IX IX. Egyesületek, szervezetek iratai HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
2015-08-23
Generated by qubit 1.2 2021-05-14 05:35:UTC English
IX. Egyesületek, szervezetek iratai HU HJMA IX HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Ahavasz Reim Országos Felebaráti Szeretet Egylet iratai 1 1928-1952 Ahavasz Reim Országos Felebaráti Szeretet Egylet 21 kötet 2 doboz irat 1 díszkötet HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

IX-1-1: Jegyzőkönyvek IX-1-2: Pénzügyi iratok IX-1-3: Alapszabályok, jelentések IX-1-4: Tagnyilvántartások IX-1-a: Üdvözlések és köszöntések könyve IX-1-5: Iratok

Ahavasz Reim Országos Felebaráti Szeretet Egylet Jegyzőkönyvek 1 1928-1950 Ahavasz Reim Országos Felebaráti Szeretet Egylet 9 db jegyzőkönyv HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

jegyzőkönyvek: <br /> 1928-1932 <br /> 1933-1937<br /> 1938-1939<br /> 1940-1941<br /> 1942-1944<br /> 1945-1948<br /> 1946-1947<br /> 1948<br /> 1949-1950<br />

Ahavasz Reim Országos Felebaráti Szeretet Egylet

1938-1945 közötti jegyzőkönyvek mikrofilmezve a Yad Vashem Archives részére

Pénzügyi iratok 2 1929-1952 Ahavasz Reim Országos Felebaráti Szeretet Egylet 5 kötet HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

pénztárkönyv 1929-1931<br /> főkönyv 1934-1936<br /> pénztárkönyv 1938-1941<br /> pénztárnapló 1949-1952<br /> befizetések, naptár 1960-1966?

Ahavasz Reim Országos Felebaráti Szeretet Egylet
Alapszabályok, jelentések 3 6 kötet

alapszabály 1933<br /> éves jelentés 1940 <br /> összefoglaló jelentés 1943-1947<br /> éves jelentések 1947

Tagnyilvántartások 4 1920-as évek Ahavasz Reim Országos Felebaráti Szeretet Egylet 1 kötet HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Ahavasz Reim Országos Felebaráti Szeretet Egylet
Látványraktár2 L2_A1_74 Látványraktár2 L2_C4_22 Látványraktár2 L2_C4_23 iratok 5 1928-1950 iktatott és nem iktatott iratok

iratok, 1928-1929 471-472. doboz: Országos Felebaráti Szeretet Egylet iratai (1938-1940)

rajtári jegyzék a fonddossziéban

Üdvözlések és köszöntések könyve a 1930-as évek egy díszkötet
L1_F3_14 OMIKE 2 1938-1946 1938-1946 OMIKE nyomtatványok, meghívók Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár

nyomtatványok, meghívók műsornaptár: - 1941-42 Június 2 db, (64.2267, 64.2268) - 1942-1943 Január (64.2269) - 1942-1943 Február 2 db (64.2270, 64.2271) - 1942-1943 Március (64.2272) - 64.1942-1943 Április - 1942-1943 Június (64.2273) - 1942-1943 November (64.2275)

OMIKE

helyben fennmaradt iratanyag, 75.46; 76.9; 71;59 89.76; 74.62; 77.65.1; 77.65.2; 77.65.3; 88.453; 64.2276; 86.69; 89.8; 77.65.2 Jelenleg: OMIKE-kiállításban!!!

http://collections.milev.hu/items/show/33979

Látványraktár1 L1_A1_21 Magyarító Egylet iratai 3 1844 - 1868 Magyarító Egylet HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Magyarító Egylet. Az 1839-40. évi országgyűlésen elhangzott szabadelvű beszédek hatása alatt a hazai zsidóság nagy buzgalmat fejtett ki az irányban, hogy az érzelmeiben különben is magyarrá vált felnövekedő nemzedék nyelvében is magyarrá váljon. Kiváló eredményeket ért el e téren a pesti M. Az egylet megalakításának eszméje a pesti egyetem zsidó orvosnövendékei köréből indult ki. 1843 tavaszán alapszabály-tervezetet készítettek, melyet a hitközség elöljárósága Schwab Lőb főrabbi javaslatára elfogadott. A csakhamar 400 tagot számláló egylet 1844 máj. 8. alakult meg, Jakobovics Fülöp zsidókórházi igazgató lett az elnöke, Barnay Ignác hitközségi titkár pedig a jegyzője. Magyar óvodát és nyelviskolát tartott fenn, magyar hírlapokkal és könyvtárral felszerelt olvasótermet rendezett be, magyar felolvasásokat tartott. Bár nem az egylet keretén belül, de mindenesetre azon eszmék hatása alatt, melyek az egyletet életre keltették, készíti Bloch Móric még 1840. az első magyar tórafordítást, Rosenthal Móric budai tanító 1841. az első magyar imakönyvfordítást, prédikál magyarul 1844 óta Lőw Lipót Nagykanizsán,1845 óta Steinhardt Jakab Aradon, 1847 óta Zipser Mayer Székesfehérvárott, ad ki Lőw 1847 A Magyar Zsinagóga címen magyarnyelvű zsidó folyóiratot E kor magyarosodási törekvéseinek értékes terméke az egylet által 1848. kiadott Első Magyar Zsidó Naptár, mely megmutatta, hogy a magyar zsidó írók rövid néhány év alatt mily magas színvonalra tudtak emelkedni. A szabadságharcot követő szomorú évtized elfojtott minden nemzeti törekvést, de alig hogy megenyhült az abszolutizmus, a régi M. 1860. Izraelita Magyar Egylet néven új életre kelt. Néhány nap alatt több mint 600 tag jelentkezett. Rózsay József orvos lett az egylet elnöke, Mezei Mór altkára. Egyleti helyiséget béreltek, minden héten rendszeres nyilvános felolvasásokat tartottak, Tenczer Pál vezetésével magyar nyelvtanfolyamot szerveztek, az abszolutizmus idején elnémetesített zsidó iskolák megmagyarosítására tankönyveket készítettek, az 1848. évi naptár mintájára 1862. Első Magyar Izraelita Naptár és Évkönyv címen magas színvonalú évkönyvet adtak ki és megpendítették a teljes bibliafordítás eszméjét. Az egylet munkája oly eredményes és az egész országra kiható volt, hogy midőn néhány év múltán, 1867. a nemzet kimondotta a zsidók emancipációját (l. o.), új generációja nemcsak érzelmeiben, de nyelvében is már teljesen magyar volt.

Magyarító Egylet

http://www.hebraisztika.hu/szovgyujt/KG_chrest_111.pdf

http://www.librarything.com/work/13466071/book/93647637

MIKÉFE iratai 4 1842-1950 MIKÉFE - Magyar Izraelita Kézmű és Földművelési Egyesület Kertész Ödön HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
MIKÉFE - Magyar Izraelita Kézmű és Földművelési Egyesület Kertész Ödön MIKÉFE-vel kapcsolatos újságcikkek gyűjteménye 1 1893-1948 MIKÉFE - Magyar Izraelita Kézmű és Földművelési Egyesület 1 kötet, beleragasztott újságkivágatok, meghívók, stb. HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
MIKÉFE - Magyar Izraelita Kézmű és Földművelési Egyesület

n.a.

Látványraktár2 L2_W3_11 Díszoklevél 2 1893 MIKÉFE - Magyar Izraelita Kézmű és Földművelési Egyesület 1 díszoklevél HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
MIKÉFE - Magyar Izraelita Kézmű és Földművelési Egyesület

90.27

http://collections.milev.hu/items/show/189

Látványraktár2 L2_B1_74 Magyar Cionista Szövetség 5 1926-1947 Magyar Cionista Szövetség 1 kisdoboz HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

kiadványok, nyomtatványok

Magyar Cionista Szövetség Cionizmus / Zionism

helyben fennmaradt iratok

Látványraktár1 L1_F3_12 L1_F3_14 Országos Magyar Izraelita Közalap 6 1896-1925 Országos Magyar Izraelita Közalap jegyzőkönyvek, 4 db HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

"Közalap. Teljes nevén Országos Magyar Izraelita Közalap, amely a recepció műve volt. 1896 jan. 5. Budapesten tartott országos értekezleten, mely a recepció folytán a hazai zsidóságra váró feladatokról tanácskozott, terjesztette elő Simon József (l. o ) a következő indítványt: « Annak emlékére, hogy az izraelita vallás a törvényesen bevett vallások sorába felvétetett, a magyarországi izraeliták közalapot alkossanak; a közalap rendeltetése legyen azon célok megvalósításának elősegítése, amelyek által a, magyar zsidóságnak nemzeti szellemben való fejlődése előmozdíttatik». Nagy lelkesedéssel fogadták az indítványt, melynek keresztülvitelét a kerületi elnökök testületére bízták. Ez a közalap elnökének Schweiger Mártont (l. o.) választotta meg. A közalap első tette az volt, hogy a Ludovika Akadémia javára 150,000 koronás alapítványt tett azzal a meghagyással, hogy az valláskülönbségre való tekintet nélkül adományozandó. A közalap, mely Kőrösmezőn magyar iskolát alapított, mindaddig, míg vagyona el nem értéktelenedett, hitközségeket segélyezett, özvegyeket és árvákat gyámolított, tudományos és művészi pályára készülő ifjaknak ösztöndíjakat adományozott. Élén Schweiger halála óta Kohner Adolf báró (l. o.) elnök áll. Ügyvezető elöljárója Mezey Ferenc (l. o.) volt. F.D." (Zsidó Lexikon)

Ülésjegyzőkönyv 1896-1911 Másolati könyv 1907-1912 Iktatókönyv 1911-1925 Zárszámadás és mérleg 1900, 1903, 1910 (egy kötetben) 1 pallium iratanyag

Országos Magyar Izraelita Közalap

helyben fennmaradt iratanyag; 89.2;

Látványraktár2 L2_B2_76 Látványraktár2 L2_B4_55 Látványraktár2 L2_C1_56 Látványraktár2 L2_G2_72 Látványraktár2 L2_G3_74 Torony1 T1_P_15 Pesti Izraelita Nőegylet iratai 7 1879-1949 Pesti Izraelita Nőegylet

A Pesti Izraelita Nőegylet (gyakori rövidítéssel PIN) 1866–1945 között fennálló budapesti, erzsébetvárosi székhelyű izraelita jótékonysági egyesület volt.Az 1866-ban 230 taggal megalakult egyesület első elnöke Gotteszmann Mária (Gotteszmann Miklósné) lett, székhelye Erzsébetvárosban, a mai Dessewffy utca 41. szám alatt volt. Céljukul a beteg, keresőképtelen özvegyek, asszonyok és leányok felkarolását és segélyezését, illetve egy leányárvaház alapítását tűzték ki. Tevékenységük több belső-pesti kerületre kiterjedt, s a munkát a nőegylet kerületi tagszervezetei koordinálták. A Hirsch Mór által működésükre felajánlott összegből 1867-ben a Kertész utca 36. szám alatt – a mai Fészek Művészklub épületében – fel is állították a száz árva leány befogadására alkalmas intézményt, a Pesti Izraelita Nőegylet Leányárvaházát. 1869-től népkonyhát is működtettek, ahol 300 rászoruló napi ebédadagját osztották ki. A leányárvaház 1900-ban a Jókai utca 5. szám alá költözött, majd 1923-ban a Hungária körút 9. szám alatti ingatlanban helyezték el. A népkonyha 1901-től, a leányárvaház korábbi helyén, a Fészek Művészklubnak bérbe adott Kertész utcai épület egy részében tovább működött. Az első világháború során katonafeleségek foglalkoztatását biztosították a Csokonai utcai Női Ipari Foglalkoztató 1916. évi megnyitásával. A leányárvaháznak 1898 és 1927 között Gerő Katalin volt az igazgatónője, aki 1929-ben kiadott Életem c. önéletrajzi regényében részletesen beszámolt az árvaház tevékenységéről és életéről, A szeretet munkásai c., 1938-ban megjelent könyvében pedig a Nőegylet egész addigi tevékenységéről is. 1910-ben a nagyiparos Weiss Manfréd 120 ezer koronás, felesége emlékére tett alapítványának köszönhetően nyílhatott meg a XIII. kerületi Bókay tér 4. szám alatt, a Szabolcs utca közelében a 32 férőhelyes Weiss Alice Gyermekágyas Otthon. Az intézményben gyermekápoló-képzés, és az országban elsőként terhestanácsadás is folyt. 1922-ben már egyszerre 120 fiatal anya elhelyezését tudták megoldani, s felekezeti különbségek nélkül évente mintegy ezren részesültek a nőegylet anya- és csecsemővédő tevékenységében. 1926-ban magángyógyintézményből nyilvános, 1931-ben közkórházzá sorolták át. Ekkor engedélyezték az intézeten belül külön nőgyógyászati osztály létesítését, amelynek kapacitása többszöri kibővítést követően elérte a 70 ágyat. Az izraelita nőegylet taglétszáma 1936-ban 1528 fő volt. Működése a második világháború végén hivatalosan is megszűnt, az általa működtetett Weiss Alice Gyermekágyas Otthon beolvadt a Zsidókórházba, a Szabolcs Utcai Állami Kórház elődjébe.

Iratok 1879-1949 Pénztárkönyv 1931-1940 Jegyzőkönyv 1949 Levél az Elektromos Művektől 1948 Évi jelentés 1930,1934,1935,1936,1937,1941 PIN alapszabályai és módosított alapszabályai 1893,1930, 1938 A PIN leány-árvaházának szabályzata 1885 és 1909 A PIN csepeli Weiss Alice gyermekágyas-otthona ápolónőinek rendtartása 1911 Forrai Gábpr: Pesti Izr. Nőegylet 1866-1891 Huszonöt évi fennállásának megünneplése alkalmából

Pesti Izraelita Nőegylet

helyben fennmaradó

Látványraktár1 L1_F3_11 Sasz Hevra egylet iratai 8 1879-1944 Budapesti Talmud Egylet - Sasz Hevra egyesület 1 kötet inventárium HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Budapesti Talmud Egylet - Sasz Hevra egyesület

helyben fennmaradt irat

Zsidó cserkészcsapatok iratai 9 1924-1948 Vörösmarty cserkészcsapat levelezés, hivatalos iratok, fényképalbum, fényképek, visszaemlékezések, 1990 utáni gyűlések iratai HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Vörösmarty cserkészcsapat

Dr. Gerő Zsolt ajándéka, 2016

Látványraktár1 L1_F3_11 Vörösmarty cserkészcsapat iratai 1 Látványraktár1 L1_F3_11 Kiss József cserkészcsapat iratai 2 1934-1941 Kiss József cserkészcsapat HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Kiss József cserkészcsapat

Darvas Sándor ajándéka, 2004

Látványraktár 2 L2_A1_77 Látványraktár2 L2_A2_11 Látványraktár2 L2_A2_12 Látványraktár2 L2_A3_21 Látványraktár2 L2_A3_36 Látványraktár2 L2_A4_15 T1_A_12 IMIT iratai 10 1930-1948 IMIT 6 doboz irat HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Izraelita Magyar Irodalmi Társulat (rövidítve: IMIT) az Országos Izraelita Iroda kezdeményezése folytán hosszabb eszmecsere után 1894. február 14-én tartotta alakuló közgyűlését. Célja a zsidóság vallásos és tudományos irodalmának, valamint felekezeti életének ismertetése, idevágó munkák kiadása és terjesztése, nyilvános felolvasások és pályakérdések kitűzése és jutalmazása által. A társulat székhelye Budapest, ügyeit az igazgatóság és a választmány vezették. Évente Évkönyvet adott ki, melynek minden kötete számos közérdekű tanulmányt közölt. Az Irodalmi Társulat adta ki a szöveghez szigorúan alkalmazkodó első magyar nyelvű teljes bibliafordítást négy kötetben.

IMIT

helyben fennmaradt iratanyag

Jegyzőkönyvek 1 1935-1947 8 db jegyzőkönyv
Levéltár1 B 8/5 Zsidó Magyar Főiskolai Hallgatók Országos Szövetsége iratai 11 1920 - 1923 Zsidó Magyar Főiskolai Hallgatók Országos Szövetsége HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Numerus clausus törvénnyel kapcsolatos kérelem a Magyar Nemzetgyűlésnek, 1920. meghívók a szervezet rendezvényeire, 1921-1923

Zsidó Magyar Főiskolai Hallgatók Országos Szövetsége

múzeumi iratgyűjteményben fennmaradt iratanyag

http://collections.milev.hu/items/show/33992 http://collections.milev.hu/items/show/33993 http://collections.milev.hu/items/show/33994

B8/7 GU1/2 GP1/3 GR1/11 Látványraktár2 L2_A2_51 Országos Rabbi Egyesület 12 1900-1943 Országos Rabbi Egyesület 2 kisdoboz 3 jegyzőkönyv HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Történetéhez lásd: Schweitzer Gábor: A győri rabbiértekezlettől az Országos Rabbiegyesületig. https://szombat.org/tortenelem/a-gyori-rabbiertekezlettol-az-orszagos-rabbiegyesuletig

iratok B8/7 pénztárkönyv 1900-1905 GU1/2 jegyzőkönyv - üres! - GP 1/3 jegyzőkönyv GR 1/11 iratok 1934-1943

Országos Rabbi Egyesület

helyben fennmaradt iratok

Rabbi Meisel Hilfsverein 13 1867-1873 Rabbi Meisel Hilfsverein 1 nyomtatvány HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

http://collections.milev.hu/items/show/31883

Rabbi Meisel Hilfsverein
OMZSA iratai 14 1928-1943 OMZSA iratok, nyomtatványok Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár

Az Országos Magyar Zsidó Segítő Akció tájékoztató füzete – "Testvéredet ne hagyd el!" (1940) Az Országos Magyar Zsidó Segítő Akció tájékoztató füzete (1942) Az Országos Magyar Zsidó Segítő Akció felhívása (1943) Az Országos Magyar Zsidó Segítő Akció iratai (1928-1942) Az Országos Magyar Zsidó Segítő Akció Készpénz segélyezés részletezése I. kötet (1939. december 1. - 1940. március 31.) Az Országos Magyar Zsidó Segítő Akció Készpénz segélyezés részletezése II. kötet (1940. április 1. - 1940. június 30.)

OMZSA

helyben fennmaradt iratok

https://library.hungaricana.hu/hu/collection/mioi_segelyszervezetek_omzsa/

Plakát: http://collections.milev.hu/items/show/32706 Levélzárók: http://collections.milev.hu/items/show/34150 http://collections.milev.hu/items/show/31511 Plakett: http://collections.milev.hu/items/show/29594 OMZSA Haggada: http://collections.milev.hu/items/show/28536 OMZSA Haggada nyomókliséi: http://collections.milev.hu/items/show/28251 http://collections.milev.hu/items/show/27472

L1_F3_14 Zsidó Magyar Közművelődési Egyesület 15 1887-1889 Zsidó Magyar Közművelődési Egyesület 1 pallium iratanyag 87.6 87.7–87.36 87.38 HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Zsidó Magyar Közművelődési Egyesület

helyben fennmaradt iratanyag

L1_F3_14 Budapesten lakó galiciaiak önsegélyező egyesülete 16 1906 Budapesten lakó galicziaiak önsegélyező egyesülete 1 füzet

Alapszabály

Budapesten lakó galicziaiak önsegélyező egyesülete

76.33

http://collections.milev.hu/items/show/34650

L1_F3_14 Jakab Forrása Egylet 17 1879 Jakab Forrása Egylet 1 füzet HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu
Jakab Forrása Egylet

87.42

http://collections.milev.hu/items/show/34651

L1_F3_14 Országos Bikur Holim 18 1930-1950 Országos Bikur Holim 1 pallium Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár

kondoleáló levél, s.d. Ima elhunyt hozzátartozókért, 1949

Országos Bikur Holim

81.101 72.140

L1_F3_14 Chinuch Neorim Egylet 19 1909 Chinuch Neorim Egylet 1 pallium HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

alapszabály, 1909 iratok

Chinuch Neorim Egylet

76.27 76.28 76.32

Országos Izraelita Patronage Egyesület 20 1910 Országos Izraelita Patronage Egyesület 1 oklevél HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp u. 12. Budapest Hungary 1075 telephone: +3614135500 email: info@milev.hu www.milev.hu Hungary Email: tzs@milev.hu

Országos Izraelita Patronázs-Egyesület Neumann Ármin országgyűlési képviselő és több más zsidó közéleti férfiú buzgó kezdeményezésére lépett életbe 1910 elején. Tizennyolc évi fennállása óta kétezernél több pusztulásnak kitett gyermeket és fiatalkorút gondozott az egyesület és arra törekedett, hogy pártfogoltjait a családi otthon védelmében részesítse. Közel ötszáz gyermeket hozzátartozóik otthonában segélyezett. Az otthon nélkül szűkölködő gyermekeket, úgyszintén olyan fiatalkorúakat, akik erkölcsi fejlődésükre nézve veszélyes környezetben nevelődnek, tisztes polgári családok gondozására bízza és értük számottevő összegű tartásdíjat fizet. Az állami gyermekvédelem kötelékébe tartozó zsidó gyermekeket, akik túlnyomó számban más vallású, főképpen falusi földmíves családoknál nőnek fel, hitbeli gondozásban részesíti. Népiskolai tanulmányaik elvégzése után a fiúpártfogoltjait ipari és kereskedelmi pályákon munkás polgárokká képezteti ki. A leánygyermekeket háztartási munka végzésére, vagy gyermekgondozóul családi oltalom alá helyezi. Fennállása óta kétszázötvennél több fiút és leányt sikerült így a társadalom számára megtartania. Gondoskodott az O. a zsidó hadiárvák tekintélyes számáról is és ma is figyelemmel kíséri neveltetésüket. A kommün kitöréséig két hadiárvaházat tartott fenn Monoron és Balassagyarmaton, amelyek 50-60 hadiárvának nyújtottak hajlékot. A büntető bíróságok által feltételesen elítélt, próbára bocsátott, vagy kísérlet végett kihelyezett, valamint büntetésük kitöltése után a letartóztatási intézetekből szabadult zsidó gyermekeket és fiatalkorúakat védelmébe fogadja, vallásos erkölcsi gondozásban és felügyeletben részesíti, munkaalkalomhoz juttatja és iparkodik őket tisztességes munkásokká nevelni. A javító nevelés alatt levő, úgyszintén a fiatalkorúak fogházában, vagy az állami átmeneti otthonokban gondozott fiatalkorúakat hitbeli gondozásban részesíti. Közel 200 gyermek és fiatalkorú számára a társadalom megértő tagjaiból pártfogókat, pártfogónőket jelölt ki. akik azoknak sorsát figyelemmel kísérik. Szoros kapcsolatot tart fenn más intézetekkel is.

Országos Izraelita Patronage Egyesület

71.1

http://collections.milev.hu/items/show/182

Zsoltár segélyező egylet 21 1895 Zsoltár segélyező egylet 1 db díszoklevél Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár Zsoltár segélyező egylet

71.7

http://collections.milev.hu/items/show/33919