tudományos és művészi pályára készülő ifjaknak ösztöndíjakat adományozott. Élén Schweiger halála óta Kohner Adolf báró (l. o.) elnök áll. Ügyvezető elöljárója Mezey Ferenc (l. o.) volt. F.D." (Zsidó Lexikon) corporateBody Országos Magyar Izraelita Közalap conventionDeclaration 1896-

Kohner Adolf Országos Magyar Izraelita Közalap