View archival description

Subfonds 371 - Neumann József iratai
Reports

Part of XIX. Személyes hagyatékok

Identity area

Reference code

XIX-371

Title

Neumann József iratai

Date(s)

  • 1898-1949 (Creation)

Level of description

Subfonds

Extent and medium

1 csomó, levelek és bizonyítványok

Context area

Name of creator

Neumann József (1878-)

Biographical history

Sepsiszentgyörgyi, óbudai rabbi

Archival history

helyben fennmaradt iratanyag (77.129)

Immediate source of acquisition or transfer

Content and structure area

Scope and content

Polgári fiúiskola bizonyítványa arról, hogy Neumann a III. és IV. osztályból magánvizsgát tett. Latin nyelvből is vizsgázott., ??1898

Kir. kat. főgimnázium bizonyítványa arról, hogy Neumann magánvizsgát tett az V. és VI. osztályból, az osztályzatok feltüntetésével. Pozsony, 1899

Hitközség értesíti Neumannt egyhangú megválasztásáról. Sepsiszentgyörgy, 1902

Hitközség rabbiválasztási közgyűlésének jegyzőkönyvi kivonata Neumann alkalmazásáról. Sepsiszentgyörgy, 1902

Nyilvános Rabbiiskola bizonyítványmásolata Neumannak. Pozsony, 1903

Adler Illés főrabbi igazolása arról, hogy Neumannt képesített rabbinak nyilvánítja. Budapest-Óbuda, 1903

Tudományegyetem jogi fakultásának bizonnyítványa arról, hogy Neumann két szemesztert lehallgatott. Budapest, 1909

Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium a Háromszék vármegyei izr. hitközségtől felvilágosítást kér a rabbi fuvardíja ügyében. Budapest, 1909

Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium elutasítja Neumann fuvardíj-kérését. Budapest, 1909

Hitközség érdeklődik, hogy Neumann elfogadja-e az állást, ha nem kap bútort, Mezőtúr, 1911

Jegyzőkönyv rendkívüli képviselőtestületi ülésről, Neumann jövedelmének felemeléséről. Sepsiszentgyörgy, 1911

Neumann és Kertész József közlik, hogy a közöttük felmerült ellentéteket eliminálták. Sepsiszentgyörgy, 1911

Gyáriparosok Orsz. Szövetsége ügyv. igazgatója Neumannhoz: Megnevezett személy pénzügyminisztériumba való kinevezéséről. Budapest, 1911

MIOI Neumannhoz: Egy hitoktató kinevezéséről. Budapest, 1911

Jog- és Államtudományi Kar dékánjának bizonyítványa Neumann szigorlatáról., Kolozsvár, 1912

Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Háromszék megye főispánjával közli Neumann korpótlékát. Budapest-Sepsiszentgyörgy, 1913

Háromszék megye főispánja megküldi Neumann Józsfenek a kultuszminiszterhez leiratát korpótlékáról. Sepsiszentgyörgy, 1914

Holländer Rezső kérése a Chevrához: Édesapja nevének megemlítéséről a mazkir alkalmával. Budapest, 1914

Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium megállapítja Neumann fizetését. Budapest, 1914

Hitközség meghívója Neumann beiktatására. Déva, 1915

Engel Jeremiás szemrehányásai Neumannhoz: Sérelmeinek felsorolása. + Boríték. Győrszentmiklós??, 1915

Ort. Hitközség Neumannhoz: Látogatását lemondják. A bevonulások miatt istentiszteletet sem tudnak tartani., Vajdahunyad, 1916

Háromszéki alispán Neumannak: 400 Kr. állami segély engedélyezéséről. Déva, 1916

Hitközség megállapodása Neumannal javadalmazásáról, kötelességeiről és jogairól. Déva, 1916

Szentegylet Neumannhoz: Gratulálnak lakásához és egy papi föveget küldenek neki. Kecskemét, 1916

Izr. Hitk. az őszi nagyünnepekre meghívja Neumannt a papi funkciók elvégzésére.Balatonboglár 1916

Hitközség Neumannhoz: Meghívják az őszi ünnepekre a papi funkciók ellátására. Kecskemét 1916

Szentegylet Neumannhoz: Megköszönik megígért Jomkippur-i közreműködését és küldik a tiszteletdíjat. Kecskemét, 1916

Hitközség Neumannhoz: Menekült rabbik ellátásáról. Kecskemét, 1916

Dr. Fodor Sándor hitk. elnök Neumannhoz: A kecskemétiek rendelkezésére állnak. Kecskemét, 1916

Hitközség Neumannhoz: Temetési szertartás megtartására felkérés. Pozsony, 1916

Szentegylet Neumannhoz: Felkérik Zajin Adari istentiszteleten való közreműködésre. Kecskemét, 1917

Szentegylet Neumannhoz: Megköszönik, hogy elfogadta a meghívást. Közlik az istentisztelet sorrendjét. Kecskemét, 1917

Chevra Neumannhoz: Prédikáció megtartására kérik fel. Kecskemét, 1917

Szentegylet jegyzője Neumannhoz: Kimenti magát, mert nem tudott elbúcsúzni. Kecskemét, 1917

Megnevezett személy intézkedik temetéséről és minthogy rossz volt a termés, Neumann kívánságára csak krumplit tud küldeni. ??, 1917

Orsz. Iroda Neumannak: Kiutalt ruhasegély ügyében. Budapest, 1917

MIOI Neumannak: Ruházati segély tárgyában. Budapest 1918

MIOI Neumannak: Állami korpótlék tárgyában. Budapest 1918

Chevra megállapodása a mazkir lajstromba való felvételéről. Budapest 1919

MIOI Neumannhoz: Háborús segély kiutalásáról. Budapest, 1919

Országos Rabbiegyesület körlevele lelkészi családi pótlék, ruhabeszerzési segély és rendkívüli segély tárgyában. Budapest, 1919

Neumannak: Egy péntek esti és szombati istentisztelet megtartására meghívás. Brassó, 1920

Honvédelmi miniszter a hadifoglyok számára meleg fehérnemű beküldését kéri. Budapest, 1920

Megnevezettek igazolják N. N-nek a r.k. vallás kötelékéből való kilépését. Budapest 1920

Mizrahi Központ Neumannak: Kétéves szerződést ajánlanak fel. Bécs 1922

Mizrahi Központ a Mizrahi taglétszámáról és anyagi lehetőségeiről, Neumann esetleges megválasztásáról. Töredék. Bécs, 1922

Mizrahi Központ Neumannhoz: Elfogadja-e a felajánlott rabbi főtitkári állást. Töredék. Bécs 1922

Bernhardt Dezső lakásügyének komplikációiról értesíti Neumannt. Brassó, 1922

Neumann Jenő román nyelvű iskolai bizonyítványa. Brassó, 1923

Nőegylet értesíti Neumann Józsefnét tiszteletbeli taggá választásáról. Brassó, 1923

Hitoktató levele Neumannhoz: Órarendről, növendékek számáról és ingyenes hittankönyv ellátásról. Budapest-Óbuda, 1926

Chevra Neumannhoz: Véleményét kérik, hogy a temetésekkor a bűnbocsánati imát milyen nyelven mondják el. Budapest-Óbuda, 1926

Fischer Gyula főrabbi a hitközséghez: Gratuláció Neumann beiktatása alkalmából. Budapest, 1926

Neumann sógora lányának járandóságát követeli, felesége holmija Neumannékhoz került. Pincehely, 1927

Neumann unokahúga maga is kéri a fenti járandóságot. Beregszász 1927

Neumann értesíti a kóser húst árusító mészárszékeket zárvatartásról. Budapest-Óbuda 1928

Reismann Mórné Neumannak: Adatok kérése honpolgárság megszerzésére. Inarcs 1929

Reismann Mórné az Elöljáróságnak: Bizonyítványok kéréséről. Inarcs, 1929

Krausz Vilmos megköszöni Neumannak fia barmivcó ünnepségét. Budapest, 1929

Hitközség Neumannhoz: Prédikációiról, magyar nyelvű imáiról, a szószék elhelyezéséről. Budapest-Óbuda 1930

Statisztikai Hivatal felhívása a hitközségek elnökségéhez a hitéleti adatok benyújtása céljából. Budapest 1930

Statisztikai Hivatal kérdőíve az anyahitközségek számára. Budapest 1930

Tanítóegyesület megköszöni Neumannak egy tagtársuk temetésén mondott beszédét. Budapest 1930

Iskola hittani osztályzatok beírását kéri Neumanntól. Budapest 1930

Neumann jelenti egy iskolaigazgatónak három tanuló istentiszteleti mulasztását. Hátlapján az igazgató közli intézkedését. Budapest, 1930

Magyar Zsidó Ifjak Baráti Köre meghívja Neumannt közgyűlésre és közli, hogy dísztaggá választják. Budapest-Óbuda, 1930

Fenti egyesület levele Neumannhoz dísztaggá való avatásáról és további együttműködésről. Budapest-Óbuda, 1930

Kimutatás a hitoktatók nevéről, a zsidó növendékek számáról, hittanórák és istentiszteleti órákról. Budapest-Óbuda, 1930-31

Alice Jacob-Goewensohn Neumannhoz: Zenei turnéról. Berlin, 1931

Hitközség Neumannak: Megnevezett személy büntetésének végrehajtahatóságáról, aki az istentiszteletet megzavarta. Budapest, 1931

Hitközség Neumanntól az újszülöttek névsorát kéri. Budapest-Óbuda, 1931

Hitközség Neumanntól jelentést kér a hittanórai mulasztásokról és a tanulók magaviseletésről. Budapest-Óbuda, 1931

Hitközség megköszöni Neumannak, hogy hozzájárult fizetése csökkentéséhez. Budapest-Óbuda, 1931

Hitközség Neumannak: A Menucho ellen. Budapest-Óbuda, 1931

Zsidó Ifjúság Baráti Körének alakuló üléséről szóló jegyzőkönyv az eredményekről és a tervekről. Budapest-Óbuda, 1931

Büchler József ügyvezető alelnök deszéde a Zsidó Ifjúság Baráti Körének ülésén. Budapest-Óbuda, 1931

MIOI a hitközségnek: A takarékosság fontosságát kérik szónoklatban propagálni. Mellékelve a Postatakarékpénztár szövege a takarékosságról. Budapest, 1931

MIOI a hitközségekhez: Az istentisztelet keretében kér megemlékezést a trianoni szerződésről. Budapest, 1931

Neumann válasza a hitközségi elnöknek kérdéseire. Budapest-Óbuda, 1931

Tomché Jesivosz Egyesület felhívása az elöljáróságoknak és főrabbiknak a jesivák megsegítése ügyében. Győr, 1931

Radó Sándor Neumannhoz: Az izr. elemi iskolát végzett iskolatársak szövetségének megalapítása tárgyában. Budapest-Óbuda, 1931

Óbudai hitközség (Iskolaszék, képviselőtestület) köszönőlevelei, Óbuda, 1933

VI. Községkerület bíróságától Neumannak: Mint bírósági tag jelenjék meg egy tárgyaláson. Budapest, 1935

Székely Salamon Neumannhoz: Egy alaptalan vádaskodással kapcsolatban. Budapest-Óbuda, 1935

A Chevra Dr. Neumann József főrabbihoz: Sérelmei és Gutterer Mór vallási magaviselete tárgyában. Óbuda, 1937

Segédlelkész közli a Lelkészi Hivatallal N.N. áttérését a r. k. vallásra. Budapest, 1937

Raáb Sándor kántor bizalmas levele Neumannhoz a vágatási szabálytalanságokról. Kiskunfélegyháza

A hitközség bejelentése Neumannhoz: Vágatási szabálytalanságok ügyében. Kiskunfélegyháza, 1937. aug.

A fenti vágatási ügyben felvett jegyzőkönyv. A vizsgálat a metszőt igazolja. Kiskunfélegyháza, 1937. okt.

A hitközség Neumannhoz: A vágatási szabálytalanságok kiküszöböléséről. Kiskunfélegyháza, 1937. okt.

Wallenstein főrabbi levele a "Csonka Magyarország zsidóságának katonái az 1914-18. évi világháborúban" c. könyv előkészítéséről. Pécs, 1937

Cionista Szövetség Neumannhoz: Megköszönik a lányotthon felavatási ünnepségén elmondott beszédét. Budapest, 1937

Chevra Neumannak: Szimchat Tora-kor Torával tisztelik meg. Budapest-Óbuda, 1937

Zionistische Verein Neumannhoz: Nincs módjuk ingyen küldeni a lapot. Bécs, 1938

Neumann kérése iskolaigazgatókhoz, hogy a fő ünnepeken a zsidó diákokat mentesítsék az iskolalátogatástól. Óbuda, 1939

Pro Palesztina Szövetség értesíti Neumannt, hogy az Elnöki Tanács tagjává választották.Budapest, 1939

MIOI a rabbikhoz: Kérik, hogy a zsidótörvény elleni állásfoglalás végett keressék fel a helybeli keresztény papokat. Tiltakozzanak a zsidóság nemzetiséggé való nyilvánítása ellen. A levél szigorúan bizalmas. Budapest, 1939

Lőwy Dezső kántor Neumannhoz: Lányának vőlegényt ajánl. Budapest, 1940

Hevesi Ferenc rabbi válogatott hitszónoklatokat fog kiadni, és néhány prédikációt kér.Budapest, 1940

Statusquo ante hitközségek országos szövetsége arra kéri Neumannt, hogy küldje meg a sepsiszentgyörgyi hitközség alapszabályát. Debrecen, 1941

Fábián Tibor Neumannhoz: Válása ügyében. Mellékelve Fábián Ferenc levele, amelyben segítséget kér a válás lebonyolításához. Siófok, 1942

Zsidó Világkongresszus az Óbudai Nőegyletnek: Kiutal 50 kg kávét. Budapest, 1948

Magyarok Világszövetsége megnevetett személy halotti bizonyítványát és egy másik hollétének kikutatását kéri. Budapest, 1948

Hitközség közgyűlési meghívója. Hátlapján zárszámadás és költségvetési előirányzat. Óbuda, 1948

Zsidó Világkongresszus a hitközséghez statisztikai adatok gyűjtése tárgyában. A gyűjtés fontosságának megokolása. A válasz egy töredéke. Budapest, 1948

Építőmester számlája a Zichy u. 9. sz. alatti ház tatarozásáról. Mellékelve a költségvetés. Budapest, 1949

Rabbikollégium Neumannhoz: Egy betérés ügyében. Budapest, 1949

Beszámoló a Chevra egyéves működéséről. Óbuda-

Holländer Márton Neumannhoz: Segítséget kér házassága ügyében. Pincehely

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

System of arrangement

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Conditions governing reproduction

Language of material

Script of material

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Notes area

Access points

Subject access points

Place access points

Name access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

Rights area

Accession area

Actions