MIKÉFE iratai Magyar Izraelita Kézmű és Földművelési Egyesület Kertész Ödön Kertész Ödön Jegyzőkönyvi kivonat az ipartestület üléséről. A PIH alapítványt tett, hogy abból szegénysorsú zsidók részesüljenek, 1843. A MIKÉFE igazgatósága felhívja a választmányt, hogy jelöljön új tagokat, 1843. Panasz a Tanácshoz, hogy zsidó fiút mesterek nem akarnak felvenni. A Tanács az ügyet megtárgyalta, 1843-1844. A Budai Tanács kötelezi a mestereket, hogy zsidó inasokat alkalmazzanak, felszabadulási levelet kapjanak és a legénylajstromba beírattassanak, 1844. A mester kijelenti, hogy az inast hajlandó volna felszabadítani, de ez nem lehetséges, mert az inas zsidó, 1846. A MIKÉFE kötelékébe tartozó tanárok névjegyzéke, mesterségük feltüntetésével, plusz a felszabadultak jegyzéke, 1846/1847. A MIKÉFE a felszabadult legények búcsúztatására ünnepséget rendezett. A főrabbi beszéde, a legények fogadalma, s.d. A Helytartó Tanács ülésének jegyzőkönyvéből a Tanács a MIKÉFE-nek: Javaslat az alapszabály módosítására, 1847. Pest főpolgármestere a MIKÉFE-hez: Az egylet élére biztost nevez ki, 1866. Anton Freystädtler a MIKÉFE-nek tett felajánlásáról, 1866 A MIKÉFE a mesterekhez: a tanórák módosításáról, a mulasztók kizárásáról, 1869 J. Kunewald előterjesztése további helyiségek felszerelésére a tanulók magasabb képzése érdekében, s.d. A Pesti Chevra Kadisa értesíti a MIKÉFE-t adományáról, 1879 A MIKÉFE tanulójának kötelezvénye: Ha kilépne az intézetből, az anyagi segélyt megtéríti, a ruhaneműket visszaszolgáltatja. – biankó, 188? Klein Ede iparműtanodai növendék a MIKÉFE-hez: Támogatást kér. Megszavazva havi 5 Ft. segély, 1883 Alapszabály-tervezetek, módosított alapszabály tervezetek, 1884 Klein Ede kérelme a MIKÉFE-hez: Ösztöndíjat kér. Megszavazva: havi 10 Ft, 1884 A MIKÉFE iskolai ügyrendje, 1884 A MIKÉFE ügyrendje, s.d. Javaslat a MIKÉFE ügyrendjéhez, s.d. A MIKÉFE céljai: szegény, árva gyermekek kiképzése, a zsidó vallás tanítása. Az egyesület anyagi forrásai, 1887 Fölajánlott adomány megköszönése, 1887 A MIKÉFE tanulóinak hittanvizsgáján?? résztvevő elöljáró jelentése a tapasztaltakról, 1887 Jegyzőkönyvi kivonat a MIKÉFE közgyűléséről, az elért eredményekről, az egylet vagyona és pártoló tagjainak létszáma, 1888 A MIKÉFE azon tanítványainak névsora, akik 1 arany 2 vagy 1 ezüst Ft-os díjat nyertek, 1889 A MIKÉFE megköszöni az iskolaigazgatónak a kért jegyzék megküldését, 1889 A MIKÉFE első osztályos tanulóinak névsora és előmenetele, 1889 k. A MIKÉFE második osztályos tanulóinak névsora, mestersége és hittan osztályzata. + A MIKÉFE második osztályos tanulóinak névsora, és osztályzata, 1889 Jutalmazottak névsora, mesterségük feltüntetéséve, 1889 Hitoktató jelentése a tanulók előmeneteléről, 1889 A MIKÉFE iskolai ügyosztályának elnöke kéri az iskolák igazgatóit, hogy jelölje meg a növendékek szorgalmát és előmenetelét, hogy kiket javasolnak jutalmazásra, 1889 A MIKÉFE felkéri az iskolaigazgatókat, hogy állítsák össze a tanulók névsorát, tüntessék fel szorgalmukat és előmenetelüket, jelöljék ki a jutalmazandókat, 1889 Az iskolabizottság egy tagjának jelentése a Lovag utcai iskola záróvizsgájáról, 1889 A MIKÉFE három levelének fogalmazványa: 1. a PIH bocsássa rendelkezésre a Síp utcai iskolájának nagytermét, 2. Kayserling főrabbihoz, 3. Friedmann főkántorhoz, hogy vegyenek részt a Széder estén, 1889 Kallós Ede szobrász kérelme a MIKÉFE-hez: Külföldi tanulmányútjára támogatást kér. + Klein (Kallós) Ede köszönő levele a MIKÉFE-hez a kapott támogatásért. 60 Ft. segélyt hagytak jóvá, 1889 Alapszabály, 1889 A MIKÉFE elnöke a tagokhoz, új tagok gyűjtésére. + ua. németül, 1890 A MIKÉFE a választmány tagjaihoz: számosabban működjenek közre a műhelyfelügyelői és iskolai bizottságokban, 1891 Guttenberg Pál a középiskolában a kézimunka tanításának bevezetését hangsúlyozza, 1891 A MIKÉFE ösztöndíjas tanulóinak előmeneteléről, 1891 Dr. Schoenberg Ármin a MIKÉFE elnökének haláláról szóló körlevél, 1891 Kallós Ede szobrász kölcsönkérelme a MIKÉFE-hez, 1892 Kallós Ede nyugtája a MIKÉFE-nek 50 Ft. segély felvételéről, 1892 Róna József levele a MIKÉFE-hez Kallós Ede érdekében, 1892 Loránfi Antal a MIKÉFE-hez: Felhívja figyelmüket Kallós Ede tehetségére, 1892 A MIKÉFE házvételi bizottságától a választmányhoz, székház vételi ügyben, 1893 Jelentés a MIKÉFE növendékek műhelygyakorlaton való eredményes munkájáról, 1893 A MIKÉFE létesítendő tanoncműhelye javára szóló gyűjtőív. Az adományozók neve és a felajánlott összeg, 1894 k. A MIKÉFE 50 éves fennállásának és a Tanoncotthon megnyitásának alkalmából rendezett ünnepély meghívója. + Tudósítás a Bécsi Iparos Egyesület 50 éves fennállásának jubileumáról, 1894 A MIKÉFE egykori növendékeiből lett mesterek fölajánlási alapja, jubileumi alapítványhoz, 1894 k. A MIKÉFE szegénysorsú és jeles előmenetelű tanulók számára ösztöndíjakra pályázatot hirdet, 1894 A MIKÉFE Schönberg Ármin elnök negyedszázados jubileuma alkalmából meg akarja festeni arcképét. Gyűjtőív erre a célra, s.d. A MIKÉFE-ben felszabadult mesterek jegyzéke és az általuk készített kiállítási tárgyak felsorolása, 1896 A MIKÉFE tanoncműhely létesítésének támogatását kéri, 1897 R. A. aláírással annak hangsúlyozása, hogy tanoncotthonok felállítása szükséges, s.d. A Budapesti Jégművek a MIKÉFE-hez: 1 fuvar tüzifa felajánlásáról, 1900 A MIKÉFE a hitoktatókhoz: akadályoztatás esetén helyettesítésükről gondoskodjanak, 1901 A MIKÉFE a dorosmai hitközséghez: Adományokat kér, 1902 Betlen Gyuly szobrász nyugtája a MIKÉFE-hez: 3 részletben felvett 1000 Kr. segélyről, 1904 Gomperz Róza a MIKÉFE-hez: Leánya emlékére 1000 K-t ajánl fel. + köszönőlevelek, 1905 Kertészképző telep beindításához a hitk. pénzügyi segítségét kérik, 1907 A MIKÉFE 1907. évi jelentése, 1907 A MIKÉFE ösztöndíjas növendékeinek névsora, iskolájuk és foglalkozásuk megjelölésével, az ösztöndíj összegének feltűntetésével, 1907 MIKÉFE vezetősége a PIH választmányának a Kertészképző telep létesítéséről A MIKÉFE havi ösztöndíjasainak jegyzéke, foglalkozásuk és a kapott összeg megjelölésével, 1908 Első Magyar Gyapjúmosó Rt. a MIKÉFE-nek adományt utal át., 1908 Magyar Ált. Kőszénbánya Rt. a MIKÉFE-hez: 20 mázsa brikettet ajánl fel, 1908 Salamon Jakab és Tsa a MIKÉFE-hez: 10 mázsa szén felajánlásáról, 1908 A MIKÉFE részére felajánlott tüzelő adományokról szóló kimutatás, 1908 A PIH számvevőségének összeállítása: A MIKÉFE részére befolyt adományok 1 esztendő alatt, 1908 Bihari Mór a MIKÉFE-hez egy fiú felvételének érdekében, 1908 A Magyar Földhitel Intézet igazolja a MIKÉFE kötvény letétbe helyezését, 1909 Pesti Magyar Kereskedelmi Bank a MIKÉFE-nek javára történő befizetésről, 1909 A Magyar Földhitel Intézet a MIKÉFE-hez: Tudomásul veszik, hogy a Pollák Márk és Babetta Alapítványra vonatkozó rendelkezéseket kiknek kell aláírniuk, 1909 A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank a MIKÉFE-hez járadék kiszolgáltatásról, 1909 Budapesti Takarék Pénztár a MIKÉFE-nek értékpapírok letétbe helyezéséről, 1909 Első Magyar Részvény Sörfőzde a MIKÉFE-hez adomány átutalásáról, 1909 Idézés a MIKÉFE-nek a körjegyzőtől Feivel Lipót hagyatéka ügyében, 1909 A MIKÉFE részére küldött adományok a Pester Lloyd útján: segélyek és adományok, s.d. A MIKÉFE ösztöndíjasainak névsora, foglalkozásuk és a kapott összeg megjelölésével, s.d. Weinmann Fülöp alapítványi pénzének felhasználásáról, 1911 Dr. Deutsch Ernő orvos a MIKÉFE-hez: A Társadalmi Múzeumba oktató sétát ajánl fel a növendékek részére. Hátoldalon köszönő levél fogalmazvány, 1919 A MIKÉFE jótékonyságra felszólító irata, tanítványainak kosztnapot?? vagy ennek pénzbeli megváltását kéri, 1924 A MIKÉFE vezetőségének segély kérelme, felhívása és belépési nyilatkozata új földműves iskola létesítésére, 1927 A MIKÉFE egy tanárának levele a behézségekről, hiányosságokról, 1927 Nagel Marcel a MIKÉFE-hez: Előadás tartását ajánlja fel, 1943 MIKÉFE tagok listája, 1948 A MIKÉFE felszámolásának dokumentumai, 1949-1950 1842-01-01/1950-01-01 https://archives.milev.hu/index.php/mikefe-iratai;dc 4 https://archives.milev.hu/index.php/magyar-zsido-leveltar;isdiah HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár