371 Neumann József iratai Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár 2019-03-01 Generated by qubit 1.2 2021-03-04 00:40:UTC English Neumann József iratai XIX-371 1898-1949 Neumann József 1 csomó, levelek és bizonyítványok Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár

Sepsiszentgyörgyi, óbudai rabbi

Polgári fiúiskola bizonyítványa arról, hogy Neumann a III. és IV. osztályból magánvizsgát tett. Latin nyelvből is vizsgázott., ??1898 Kir. kat. főgimnázium bizonyítványa arról, hogy Neumann magánvizsgát tett az V. és VI. osztályból, az osztályzatok feltüntetésével. Pozsony, 1899 Hitközség értesíti Neumannt egyhangú megválasztásáról. Sepsiszentgyörgy, 1902 Hitközség rabbiválasztási közgyűlésének jegyzőkönyvi kivonata Neumann alkalmazásáról. Sepsiszentgyörgy, 1902 Nyilvános Rabbiiskola bizonyítványmásolata Neumannak. Pozsony, 1903 Adler Illés főrabbi igazolása arról, hogy Neumannt képesített rabbinak nyilvánítja. Budapest-Óbuda, 1903 Tudományegyetem jogi fakultásának bizonnyítványa arról, hogy Neumann két szemesztert lehallgatott. Budapest, 1909 Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium a Háromszék vármegyei izr. hitközségtől felvilágosítást kér a rabbi fuvardíja ügyében. Budapest, 1909 Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium elutasítja Neumann fuvardíj-kérését. Budapest, 1909 Hitközség érdeklődik, hogy Neumann elfogadja-e az állást, ha nem kap bútort, Mezőtúr, 1911 Jegyzőkönyv rendkívüli képviselőtestületi ülésről, Neumann jövedelmének felemeléséről. Sepsiszentgyörgy, 1911 Neumann és Kertész József közlik, hogy a közöttük felmerült ellentéteket eliminálták. Sepsiszentgyörgy, 1911 Gyáriparosok Orsz. Szövetsége ügyv. igazgatója Neumannhoz: Megnevezett személy pénzügyminisztériumba való kinevezéséről. Budapest, 1911 MIOI Neumannhoz: Egy hitoktató kinevezéséről. Budapest, 1911 Jog- és Államtudományi Kar dékánjának bizonyítványa Neumann szigorlatáról., Kolozsvár, 1912 Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Háromszék megye főispánjával közli Neumann korpótlékát. Budapest-Sepsiszentgyörgy, 1913 Háromszék megye főispánja megküldi Neumann Józsfenek a kultuszminiszterhez leiratát korpótlékáról. Sepsiszentgyörgy, 1914 Holländer Rezső kérése a Chevrához: Édesapja nevének megemlítéséről a mazkir alkalmával. Budapest, 1914 Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium megállapítja Neumann fizetését. Budapest, 1914 Hitközség meghívója Neumann beiktatására. Déva, 1915 Engel Jeremiás szemrehányásai Neumannhoz: Sérelmeinek felsorolása. + Boríték. Győrszentmiklós??, 1915 Ort. Hitközség Neumannhoz: Látogatását lemondják. A bevonulások miatt istentiszteletet sem tudnak tartani., Vajdahunyad, 1916 Háromszéki alispán Neumannak: 400 Kr. állami segély engedélyezéséről. Déva, 1916 Hitközség megállapodása Neumannal javadalmazásáról, kötelességeiről és jogairól. Déva, 1916 Szentegylet Neumannhoz: Gratulálnak lakásához és egy papi föveget küldenek neki. Kecskemét, 1916 Izr. Hitk. az őszi nagyünnepekre meghívja Neumannt a papi funkciók elvégzésére.Balatonboglár 1916 Hitközség Neumannhoz: Meghívják az őszi ünnepekre a papi funkciók ellátására. Kecskemét 1916 Szentegylet Neumannhoz: Megköszönik megígért Jomkippur-i közreműködését és küldik a tiszteletdíjat. Kecskemét, 1916 Hitközség Neumannhoz: Menekült rabbik ellátásáról. Kecskemét, 1916 Dr. Fodor Sándor hitk. elnök Neumannhoz: A kecskemétiek rendelkezésére állnak. Kecskemét, 1916 Hitközség Neumannhoz: Temetési szertartás megtartására felkérés. Pozsony, 1916 Szentegylet Neumannhoz: Felkérik Zajin Adari istentiszteleten való közreműködésre. Kecskemét, 1917 Szentegylet Neumannhoz: Megköszönik, hogy elfogadta a meghívást. Közlik az istentisztelet sorrendjét. Kecskemét, 1917 Chevra Neumannhoz: Prédikáció megtartására kérik fel. Kecskemét, 1917 Szentegylet jegyzője Neumannhoz: Kimenti magát, mert nem tudott elbúcsúzni. Kecskemét, 1917 Megnevezett személy intézkedik temetéséről és minthogy rossz volt a termés, Neumann kívánságára csak krumplit tud küldeni. ??, 1917 Orsz. Iroda Neumannak: Kiutalt ruhasegély ügyében. Budapest, 1917 MIOI Neumannak: Ruházati segély tárgyában. Budapest 1918 MIOI Neumannak: Állami korpótlék tárgyában. Budapest 1918 Chevra megállapodása a mazkir lajstromba való felvételéről. Budapest 1919 MIOI Neumannhoz: Háborús segély kiutalásáról. Budapest, 1919 Országos Rabbiegyesület körlevele lelkészi családi pótlék, ruhabeszerzési segély és rendkívüli segély tárgyában. Budapest, 1919 Neumannak: Egy péntek esti és szombati istentisztelet megtartására meghívás. Brassó, 1920 Honvédelmi miniszter a hadifoglyok számára meleg fehérnemű beküldését kéri. Budapest, 1920 Megnevezettek igazolják N. N-nek a r.k. vallás kötelékéből való kilépését. Budapest 1920 Mizrahi Központ Neumannak: Kétéves szerződést ajánlanak fel. Bécs 1922 Mizrahi Központ a Mizrahi taglétszámáról és anyagi lehetőségeiről, Neumann esetleges megválasztásáról. Töredék. Bécs, 1922 Mizrahi Központ Neumannhoz: Elfogadja-e a felajánlott rabbi főtitkári állást. Töredék. Bécs 1922 Bernhardt Dezső lakásügyének komplikációiról értesíti Neumannt. Brassó, 1922 Neumann Jenő román nyelvű iskolai bizonyítványa. Brassó, 1923 Nőegylet értesíti Neumann Józsefnét tiszteletbeli taggá választásáról. Brassó, 1923 Hitoktató levele Neumannhoz: Órarendről, növendékek számáról és ingyenes hittankönyv ellátásról. Budapest-Óbuda, 1926 Chevra Neumannhoz: Véleményét kérik, hogy a temetésekkor a bűnbocsánati imát milyen nyelven mondják el. Budapest-Óbuda, 1926 Fischer Gyula főrabbi a hitközséghez: Gratuláció Neumann beiktatása alkalmából. Budapest, 1926 Neumann sógora lányának járandóságát követeli, felesége holmija Neumannékhoz került. Pincehely, 1927 Neumann unokahúga maga is kéri a fenti járandóságot. Beregszász 1927 Neumann értesíti a kóser húst árusító mészárszékeket zárvatartásról. Budapest-Óbuda 1928 Reismann Mórné Neumannak: Adatok kérése honpolgárság megszerzésére. Inarcs 1929 Reismann Mórné az Elöljáróságnak: Bizonyítványok kéréséről. Inarcs, 1929 Krausz Vilmos megköszöni Neumannak fia barmivcó ünnepségét. Budapest, 1929 Hitközség Neumannhoz: Prédikációiról, magyar nyelvű imáiról, a szószék elhelyezéséről. Budapest-Óbuda 1930 Statisztikai Hivatal felhívása a hitközségek elnökségéhez a hitéleti adatok benyújtása céljából. Budapest 1930 Statisztikai Hivatal kérdőíve az anyahitközségek számára. Budapest 1930 Tanítóegyesület megköszöni Neumannak egy tagtársuk temetésén mondott beszédét. Budapest 1930 Iskola hittani osztályzatok beírását kéri Neumanntól. Budapest 1930 Neumann jelenti egy iskolaigazgatónak három tanuló istentiszteleti mulasztását. Hátlapján az igazgató közli intézkedését. Budapest, 1930 Magyar Zsidó Ifjak Baráti Köre meghívja Neumannt közgyűlésre és közli, hogy dísztaggá választják. Budapest-Óbuda, 1930 Fenti egyesület levele Neumannhoz dísztaggá való avatásáról és további együttműködésről. Budapest-Óbuda, 1930 Kimutatás a hitoktatók nevéről, a zsidó növendékek számáról, hittanórák és istentiszteleti órákról. Budapest-Óbuda, 1930-31 Alice Jacob-Goewensohn Neumannhoz: Zenei turnéról. Berlin, 1931 Hitközség Neumannak: Megnevezett személy büntetésének végrehajtahatóságáról, aki az istentiszteletet megzavarta. Budapest, 1931 Hitközség Neumanntól az újszülöttek névsorát kéri. Budapest-Óbuda, 1931 Hitközség Neumanntól jelentést kér a hittanórai mulasztásokról és a tanulók magaviseletésről. Budapest-Óbuda, 1931 Hitközség megköszöni Neumannak, hogy hozzájárult fizetése csökkentéséhez. Budapest-Óbuda, 1931 Hitközség Neumannak: A Menucho ellen. Budapest-Óbuda, 1931 Zsidó Ifjúság Baráti Körének alakuló üléséről szóló jegyzőkönyv az eredményekről és a tervekről. Budapest-Óbuda, 1931 Büchler József ügyvezető alelnök deszéde a Zsidó Ifjúság Baráti Körének ülésén. Budapest-Óbuda, 1931 MIOI a hitközségnek: A takarékosság fontosságát kérik szónoklatban propagálni. Mellékelve a Postatakarékpénztár szövege a takarékosságról. Budapest, 1931 MIOI a hitközségekhez: Az istentisztelet keretében kér megemlékezést a trianoni szerződésről. Budapest, 1931 Neumann válasza a hitközségi elnöknek kérdéseire. Budapest-Óbuda, 1931 Tomché Jesivosz Egyesület felhívása az elöljáróságoknak és főrabbiknak a jesivák megsegítése ügyében. Győr, 1931 Radó Sándor Neumannhoz: Az izr. elemi iskolát végzett iskolatársak szövetségének megalapítása tárgyában. Budapest-Óbuda, 1931 Óbudai hitközség (Iskolaszék, képviselőtestület) köszönőlevelei, Óbuda, 1933 VI. Községkerület bíróságától Neumannak: Mint bírósági tag jelenjék meg egy tárgyaláson. Budapest, 1935 Székely Salamon Neumannhoz: Egy alaptalan vádaskodással kapcsolatban. Budapest-Óbuda, 1935 A Chevra Dr. Neumann József főrabbihoz: Sérelmei és Gutterer Mór vallási magaviselete tárgyában. Óbuda, 1937 Segédlelkész közli a Lelkészi Hivatallal N.N. áttérését a r. k. vallásra. Budapest, 1937 Raáb Sándor kántor bizalmas levele Neumannhoz a vágatási szabálytalanságokról. Kiskunfélegyháza A hitközség bejelentése Neumannhoz: Vágatási szabálytalanságok ügyében. Kiskunfélegyháza, 1937. aug. A fenti vágatási ügyben felvett jegyzőkönyv. A vizsgálat a metszőt igazolja. Kiskunfélegyháza, 1937. okt. A hitközség Neumannhoz: A vágatási szabálytalanságok kiküszöböléséről. Kiskunfélegyháza, 1937. okt. Wallenstein főrabbi levele a "Csonka Magyarország zsidóságának katonái az 1914-18. évi világháborúban" c. könyv előkészítéséről. Pécs, 1937 Cionista Szövetség Neumannhoz: Megköszönik a lányotthon felavatási ünnepségén elmondott beszédét. Budapest, 1937 Chevra Neumannak: Szimchat Tora-kor Torával tisztelik meg. Budapest-Óbuda, 1937 Zionistische Verein Neumannhoz: Nincs módjuk ingyen küldeni a lapot. Bécs, 1938 Neumann kérése iskolaigazgatókhoz, hogy a fő ünnepeken a zsidó diákokat mentesítsék az iskolalátogatástól. Óbuda, 1939 Pro Palesztina Szövetség értesíti Neumannt, hogy az Elnöki Tanács tagjává választották.Budapest, 1939 MIOI a rabbikhoz: Kérik, hogy a zsidótörvény elleni állásfoglalás végett keressék fel a helybeli keresztény papokat. Tiltakozzanak a zsidóság nemzetiséggé való nyilvánítása ellen. A levél szigorúan bizalmas. Budapest, 1939 Lőwy Dezső kántor Neumannhoz: Lányának vőlegényt ajánl. Budapest, 1940 Hevesi Ferenc rabbi válogatott hitszónoklatokat fog kiadni, és néhány prédikációt kér.Budapest, 1940 Statusquo ante hitközségek országos szövetsége arra kéri Neumannt, hogy küldje meg a sepsiszentgyörgyi hitközség alapszabályát. Debrecen, 1941 Fábián Tibor Neumannhoz: Válása ügyében. Mellékelve Fábián Ferenc levele, amelyben segítséget kér a válás lebonyolításához. Siófok, 1942 Zsidó Világkongresszus az Óbudai Nőegyletnek: Kiutal 50 kg kávét. Budapest, 1948 Magyarok Világszövetsége megnevetett személy halotti bizonyítványát és egy másik hollétének kikutatását kéri. Budapest, 1948 Hitközség közgyűlési meghívója. Hátlapján zárszámadás és költségvetési előirányzat. Óbuda, 1948 Zsidó Világkongresszus a hitközséghez statisztikai adatok gyűjtése tárgyában. A gyűjtés fontosságának megokolása. A válasz egy töredéke. Budapest, 1948 Építőmester számlája a Zichy u. 9. sz. alatti ház tatarozásáról. Mellékelve a költségvetés. Budapest, 1949 Rabbikollégium Neumannhoz: Egy betérés ügyében. Budapest, 1949 Beszámoló a Chevra egyéves működéséről. Óbuda- Holländer Márton Neumannhoz: Segítséget kér házassága ügyében. Pincehely

Neumann József

helyben fennmaradt iratanyag (77.129)