69 Munk-Munkácsi család iratai / Documents of the Munk-Munkácsi Family HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
2015-08-23
Generated by qubit 1.2 2022-05-22 08:49:UTC English
Munk-Munkácsi család iratai / Documents of the Munk-Munkácsi Family HU HJMA XIX-69 1795-2017 Munkácsi Bernát Munk Adolf Munkácsi Ernő Lerner József családi hagyaték, iratok, fényképek, könyvek, tárgyak / family bequest, documents, photographs, books, small objects collection HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

"Munk Adolf (Méir Ábrahám), jeles héber író, szül. Nyitrán 1830., megh. 1907. okt. 6. Egyik tagja a nagyváradi Maszkilim ama szerény, de lelkes körének, mely a múlt század második felében buzgón érdeklődött a megújhodó héber nyelv és irodalom iránt s azt sikerrel művelte. Anyai ágon unokája volt Felsenburg Mózesnek, a nyitrai hitközség híres jegyző-titkárának (1772-1849) s dédunokája Lemér József lichtenstadti rabbinak. Rabbinikus tanulmányaiban Ullmann Ábrahám lakompaki, Benét Jechezkél nyitrai és Landerberg Izsák Áron galgóci rabbik voltak a mesterei. Midőn az utóbbit a nagyváradi hitközség a rabbiságra meghívta (1853), vele együtt ment oda kedvelt tanítványa M. is, ki közben két éven át a nagyszombati zsidó iskolavezető tanítója volt. Már ekkor feltűnt a műveltségre törekvő vallásos zsidók közt választékos héber stílusban írott leveleivel, melyeket főleg Felsenburg Adolf (Áron) szentesi iskolaigazgató nagybátyjával (1809 - 1882) váltott. Működése új helyén kezdetben magántanítással foglalkozott s tanítványai közé tartartozott Neumann Ármin a későbbi országgyűlési képviselő s udv. tanácsos is. Utóbb kereskedői pályára lépett, de emellett állandóan foglalkozott héber tanulmányaival s írogatta munkáit. Irodalmi hagyatékában, mely fiához, Munkácsi Bernát (1. o.) pesti hitközségi tanfelügyelőhöz jutott, 5 bő kötetre terjedő héber nyelvű költemény, elbeszélés, elmélkedés (társadalmi kérdésekről és jelentős napi eseményekről), nekrológ s közérdekű magánlevél maradt fenn. Egy regénye Macévath Ráchél hajet homáh (l895), csehországi zsidók közt elterjedt népies elbeszéléseket (Szippurim) dolgoz fel költői keretben. Egy nagyobb elbeszélése Mordechai hamelamméd, tárgyát a pesti Wahrmann-család ősmúltjából meríti; egy másik elbeszélését a héber eredetiből magyarra fordítva Spitz Gyula kiadta Magyar-Zsidó Évkönyvében (1905); Jerome ezredes s utóbb Izr. Családi Könyvtár kiadványában (II. köt.) Az igazság diadala címen. Különösen becses és tanulságos M. Önélet-leírása: mely egyszersmind hű képét nyújtja a felvidéki magyar zsidóság életének, főképp oktatásügyének a múlt század első felében.

"Lerner József, ifjúkori nevén Jószéf Lasch ben Jicchak Lasch, szül. Trietchben (Csehország) 1761., megh. Budapesten 1836. Egyike volt a múlt század harmincas éveiben a pesti hitközség legkiválóbb talmudtudósainak (V. ö. Büchler, A budapesti zsidók tört. 264), kit sírfelirata a máór hagólah (a diaszpóra világossága) és móféth hadór (a kor csodája) jelzésekkel magasztal. Tudós családból származott: dédunokája volt Jószéf Statthagen rabbinak, a Dibré Zikárón (1705) c. jeles mű szerzőjének s híres hitvitázónak, unokája Spitz Izsák kismartoni elöljárónak (megh. 1754.), ki a nevezetes kismartoni Wolf-családnak is őse s veje Benjámin Wolf Reicheles nikolsburgi, később schaffai rabbinak (megh. 1786.) Már ifjúkorában kiadta Marpé Lanefes (Gyógyszer a léleknek) c. művét (1791) s bevezetésképen Ásér b. Jechiél Órechóth Chajjim c. vallásos intelmeit. Egy másik nagyobb művében ipjának, Reichelesnek a Tóra két első könyvéhez írt beható fejtegetéseit adja ki Dibré Hataánugim (A gyönyörűségek igéi) c, hozzácsatolva Óneg Nefes (Lelki gyönyörűség) címen saját magyarázatait (Prag 1795). Negyven éven át volt kerületi rabbija Lichtenstadt, Saaz és Elbogen csehországi községeknek, azután öregségében otthagyva rabbiállását, Pestre költözött, hol L. Ignác fia gazdag lisztkereskedő volt s a hitközség vezetőihez tartozott (1898. árvaatya ). A váci-úti régi temetőben a rabbik sorában volt a sírja, honnan e temető kiürítésekor unokája, Munkácsi Bernát, a Pesti Izr. Hitközség tanfelügyelője exhumáltatta s a rákoskeresztúri temetőben gondoskodott új nyugvóhelyéről.

Irathagyatékok személyenként rendezve: series / Documents organized per persons see at: series

Munkácsi Bernát Munk Adolf Munkácsi Ernő Lerner József

ajándék 2013

családtörténeti iratok, dokumentumok / Family history 1 1795-1935 Munk Adolf Lerner József Munkácsi Bernát HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Munk Adolf önéletírása megjelent: http://www.multesjovo.hu/hu/munk-meir-brah-m.html

"Munk Adolf (Méir Ábrahám), jeles héber író, szül. Nyitrán 1830., megh. 1907. okt. 6. Egyik tagja a nagyváradi Maszkilim ama szerény, de lelkes körének, mely a múlt század második felében buzgón érdeklődött a megújhodó héber nyelv és irodalom iránt s azt sikerrel művelte. Anyai ágon unokája volt Felsenburg Mózesnek, a nyitrai hitközség híres jegyző-titkárának (1772-1849) s dédunokája Lemér József lichtenstadti rabbinak. Rabbinikus tanulmányaiban Ullmann Ábrahám lakompaki, Benét Jechezkél nyitrai és Landerberg Izsák Áron galgóci rabbik voltak a mesterei. Midőn az utóbbit a nagyváradi hitközség a rabbiságra meghívta (1853), vele együtt ment oda kedvelt tanítványa M. is, ki közben két éven át a nagyszombati zsidó iskolavezető tanítója volt. Már ekkor feltűnt a műveltségre törekvő vallásos zsidók közt választékos héber stílusban írott leveleivel, melyeket főleg Felsenburg Adolf (Áron) szentesi iskolaigazgató nagybátyjával (1809 - 1882) váltott. Működése új helyén kezdetben magántanítással foglalkozott s tanítványai közé tartartozott Neumann Ármin a későbbi országgyűlési képviselő s udv. tanácsos is. Utóbb kereskedői pályára lépett, de emellett állandóan foglalkozott héber tanulmányaival s írogatta munkáit. Irodalmi hagyatékában, mely fiához, Munkácsi Bernát (1. o.) pesti hitközségi tanfelügyelőhöz jutott, 5 bő kötetre terjedő héber nyelvű költemény, elbeszélés, elmélkedés (társadalmi kérdésekről és jelentős napi eseményekről), nekrológ s közérdekű magánlevél maradt fenn. Egy regénye Macévath Ráchél hajet homáh (l895), csehországi zsidók közt elterjedt népies elbeszéléseket (Szippurim) dolgoz fel költői keretben. Egy nagyobb elbeszélése Mordechai hamelamméd, tárgyát a pesti Wahrmann-család ősmúltjából meríti; egy másik elbeszélését a héber eredetiből magyarra fordítva Spitz Gyula kiadta Magyar-Zsidó Évkönyvében (1905); Jerome ezredes s utóbb Izr. Családi Könyvtár kiadványában (II. köt.) Az igazság diadala címen. Különösen becses és tanulságos M. Önélet-leírása: mely egyszersmind hű képét nyújtja a felvidéki magyar zsidóság életének, főképp oktatásügyének a múlt század első felében.

"Lerner József, ifjúkori nevén Jószéf Lasch ben Jicchak Lasch, szül. Trietchben (Csehország) 1761., megh. Budapesten 1836. Egyike volt a múlt század harmincas éveiben a pesti hitközség legkiválóbb talmudtudósainak (V. ö. Büchler, A budapesti zsidók tört. 264), kit sírfelirata a máór hagólah (a diaszpóra világossága) és móféth hadór (a kor csodája) jelzésekkel magasztal. Tudós családból származott: dédunokája volt Jószéf Statthagen rabbinak, a Dibré Zikárón (1705) c. jeles mű szerzőjének s híres hitvitázónak, unokája Spitz Izsák kismartoni elöljárónak (megh. 1754.), ki a nevezetes kismartoni Wolf-családnak is őse s veje Benjámin Wolf Reicheles nikolsburgi, később schaffai rabbinak (megh. 1786.) Már ifjúkorában kiadta Marpé Lanefes (Gyógyszer a léleknek) c. művét (1791) s bevezetésképen Ásér b. Jechiél Órechóth Chajjim c. vallásos intelmeit. Egy másik nagyobb művében ipjának, Reichelesnek a Tóra két első könyvéhez írt beható fejtegetéseit adja ki Dibré Hataánugim (A gyönyörűségek igéi) c, hozzácsatolva Óneg Nefes (Lelki gyönyörűség) címen saját magyarázatait (Prag 1795). Negyven éven át volt kerületi rabbija Lichtenstadt, Saaz és Elbogen csehországi községeknek, azután öregségében otthagyva rabbiállását, Pestre költözött, hol L. Ignác fia gazdag lisztkereskedő volt s a hitközség vezetőihez tartozott (1898. árvaatya ). A váci-úti régi temetőben a rabbik sorában volt a sírja, honnan e temető kiürítésekor unokája, Munkácsi Bernát, a Pesti Izr. Hitközség tanfelügyelője exhumáltatta s a rákoskeresztúri temetőben gondoskodott új nyugvóhelyéről.

Munk családtörténeti adatok, sírkőrajzok /Munk family documents, drawings of family-tombstones Munk Adolf önéletrajza / Auto-biography of Adolf Munk Felsenburg Mózesné machzorja / MAchsor used by Ms. Moses Felsenburg: http://collections.milev.hu/items/show/31903 Lerner József: Oneg Nefes, 1795 / Josef Lerner: Oneg Nefes, 1795 http://collections.milev.hu/items/show/31904 2 fényképalbum: http://collections.milev.hu/items/show/31179 http://collections.milev.hu/items/show/31180

Munk Adolf Lerner József Munkácsi Bernát

Munkácsi Mária ajándéka, 2013.

Munk Adolf önéletírása 1 Sírkőrajzok 2 Munkácsi Bernát 1 kötet

1 kötet sírkőrajzok, jegyzetek, beragasztott újságkivágatok, gyászjelentések, stb.

Munkácsi Bernát

Peter Munk ajándéka, 2017.

Családtörténeti jegyzetek 1. kötet 3 Családtörténeti jegyzetek 2. kötet 4
Munkácsi Bernát iratai 2 - 1937 Munkácsi Bernát Munkácsi Bernát bizonyítványai Munkácsi Bernát egyetemi dolgozatai Votják útinaplók Munkácsi Bernát 70. születésnapjára írt dedikációk Munkácsi Bernát halálával kapcsolatos iratok Munkácsi Bernát emlékezete - újságcikkgyűjtemény HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
Munkácsi Bernát

Munkácsi Mária ajándéka, 2013

Bizonyítványok 1 Dolgozatok 2

XIX_69_2_2_109; XIX_69_2_2_110; XIX_69_2_2_111; XIX_69_2_2_112; XIX_69_2_2_113 Székfoglaló beszéd az "Ifjusági olvasókörben"1876. augusztus "Mivel tartozunk a hazának."" ""... a hazaszeretetről akarok beszélni, ama fenséges és eszmányi érzelemről, mely a szívnek legszentett és legnemesebb indulatát képezi."" A nemzet fennállásának biztosításáról is ír." XIX_69_2_2_114; XIX_69_2_2_115; XIX_69_2_2_116; XIX_69_2_2_117; XIX_69_2_2_118; XIX_69_2_2_119; XIX_69_2_2_120 Órai jegyzet "10. óra. V/20 Finn-magyar nyelvekre ható egyéb nyelvek meghatározása, hatások alapján a finn-magyar őshaza meghatározása nyelvtudományi példákkal alátámasztva. Magyarok őstörténetének IX. századnál előbbre visszavetítése, a finn-magyar nyelv egyéb nyelvrokonai." XIX_69_2_2_121 Füzetborító - Közéiskolai lapkiadványaim felirattalű XIX_69_2_2_122 Vers "Legelső nagyobb versem" A tavaszhoz XIX_69_2_2_123; XIX_69_2_2_124; XIX_69_2_2_125; XIX_69_2_2_126; XIX_69_2_2_127; XIX_69_2_2_128; XIX_69_2_2_129; XIX_69_2_2_130; XIX_69_2_2_131; XIX_69_2_2_132; XIX_69_2_2_133; XIX_69_2_2_134 Újság Nagyvárad 1877. január 28. "Haladás. Szépirodalmi, ismeretterjesztő hetiközlöny. II. Évfolyam, 2. szám. Tartalom: Jókai Mór: Berkovits Miklóstól. A mennyasszony vágya: Sichermann Zsigmondtól. Levél a ""Haladás"" szerkesztőihez. Berkovits M.tól. Lantomhoz: Munk Bernáttól. Csarnok. Epigrammák. Egyveleg. Hivatalos rész. Szerkesztői posta. Szerk.: M.B." XIX_69_2_2_135; XIX_69_2_2_136; XIX_69_2_2_137; XIX_69_2_2_138; XIX_69_2_2_139; XIX_69_2_2_140; XIX_69_2_2_141; XIX_69_2_2_142; XIX_69_2_2_143; XIX_69_2_2_144 Újság Nagyvárad 1876. december 17. "Haladás. Szépirodalmi, társadalmi és ismeretterjesztő havi közlöny. I. Évfolyam, 3. szám. Tartalom: Az ifjusági olvasókör tagjaihoz. Szerk.; Gyűrűm: Berkovits Miklós. Enmagamhoz: Burger Izsák; Szentelt hely: Kohn Adolf; A körből: Berkovits Miklós; A róka és az álarcz. Berkovits Miklós. Epigrammák: Munk Bernát; Csarnok: Berkovits Miklós. Mulattató: Sichermann Zsigmond. Hivatalos rész. Felszólítás. Szerkesztői üzenetek. Szerk.: M.B." XIX_69_2_2_145; XIX_69_2_2_146; XIX_69_2_2_147; XIX_69_2_2_148; XIX_69_2_2_149; XIX_69_2_2_150; XIX_69_2_2_151; XIX_69_2_2_152; XIX_69_2_2_153 Újság "Hajnal. Szépirodalmi itészeti heti közlöny. Megjelenik minden szerdán. 1. szám Tartalom: Egy pár szó olvasóinkhoz. Merengés távoli kedvesemről: Munkácsy. Első szerelmem története /Napló töredék/: M...k Béla. A boldogság: Munkácsy. Külföldi lant: A költészet szelleme; A bor ereje; Osman: Munkácsy. Tanodai Szemle. Szerkesztői subrosa. Szerk.: M.B." XIX_69_2_2_154; XIX_69_2_2_155; XIX_69_2_2_156; XIX_69_2_2_157; XIX_69_2_2_158; XIX_69_2_2_159; XIX_69_2_2_160; XIX_69_2_2_161; XIX_69_2_2_162; XIX_69_2_2_163 Újság Nagyvárad 1877 "Ibolyafüzér. I. szám. Tartalom: Egy látomás: Munkácsi. Birálás: Kertész. Magányban: Cichoriuni I.. Tárca: A csók (G. E. Lessing); A tizennegyedik órában (Auerbrand Ph. beszélje); Ilka emlékkönyvébe (Pislafy). Csarnok: Chopin; Jánoshoz (Kertész); Hozzá (Kertész); Nadálycsípések. Szerk.: M.B." XIX_69_2_2_164; XIX_69_2_2_165; XIX_69_2_2_166; XIX_69_2_2_167; XIX_69_2_2_168; XIX_69_2_2_169; XIX_69_2_2_170; XIX_69_2_2_171; XIX_69_2_2_172; XIX_69_2_2_173; XIX_69_2_2_174 Újság 1877. évi december 1. "Ibolyafüzér. II. szám. Tartalom: Miért dalolgatok: Munkácsi. Bírálás: Kertész. Tárca: A felelet; A remény; A colonne. Csarnok: Shopin. Nadálycsípések. Szerk.: M.B." XIX_69_2_2_175; XIX_69_2_2_176; XIX_69_2_2_177; XIX_69_2_2_178; XIX_69_2_2_179; XIX_69_2_2_180; XIX_69_2_2_181; XIX_69_2_2_182; XIX_69_2_2_183 Újság Nagyvárad 1876. április 15. "Koszorú. A ""Művelődjünk"" című önképzőkör közlönye. Szépirodalmi és ismeretterjesztő lap. I. Évfolyam 5. szám. Tartalom: A véres engesztelő nap: M. Br. Múzsámhoz: HZ. Sámson /humorisztikus és szatirikus beszéd/:HZ. Intelmi beszéd: DM. Hozzá: Nemó. Körünk ifjaihoz: HZ. Tartalom és kidolgozás: Alfonsó. A vándorsáska: N....y. Midőn öt voltam: Zulemától. Külföldi lant: Humor és Szatirikus csarnok: Epigrammák és gnómák: Irodalom és művészet: Humor rész: _ Szerkesztői mondani való. Szerk.: M.B." XIX_69_2_2_184 Borító Prózai dolgozatok felirattal XIX_69_2_2_185; XIX_69_2_2_186; XIX_69_2_2_187; XIX_69_2_2_188; XIX_69_2_2_189; XIX_69_2_2_190; XIX_69_2_2_191; XIX_69_2_2_192; XIX_69_2_2_193; XIX_69_2_2_194 Szónoki műbeszéd "Felhívás a főgymnasiumi segélyegylet ügyében Írta: Munk Bernát VIII. oszt. tanuló ""Szeresd felebarátodat, mint tenmagad!"" Nincs ennél fontosabb és igazabb követendő mondás. A segélyezés fontosságát írja le, valamint a vallásossá válás része is társai felemelése, az isteni parancs követése. Értékelés a füzet hátulján: ""Szép és találó gondolatok s ezek folytán nem erőltetett érzelem jellemzik a dolgotatot, mely szerkezetében is megközelíti a mértéket.""" XIX_69_2_2_195; XIX_69_2_2_196 Levéltöredék Budapest 1880. 2/1. "Szeretett barátom! megszólítással Az új eszmék terjedéséről, tudományos lelkesedésről, Simonyi Zsigmondról és a tőle kapott munkáról az akadémián, a Nyelvőr hasábján való megjelenéséről, leendő megjelenéséről az Akadémiai Kiadvány Nyelvtudományi Közleményében." XIX_69_2_2_199 Levél Munkácsi Bernát levele professzorának, valószínűleg piszkozat, sok a javítás, átírás, a második oldalon valamilyen szakmai munkáról szól. XIX_69_2_2_197; XIX_69_2_2_199 Borító oldal "II. Versek vegyes költemények szerelmi versek fordítások epigrammák" XIX_69_2_2_200 Borító oldal "Szerelmi versek a) népdal félék 1. Kivirított már az ibolya... 2. Szomorúan süvöltöz a hideg szél... 3. Letarolva fekszik már a rét b) ódaszerűek 4. Egy érzelem... 5. Az ő betegésgekor 6. Epedés (szonett) 7. Csak jönne már 8. A legszebbhez 9. Merengés távoli kedvesemről (a ""Hajnal""-ban)" XIX_69_2_2_201 Vers Grosz Rózának Nagyvárad 1877. augusztus 16. "Epedés /sonett/ Kedvesét várja vissza, aki nélkül boldogtalan: ...""Miattad marja szivem a bubánat Ne hagyjad oh! sokáig vérzeni S jöjj csókjaiddal azt enyhíteni!""" XIX_69_2_2_202; XIX_69_2_2_203 Vers Grosz Rózának Nagyvárad 1902. május "Csak jönne már..... ""Grosz Róza az anyjával nyáron 6 hétre fürdőre ment, visszatérését vártam nagy nehezen""" XIX_69_2_2_204; XIX_69_2_2_205 Vers "Szomoruan süvöltöz a ..... ""Képzeleti szerelem 1902"" Jelige: ""Akkor szép az erdő mikor zöld""" XIX_69_2_2_206; XIX_69_2_2_207; XIX_69_2_2_208; XIX_69_2_2_209 Vers 1877. december 16. "A legszebbnek. ""Fischer Emma, később: Rosenberg spediteur neje Sejtelme sem volt sem érdeklődésemről, sem e versről."" Utóhang a legszebbhez" XIX_69_2_2_210; XIX_69_2_2_213 Levél Munkácsi Bernátnak aláírás: Berokvits M. Kedves Barátom! megszólítással indít, és gratulál "verselő" tehetségéhez, és kéri, hogy ne csak rapszódiát írjon, mert túl szabályos a külalakja a versnek. Dicséri a szép gondolatokat, melyekből meg is jegyezte a legszebbet. XIX_69_2_2_211; XIX_69_2_2_212 Vers Grosz Rózának 1877. május 6. Egy érzelem..... XIX_69_2_2_214; XIX_69_2_2_215 Vers Grosz Rózának Nagyvárad 1877. augusztus 18. Letarolva fekszik..... XIX_69_2_2_216; XIX_69_2_2_217 Vers Grosz Rózának 1877. május 24. Az ő betegségekor. "Grosz Róza beteg" XIX_69_2_2_218; XIX_69_2_2_219 Vers Grosz Rózának 1902. május "Kiviritott már az..... ""Grosz Róza, kinek öccsét tanítottam A közeledés nem ment tovább a köszönésnél."" Jelige:""Jaj be hidegen fúj a szél""" XIX_69_2_2_220; XIX_69_2_2_221; XIX_69_2_2_222; XIX_69_2_2_223 Vers Nagyvárad 1877. augusztus 20. "Ujdonsült költőinkhez. ""Mi ütött belétek Hájfejű poéták..."" A kortárs költők hozzá nem értését írja le, hogy nem méltók a nagy elődökhöz és a ""lant tisztaságához"". megjelent a ""külföldi lant"" c. részben." XIX_69_2_2_224; XIX_69_2_2_225; XIX_69_2_2_226; XIX_69_2_2_227; XIX_69_2_2_228; XIX_69_2_2_229; XIX_69_2_2_230; XIX_69_2_2_231; XIX_69_2_2_232; XIX_69_2_2_233 Vers/levél Béla öcsémhez Augusztus 1. "első rész: Intelmeket intéz öccséhez: fiatal és tapasztalatlan, de lelkesedjen csak az eszmék iránt, írja meg, mit szíve diktál, Isten is sugall majd neki. második rész: más verselés, külföldön tartózkodik és egy látomást fogalmaz meg versben Bernát, ahogy Béla öccse elkezdi a napot, üdvözli a reggelt, eszébe jut szülőhelye, családja és barátai. Váltás után egy légy történetét írja le, ami az orrára szállt: "" Dicsértessék orromnak Istene!"" Újabb váltás: szeresse a hazáját, szeresse magyarságát, majd jó kívánságokkal zárja költeményét/levelét." XIX_69_2_2_234 Borító oldal "Vegyes költemények felirat 1. Lantomhoz 2. A tavaszhoz 3. Kossuth Lajoshoz (hazafias költ) 4. Dobó (történeti költ.) 5. Ujdonsült költöinkhez 6. Bordal 7. Búcsú (Parodia) 8. Béla öcsémhez (epistola) 9. Emléksorok I. M. barátomhoz 10. Miért dalolgatok (megjel. az ""Ibolyafüzér""-ben) 11. Egy látomás (hazafias köl.) 12. Klein Dávid barátom halálára" XIX_69_2_2_235; XIX_69_2_2_236; XIX_69_2_2_237; XIX_69_2_2_238 Vers "Emléksorok I. M. barátomhoz I. M.=Istvánffy Miklós, ""Éveken át padbeli szomszédom volt."" Lelkét gyötrő kínról és szenvedésről szól. Szenvedés az élet, a halál a megnyugvás, és minden földi korlát megszűnik" XIX_69_2_2_239; XIX_69_2_2_240 Levél Munkácsi Bernátnak aláírás: Berkovits Miklós Kedves Barátom megszólítás, szintén kért verskritika/elemzés (Emléksorok I. M. barátomhoz). Ennek értelmében karakterizálja Bernátot: túl idealisztikus, ami miatt költeményei pesszimisták, bár gyakran megjelenik a remény is, ami "inharmonicussá" teszi a költeményeket. Technikáját dicséri, összességében "ódai szárnyalásúnak" tartja a költeményét. Berkovits szerint I. M. nem fogja megérteni a költemény lényegét. XIX_69_2_2_241; XIX_69_2_2_242; XIX_69_2_2_243 Vers Nagyvárad 1877. augusztus 15. "Bucsu. /Paródia/ ""Bachus veled, lakom, ivók lakása..."" ""A... mit ér, mit ér a ser nekem? Csak bort kiván, borért hevül belem""" XIX_69_2_2_244; XIX_69_2_2_245; XIX_69_2_2_246; XIX_69_2_2_247; XIX_69_2_2_248; XIX_69_2_2_249 Vers Nagyvárad 1877. szeptember 5. "Bordal ""Szinarany bort, szinarany bort Hozzatok! Vig kedvem van, mulatozni Akarok..."" ""S emeljük fel borkelyhünket A honért..."" ""Tettre szólit minden embert Most a kor...""" XIX_69_2_2_250; XIX_69_2_2_251; XIX_69_2_2_252; XIX_69_2_2_253 Vers "Dobó ""Pályamű az ifjú olvasókör által kitűzött ""Nedeczkyi Deák Album""-féle pályadíjra. Jelige: ""Csak törpe nép felejthet ős nagyságot Csak elfajult kor hős elődöket."" /Garay/ Dobó és Eger várának védőinek dicsőségét meséli el, és a török próbálkozásait." XIX_69_2_2_254 Vers "Kossuth Lajoshoz Vázolja, hogy minek kell bekövetkezni ahhoz, amit Kossuth megálmodott: hazaszeretet egységesítő ereje, falak omoljanak le urak és parasztok között..." XIX_69_2_2_255 Vers "Lantomhoz A költemények sokszínűségéről szól a vers: szerelmes versek, lelkesítő, boldog költemények, de a bú és keserűség is zengjen a műveiből." XIX_69_2_2_256; XIX_69_2_2_257 Vers Klein Dávid halálára héber nyelven, kézzel íródott.... XIX_69_2_2_258 Borító oldal "Fordítások 1. Szózat a nemeslelkű magyar nemzethez (Denis után) 2. Merengés (Heine után) 3. Shakespeare ( Bunh Gerhardt után) 4. Prometheus (Göthe után) 5. Lycidas (Milton német fordítása nyomán) 6. A költészet szelleme (Mahlmann után) - Megjelent a ""Hajnal""-ban Próza I. A véres engesztelő nap (Koszorú)" XIX_69_2_2_259; XIX_69_2_2_260; XIX_69_2_2_261; XIX_69_2_2_262 Vers fordítás 1876. március 21. "Szózat a nemeslelkű magyar nemzethez Leírás az országról, a királyi székhelyről, Mária Teréziáról, aki az országba menekült, a magyarok védelmét kérve fiával együtt." XIX_69_2_2_263 Vers fordítás "Merengés A múlt és a messzeség feletti merengésről, a sivár jelenről szól." XIX_69_2_2_264 Megjegyzések "Tamáshoz! Mindenki elalszik mondandóján, mert unalmas. Ferihez! Szerénységét hangoztatja, ami miatt nem az. Mariról Elájul, hogy segítsenek rajta, de nem segít neki senki." XIX_69_2_2_265; XIX_69_2_2_266 Fordítás Budapest 1879. augusztus 2. Prometheusz XIX_69_2_2_267; XIX_69_2_2_268; XIX_69_2_2_269; XIX_69_2_2_270 Fordítás Nagyvárad 1878. április 17. "Shakespeare Shakespeare munkásságának sokszínűségét és tehetségét dicsérő mű." XIX_69_2_2_271; XIX_69_2_2_272; XIX_69_2_2_273 Fordítás Lycidas /töredék/ XIX_69_2_2_274; XIX_69_2_2_275; XIX_69_2_2_276 Füzetborító, elemzés 1877 "Shakespeare Lear király című tragédiájának széptani elemzése Irta: Munk Bernat VII. oszt. tanuló megjegyzés: ""Agáczy Norbert tanáromnak e dolgozat végére tett ""Éljen!"" szava és ""jeles"" osztályzata volt a legnagyobb hatással arra, hogy a magyar irodalom tanulmányára szenteltem magamat. Ez a kitűntetés nagyra emelte önbizalmamat.""" XIX_69_2_2_277 Füzetlap "I. Társulati élet 1. Értesítés arról, hogy at ""Ifjúsági olvasókör"" (Berkovits Miklós köre) rendes taggá választott 1876 január havában 2. Értesítés arról, hogy a nagykárolyi ""Petőfi-kör"" kültaggá választott 1878. július 3-án" XIX_69_2_2_278; XIX_69_2_2_279 Az Ifjusági olvasó kör jegyzőjének levele Munkácsi Bernátnak Nagyvárad 1876. július 25. A kör rendes tagjai közé felvették őt, mely értelmében 3 héten belül meg kell ejtenie a székfoglalóját. XIX_69_2_2_280 A nagykárolyi Petőfi-kör levele Munk Bertalannak Nagykároly 1878. július 3. Bródi Vilmos ajánlására vették fel kültaggá Bernátot, melynek értelmében remélik, hogy a kört és Koszorú című lapját is támogatni fogja munkásságával.

Votják útinaplók 3 1 kötet 1 2 kötet 2 3 kötet- Csángó tanulmányok 3 Munkácsi Bernát levelezése 4 1906-1937

XIX_69_2_4_001 boríték: Munk Jolán férj. Perlesz Józsefné unokatestvérem levelei XIX_69_2_4_002; XIX_69_2_4_003 Jolán Bernát Nagyvárad 1878. 09.19. 2 oldal magyar Jolán kifejti, mennyire nehezen esik neki, hogy egy évig nem láthatja Bernátot, aki tanulmányait végzi egy évig. XIX_69_2_4_025; XIX_69_2_4_026 Jolán Bernát Nagyvárad 1881. 06. 27. 2 oldal magyar Gratulál a "Moldvai csángók" tanulmányhoz, és köszöni a küldött példányt, valamint azt is, hogy gondolt rá. XIX_69_2_4_013; XIX_69_2_4_014; XIX_69_2_4_015; XIX_69_2_4_016 Jolán Bernát 1881. szeptember 4 oldal magyar Leírja, hogy egy világ omlott össze benne, amikor Bernát elment. A külvilág felé azt mutatta, hogy elfeledte őt, de valójában nem. Örül, hogy B. megtalálta bodogulását a tudományban, és köszöni a küldött érmet, amit ereklyeként fog őrizni. Sajnálatát fejezi ki, hogy B. barátja nem fogadta be őt ott lakni. XIX_69_2_4_004; XIX_69_2_4_005 Bernát Hermina Bécs 1891. 08. 21. 2 oldal magyar Elvesztette minden reményét, megtört, mert Hanna megszakította vele a viszonyt, mert nem akar boldogtalan lenni Bernát mellett, aki szerinte beteges és ideges. Komoly szerelmi bánat gyötri, emellett a lányhoz való utazgatás anyagilag is megtörte, pedig meg is kérte a kezét. XIX_69_2_4_006; XIX_69_2_4_007 Bernát Jolán Nagyvárad pályaudvar 1891. 12. 29. 2 oldal magyar Jolán férjének látogatását írja le, aki panaszkodott Bernátnak, hogy felborította boldogságát a házassági ajánlattal, amit Jolánnak tett, de a valóságban nem tett és nem is tenne ilyen ajánlatot. XIX_69_2_4_008; XIX_69_2_4_009; XIX_69_2_4_010; XIX_69_2_4_011; XIX_69_2_4_012 Jolán Bernát Nagyvárad 1891. dec. 31. 5 oldal magyar Visszaemlékezik egy boldog délutánra, amit Herminával hárman együtt töltöttek el. Leírja, hogy Bernát szerelme nagy erőt ad neki, valószínűleg a férjével való incidensről írja, hogy a férje megbocsátó természetű, barátkozik a gondolattal. Utóiratban kéri Bernátot, hogy ha valami rossz híre lenne, akkor inkább ne írjon semmit. Szép szerelmes levél, kedves megfogalmazással XIX_69_2_4_017; XIX_69_2_4_018 Jolán Bernát 1881. szeptember? 2 oldal magyar Leírja, hogy ő soha nemvonta kétségbe, hogy szereti szüleit és testvéreit, büszke, hogy B. kiszabadított egy fiatalembert. B. is megsérült, emiatt J. "remeg", hogy az, akire boldogságát és életét bízta, ilyen könnyen kockáztatja sajátját. Kéri, hogy Herminán keresztül levelezzenek egymással. XIX_69_2_4_029; XIX_69_2_4_030; XIX_69_2_4_031 Bernát Jolán Budapest 1892. 01. 05. 3 oldal magyar Inti J.-t erkölcse megóvására, hiszen segítséget kért házassága felbontásához, pedig férje teljes szívével szereti. Tisztességtelen és súlyos bűn, amit tenni akar. Leírja, hogy csak sorsa iránti részvétből közeledett J. felé, mert megsajnálta. Korábbi szerelmét J. elárulta és megbecstelenítette ("nemi érzékiség tízezer fényével..."). Viselje sorsát, ha férjének szerelmet hazudott, ne tőle várja a támogatást és a tanácsot. XIX_69_2_4_019; XIX_69_2_4_020; XIX_69_2_4_021; XIX_69_2_4_022; XIX_69_2_4_023; XIX_69_2_4_024 Jolán Bernát Nagyvárad 1892. 02. 22. 6 oldal magyar Lelki egyensúlye megzavarodott a levélírás közben az emlékek miatt. "Hagyj el te is... úgy sem volt irántad egyéb bűnöm mint hogy szerettelek!" Bárki boldoggá tudná tenni B.-t, de mindig őrá emlékeztetné bárkit is talál. Szemére veti, hgy a sok küzdelem után mégis feladja szerelmüket. Tini által üzentekre is reagál: nem várta, hogy olyat mondjon, hogy csak a tanfelügyelőt szerette benne, hiszen már diákként is igaz szerelemmel szerette. XIX_69_2_4_027; XIX_69_2_4_028 Hermina Bernát Nagyvárad 1892. 06. 23. 2 oldal magyar Figyelmezteti B.-t, hogy addig ne gondolkozzon a nősülésen, amíg nem beszélt Jolánnal, ne tegye tönkre az életét. Kéri, hogy utazzon haza, beszéljék át, hogy valóban boldogtalan lenne-e Jolán mellett. Szemére veti, hogy ha egyszer kijelentette, hogy asszonyt nem vesz el, miért közeledett újra J. felé, mert nem lehet így játszani senki életével. XIX_69_2_4_038; XIX_69_2_4_039 Bernát Hermina Budapest 1892. 06. 24. 2 oldal magyar B. heroizmusnak tekinti azt, hogy elvegye Jolánt, aki "állítólag" leküzhetetlenül szereti őt, pedig durván visszautasította, amikor megkérte a kezét leánykorában, és ezt B. nem tudja elfelejteni. Öt évig kiélte magát, gyereket szült férjének, akivel együtt is él. Nem tudja megbocsátani Jolánnak, hogy az eltartásért elárulta önmagát. XIX_69_2_4_033; XIX_69_2_4_034 Hermina Bernát Nagyvárad 1892.06.21. 2 oldal magyar Kéri B.-t, hogy segítsen Jolán helyzetén, Béla (Jolán testvére) ellenzi, hogy Jolán a férjétől elváljon, mert soha nem tett B. utalást, hogy akkor Jolánt elvenné. Ezért kéri B.-t, írja meg Bélának: "elveszem, ha szabad! Ő mindent elfog követni Jolánért, ha te megírod neki a valót". Két ember lesz boldog ha elveszi Jolánt, Isten fel fogja menteni tette súlya alól, csak úgy, mint lelkiismerete. XIX_69_2_4_035; XIX_69_2_4_036; XIX_69_2_4_037 Tini Bernát B. Hunyad? 1892. 07. 19. 3 oldal magyar A Bernát által kérdezett pesti család intelligens, előkelő és gazdag, a lányról nem tud semmit. Figyelmezteti B.-t, hogy előbb ismerje meg a "kisasszonyt, és csak utána döntsön a nősülés ügyében. Jolánról írja, hogy nagyon szenved, ha megtudja, hogy B. nősül, akkor őrültek házába fog kerülni, valamint, hogy senki sem fogja úgy szeretni B.-t, mint Jolán, akivel a házzasság lehetőségét még B. szülei is elfogadták. XIX_69_2_4_032 Bernát Jolán 1892. 09. 04. 1 oldal magyar Értesíti J.-t, hogy aug. 24-én eljegyezte Jacobi Paula kisasszonyt. másolat XIX_69_2_4_040; XIX_69_2_4_041 Bernát Lőwy Vilmosné, Hermina Budapest 1906. 05. 21. 2 oldal Kéri Herminát, hogy Jolán súlyos betegségének alakulásáról értesítse őt, hogy a családjával együtt megnyugodhasson. Levelező-lap, Nagyvárad, Felső-Pecze utczába címezve XIX_69_2_4_042; XIX_69_2_4_043 Bernát Lőwy Vilmosné, Hermina Budapest 1906. 05.26. 2 oldal Gyászát fogalmazza meg: Jolán elhunyt, akit a lelki nemesség példájaént szerettek. Kéri Herminát, hogy szerezzen, ha nem is neki, de a családjának, egy arcképet Jolánról, tegye el a haláláról szóló cikkeket és írja meg utolsó napjainak eseményeit. levelező-lap, Nagyvárad, Felső-Pecze utczába címezve XIX_69_2_4_044 Kézzel ráírva: "A Jolán-ügy" XIX_69_2_4_045 Boríték: Perlesz Józsefné Nagyvárad Névjegykártya XIX_69_2_4_046 Távirat1 A Magyar Királyi Távirda pecsétjével XIX_69_2_4_047 Távirat2 "=munkacsi bernat bp szondiutza 9=" XIX_69_2_4_048 Távirat3 "bp nagyvarad... szegeny jolanka ma delben meghalt temetese kedden haromkor gabor=" "1906. május 21., hétfő, Ijjar 26. kézzel ráírva a táviratra" XIX_69_2_4_049 Bernát Dr Munk Béla 1906. május 21. Részvétnyilvánítás XIX_69_2_4_050 Lőwy Vilmosnak címzett boríték XIX_69_2_4_051 Gyászjelentés Perlesz Józsefné, született Munk Jolán XIX_69_2_4_052; XIX_69_2_4_053 Löwinger Mose Jichak, páncélcsehi rabbi Páncélcseh 2 oldal kézírás, tintával, aláírással, részben olvashatatlan, sérült héber, német, latin betűkkel írt jiddis? XIX_69_2_4_054; XIX_69_2_4_055; XIX_69_2_4_056 Löwinger Mose Jichak, páncélcsehi rabbi Páncélcseh 3 oldal kézírás tintával, aláírással, részben olvashatatlan héber, német, latin betűkkel írt jiddis? XIX_69_2_4_057; XIX_69_2_4_058 Berta Spitzer (unokatestvér) 2 oldal kézírás német XIX_69_2_4_059; XIX_69_2_4_060; XIX_69_2_4_061; Schichtanz Ármin, a Pesti Izraelita Hitközség Elemi és Polgári Leányiskolájának igazgatója, a tantestület nevében Dr. Munkácsi Bernát Budapest 1909. november 12. 1 oldal, boríték 2 oldala kézírás magyar Bernát köszöntése, fia, Ernő bár micvójának alkalmából fejléces XIX_69_2_4_062 Dr. Munkácsi Bernát Schichtanz Ármin Budapest 1909. november 18. 1 oldal kézírás magyar Megköszöni a levelet és méltatja a hitközség leányiskolájának tantestületi munkáját fejléces XIX_69_2_4_063; XIX_69_2_4_064 Paula Dr. Munkácsi Bernátné Nagyvárad 1909. november 12. 1 oldal + boríték kézírás magyar Pauláéknak gratulál Erzsi születési évfordulójához és felavatási ünnepélyéhez A nagyváradi Lévai Márton könyvkötészet fejléces papírja XIX_69_2_4_065 Rudenskyné, Südfeld Fanni Dr. Munkácsi Bernát névjegykártya és borítékja gépírás és kézírás magyar Gratuláció Ernő bár micvójára XIX_69_2_4_066 Dr. Munkácsi Bernát boríték XIX_69_2_4_067; XIX_69_2_4_068; XIX_69_2_4_069 Kanizsai Dezső, az Izraelita Siketnémák Országos Intézetének igazgatója Dr. Munkácsi Bernát Kőszeg 1932. augusztus 16. 2 oldal + boríték gépírás magyar Az igazgató leírja, hogy Dr. Hirschler Imrének Munkácsi ajánlásának ellenére "Hirschler érdekében semmit sem tehetek", mert hatáskörén kívül esik. fejléces papíron XIX_69_2_4_070 Guttenberg nyomda Dr. Munkácsi Bernát Budapest 1930. január 1 oldal gépírás, aláírással magyar Felkérés a Guttenberg Nagy Lexikona szerkesztésére XIX_69_2_4_071 Guttenberg nyomda Dr. Munkácsi Bernát Budapest 1930. július 3. 1 oldal gépírás, aláírással magyar Beleegyező nyilatkozatot megköszönik, kérik, hogy M. B. küldje vissza a végleges megállapodást aláírva XIX_69_2_4_072 Guttenberg nyomda Dr. Munkácsi Bernát Budapest 1930. június 17. 1 oldal gépírás magyar Munkatársi megállapodást kérik újra, hogy Munkácsi B. küldje vissza XIX_69_2_4_073 A Pesti Izraelita Hitközség elöljárósága Dr. Munkácsi Bernát Budapest 1936 március 1 oldal gépírás, aláírással magyar A Pesti Izraelita Hitközség elöljárósága M.B.-t tiszteletbeli működő tagjává nevezte ki és a vallásoktatási, oktatási és kulturális szakbizottságba osztotta be fejléces XIX_69_2_4_074 Kardos Arthur és Szántó Dr. Munkácsi Bernát Budapest 1936. május 5. 1 oldal gépírás és kézírás magyar Bútorszállító cég számlalevele fejléces XIX_69_2_4_075; XIX_69_2_4_076 Zemplényi? Zsigmondné Dr. Munkácsi Bernát okt. 4. 2 oldal kézírás magyar Új évi kívánság XIX_69_2_4_077; XIX_69_2_4_078 Budapesti Ügyvédi Kamara és Kör Dr. Munkácsi Bernát Budapest 1923. január 6. 2 oldal gépírás magyar Táncestre meghívó Meghívó minta! érdekes XIX_69_2_4_079 1919. április - június kézírás magyar Templom elöljárói tisztségek borítója Dr. Munkácsi Bernátnak címzett boríték "újrahasznosítva" XIX_69_2_4_080 Pesti Izr. Hitközség Dr. Munkácsi Bernát Budapest 1919. április 1 oldal gépírás, aláírással magyar Felkérés a hazkarával kapcsolatos gabói templomelöljárói tisztséget ellátására XIX_69_2_4_081 Pesti Izr. Hitközség Dr. Munkácsi Bernát Budapest 1919. május 25. 1 oldal gépírás, aláírással magyar Felkérés a hazkarával kapcsolatos templomelöljárói tisztséget ellátására XIX_69_2_4_082 Pesti Izr. Hitközség Dr. Munkácsi Bernát Budapest 1919. június 30. 1 oldal gépírás magyar A Tanácsköztársaság miatt minden állás megszűnik a hitközségen XIX_69_2_4_083 Pesti Izr. Hitközség Dr. Munkácsi Bernát Budapest 1919. augusztus 13. 1 oldal gépírás, aláírással magyar a dohány utcai templom ideiglenes elöljárói tisztségért köszönet, de a hitközségi hivatalos állása miatt nem javasolhatják a választmánynak állandó templomelöljárói tisztségre XIX_69_2_4_084 Pesti Izr. Hitközség, Dr. Lederer Sándor Dr. Munkácsi Bernát Budapest 1919. október 14. 1 oldal gépírás magyar Felkérés, hogy a hitközség igazoló bizottasága előtti jelenjen meg M. B. XIX_69_2_4_085; XIX_69_2_4_086 Mairovitz Jakab Dr. Munkácsi Bernát Marienbad 1927.07.13. 2 oldal kézírás magyar Üdvözlőlap a "nászoktól" a találkozásig képeslap, Karlsbadba címezve XIX_69_2_4_087; XIX_69_2_4_088 Freller József Dr. Munkácsi Bernát 1916.09.09. 2 oldal kézírás magyar Újévi jókívánságok egy rokontól névjegykártya XIX_69_2_4_089; XIX_69_2_4_090 Mairovitz Jakab és Regina Dr. Munkácsi Bernát Bad Wildungen 1925.07.25. 2 oldal kézírás magyar Nyári üdvözlet a "nászoktól" képeslap, Tusnádfürdőbe címezve XIX_69_2_4_091; XIX_69_2_4_092 Mairovitz Jakab és Regina Dr. Munkácsi Bernát Marienbad 1928.07.07. 2 oldal kézírás magyar levelezőlap XIX_69_2_4_093; XIX_69_2_4_094 Munkácsi Bernát Dr. Munkácsi Ernő Balatonboglár 1928.08.12. 2 oldal kézírás magyar Jól érzi magát a nyaralása közben a gyerekeivel és unokákkal Balatoni képeslap XIX_69_2_4_095; XIX_69_2_4_096; XIX_69_2_4_097 Winkler Ármin és neje Dr. Munkácsi Bernát Balassagyarmat 1928. szeptember 14. 3 oldal kézírás magyar XIX_69_2_4_098; XIX_69_2_4_099 Klein Jenőné, Winkler Aranka ? Balassagyarmat 1935. szeptember 25. 2 oldal kézírás magyar névjegykártya XIX_69_2_4_100; XIX_69_2_4_101 Dr. Munkácsi Bernát Munkácsi Ernő Budapest 1929. április 16. 2 oldal kézírás magyar Beszámol a budapesti hétköznapokról a Nápolyban nyaraló Ernőéknek levezőlap XIX_69_2_4_102; XIX_69_2_4_103 Mairovitz Jakab és Regina Dr. Munkácsi Bernát Budapest 1929. július 23. 2 oldal kézírás magyar Üdvözlet a nászszülőktől Luhačovice, Csehszlovákiába levezőlap XIX_69_2_4_104; XIX_69_2_4_105 Dr. Munkácsi Bernát Munkácsi Ernő Luhačovice, Villa Anita 1929. július 26. 2 oldal kézírás magyar, héber Lányával, Noémiékkel üdül Luhačovicében. Sajnálatát fejezi ki, hogy Ernőék másodszorra sem tudnak elmenni a nyáron üdülni. Ernőt kéri, hogy fizetését vegye fel, valamint pénzügyeit intézze el. Augusztus 11-én tér haza, majd lemegy Noémiékhez Kanizsára. XIX_69_2_4_106; XIX_69_2_4_107 Dr. Munkácsi Bernát Munkácsi Ernő Nagykanizsa 1929. augusztus 18. 2 oldal kézírás magyar Beszámol az unokákról (Szonja és Gabika) valamint vejéről Ernőről XIX_69_2_4_108; XIX_69_2_4_109 Dr. Munkácsi Bernát Munkácsi Ernő Nagykanizsa 1929. december 18. 2 oldal kézírás magyar Beszámoló unokákról, vejéről, Noémiről. Tudományos felataival foglalkozik, sokan vendégeskednek Noémiéknél és "temérdek az emberek panasza a nagy gazdasági romlás miatt." levelezőlap XIX_69_2_4_110; XIX_69_2_4_111 Dr. Munkácsi Bernát Munkácsi Ernő Nagykanizsa 1929. december 27. 2 oldal kézírás magyar Végéhez közeledik a családi látogatás. Lehet, hogy Barcson Ernő (Winkler) rabbi állást kap, ami jó kiegészítőkeresetet jelentene. levelezőlap XIX_69_2_4_112; XIX_69_2_4_113 Dr. Munkácsi Bernát Munkácsi Ernő Nagykanizsa 1930. június 10. 2 oldal kézírás magyar Beszámoló unokákról, vejéről, Ernőről és Noémiről. Noémi színdarabot ír gyermekeknek és a próbákat is felügyeli. Bernát tudományos felataival is foglalkozik. levelezőlap XIX_69_2_4_114; XIX_69_2_4_115; XIX_69_2_4_116 Berta Spitzer Dr. Munkácsi Baden 1930. június 10. 3 oldal kézírás német német folyóírás!! XIX_69_2_4_117; XIX_69_2_4_118 Dr. Munkácsi Bernát Munkácsi Ernő Luhačovice, Villa Dagmar 1930. július 15. 2 oldal kézírás magyar Beszámoló a megérkezésről a Dagmar villába.Tini húga vele egy villában lakik. Sok ismerőssel találkozott már, akik szintén ott pihennek. képeslap XIX_69_2_4_119; XIX_69_2_4_120 Dr. Munkácsi Bernát Munkácsi Ernő Luhačovice, Villa Dagmar 1930. július 21. 2 oldal kézírás magyar Násza haláláról értesül, akit tisztes, becsületes, jó gondolkodású embernek ír le. Az özvegynek és a rokonoknak, valamint Kanizsára az Ernőnek írt levelet. Arra kéri Ernőt, hogy a hitközség által megígért gyógysegély összegét vegye fel, de egyelőre tartsa magánál, hátha mégsem kapja meg. 5 hetet szeretne ott tölteni levelezőlap XIX_69_2_4_121; XIX_69_2_4_122 Dr. Munkácsi Bernát Munkácsi Ernő Luhačovice, Villa Dagmar 1930 augusztus 4. 2 oldal kézírás magyar Fia 34. születésnapjára gratulál. Reméli, hogy Ernő feleségével, Böskével és a legújabb unokával minden rendben van. az 500 pengő házbért reméli, hogy fia már kifizette. képeslap XIX_69_2_4_123; XIX_69_2_4_124 Dr. Munkácsi Bernát Munkácsi Ernő Luhačovice, Villa Dagmar 1930 augusztus 8. 2 oldal kézírás magyar Beszámol fiának a pénzküldemény és a kézirat megérkezéséről. "Leszidja" és értetlenkedik Ernőn (és menyén Böskén), aki a "történeti gondolat" és a "hagyomány ápolását szorgalmazza" hogy, hogy adhatott mégis gyermekének több utónevet. Bernát szerint ez az "arisztokrata társadalomba való törekvés szimbóluma" azontúl, hogy egy zsidó nőnek nincs 3 utóneve. levelezőlap XIX_69_2_4_125; XIX_69_2_4_126 Dr. Munkácsi Bernát Munkácsi Ernő Luhačovice, Villa Dagmar 1930 augusztus 11. 2 oldal kézírás magyar E levéllel egyidejűleg postára adott átolvasott és kijavított kéziratról ír. Nagyon értékes és érdekes munkának tartja fia írását, boldog, hogy folytatja az ő és ősei nyomdokait. Amennyiben újságban megjelenik, akkor 200 különnyomatot kér, hogy a család tagjainak elküldhessék. Kíváncsi már Évikére és Majára is, az új unokára. levelezőlap XIX_69_2_4_127; XIX_69_2_4_128 Dr. Munkácsi Bernát Munkácsi Ernő Luhačovice, Villa Dagmar 1930 augusztus 15. 2 oldal kézírás magyar Közli, hogy jövő hét kedden este 1/2 9-kor érkezik Tinivel a Nyugati pályaudvarra, a berlini vonattal. Megemlíti, hogy Winkler Ernő Karlsbadba utazott, reményt fűz a gyógyhelyhez. levelezőlap XIX_69_2_4_129; XIX_69_2_4_130 Dr. Munkácsi Bernát Munkácsi Ernő Budapest 1930. november 5. 2 oldal kézírás magyar Winkler Ernővel közös találkozó másnap este Jóska bácsinál. Kéri Ernőt, hogy hívja fel Jóska bácsit. levelezőlap XIX_69_2_4_131; XIX_69_2_4_132 Dr. Munkácsi Bernát Munkácsi Ernő Budapest 1930. szeptember 20. 2 oldal kézírás magyar, héber Beszámol arról, hogy ellátogatott "a kegyelet városában", ahol a testvérek kedvesen fogadták. Egy napot közösen Feketererdőn töltöttek. Az üzleti viszonyok Váradon javultak. Noémi 1 hétig vendégeskedett ott. Munk Lajos Bukarestben keres állást. Örül, hogy fia Munk Lilyvel (unokahugával) rokonokhoz méltó barátságos viszonyba került. Írja, hogy megkapta a Rombach templomi jegyet, de a Csáky utcai templomból is ajánlottak egy első padbeli ülőhelyet neki. "Idén még a Rombachot választom." levelezőlap XIX_69_2_4_133; XIX_69_2_4_134 Freller Józsefné, Winkler Margit Dr. Munkácsi Bernát Balassagyarmat 1930. szeptember 21. 2 oldal kézírás, gépírás magyar M.B. nászrokona gyászoló szívvel kíván boldog új évet egész családja nevében. névjegykártya XIX_69_2_4_135; XIX_69_2_4_136 Dr. Munkácsi Bernát Munkácsi Ernő Nagykanizsa 1930. október 9. 2 oldal kézírás magyar Közli, hogy szerencsésen megérkezett Nagykanizsára, ahol Ernő (Winkler) és Noémi várta. Hétfőn nagy esemény volt a szukkot szertartása, ahol a sátor oldalfalán Noémi versei voltak olvashatók. Ernő a szertartásban úgy osztogatta a kenyeret, mint egy csodatevő apostol. Másnap a Noé bárkája c. filmet nézte meg Noémival. Az unokákról: Szonja feltűnően szép és szellemes, kitűnően beszél németül, Gabika csak németül beszél. levelezőlap XIX_69_2_4_137; XIX_69_2_4_138 Dr. Munkácsi Bernát Munkácsi Ernő Nagykanizsa 1931. március 13. 2 oldal kézírás magyar, héber Megköszöni Ernőnek a születésnapi meglepestést: Ernő könyvének a megjelenését, amely módot ad arra, hogy gyermekeiben folytatni látja a családi hagyományt. Megköszöni menyének, aki nemcsak megértő, hűséges és jó felesége fiának, hanem apósát megbecsüli és a család szelleméhez is alkalmazkodik. XIX_69_2_4_139; XIX_69_2_4_140 Dr. Jacobi József Dr. Munkácsi Bernát Budapest 1931. június 9. 2 oldal kézírás magyar Dr. Jacobi közli, hogy unokabátyja felesége náluk időzik, ezért a szerdai meghívást következő hét szerdára helyezi át. levelezőlap XIX_69_2_4_141; XIX_69_2_4_142 Dr. Munkácsi Bernát Munkácsi Ernő Nagykanizsa 1931. július 8. 2 oldal kézírás magyar Beszámol, hogy családi körben jól telnek a napjai, csak a hőségre panaszkodik. Ernő (Winkler) szedi az orvosságokat, Noémi vérszegény, igazán kellene nekik egy kis nyaralás, de ebben a gazdasági helyzetben nem engedhetik meg. Jövő héten utazik haza és már a Trencsény Teplicei utat tervezi, kéri Ernőt Káhán Nándort értesítse szándékáról, hogy alkalmas lakásról intézkedhessen. Szívesen csatlakozna Ernőék nyaralásához is néhány hétre. levelezőlap XIX_69_2_4_143; XIX_69_2_4_144 Dr. Munkácsi Bernát Munkácsi Ernő Trencsény, Zemányi villa II. 1931. július 22. 2 oldal kézírás magyar, héber Szerencsés megérkezés Trencsénbe, többen várták az állomáson, a Zemányi Villában lakik, ami gyönyörűen van berendezve. Sok ott nyaraló ismerőssel már beszélt. A héten várja Munk Miklós érkezését. levelezőlap XIX_69_2_4_145; XIX_69_2_4_146 Dr. Munkácsi Bernát Munkácsi Ernő Trencsény, Zemányi villa II. 1931. július 30. 2 oldal kézírás magyar, héber Augusztust, mint a családi áldás hava említi, mivel ebben a hónapban született 2 gyermeke és 2 unokája. A tankönyvi munkát a nyitott verandaajtónál a kis patak csobogása mellett végzi. Szeretné, ha legalább Böske eljönne ide. levelezőlap XIX_69_2_4_147; XIX_69_2_4_148 Dr. Munkácsi Bernát Munkácsi Ernő Trencsény, Zemányi villa II. 1931. augusztus 15. 2 oldal kézírás magyar Panaszkodik, hogy a nyaralást a tankönyvvel való foglalkozás tette tönkre. A szerzők és az átdolgozók botrányosan dolgoztak, minden tankönyvnek nemcsak a kéziratát és az átdolgozását kellett átszerkesztenie, hanem a korrektúráját és revizióját is neki kellett elvégeznie. levelezőlap XIX_69_2_4_149; XIX_69_2_4_150 Dr. Munkácsi Bernát Munkácsi Ernő Nagykanizsa 1931. november 24. 2 oldal kézírás magyar Közli, hogy szerencsésen megérkezett Nagykanizsára, ahol Noémi és (Winkler) Ernő várta. Az unokák testi és szellemi fejlődéséről ír, Szonja iskolába jár, szorgalmas, iskolából hazajövet után rögtön nekifog a feladatok elvégzésének: Sok héber imádságot és magyar meg német verset tud. Gabika is mondogatja a magyar verseket. Hitközségi kritikát is megfogalmaz: "Nagy a szegénység a községben s a vezetést könyörtelen és belátástalan egyének intézik. Toute comme chez nous" levelezőlap XIX_69_2_4_151; XIX_69_2_4_152 Freller Józsefné, Winkler Margit Dr. Munkácsi Bernát Kaposvár 1932. február 10. 2 oldal kézírás magyar Frellerné Winkler Margit megköszöni nászrokonának a vígasztaló szavakat, mivel édasapjuk után édasanyjukat is elveszítették. Írja, hogy milyen sokat számít neki a család együttérzése. XIX_69_2_4_153; XIX_69_2_4_154 Freller Józsefné, Winkler Margit Dr. Munkácsi Bernát Kaposvár 1932. március 2. 2 oldal kézírás magyar Frellerné Winkler Margit megköszöni nászrokonának az elküldött lapokat, amelyeket nagy becsben tart. Megjegyzi, hogy Ernő előkelő szellemi arisztokrata lányát vette el feleségül. Invitálja nászrokonát Kaposvárra. XIX_69_2_4_155; XIX_69_2_4_156 Dr. Munkácsi Bernát Munkácsi Ernő Nagykanizsa 1932. április 19. 2 oldal kézírás magyar Ismét Nagykanizsára érkezett. Most is Noémi javuló egészségéről és (Winkler) Ernő gyomorpanaszairól ír. Örömét az unokákban leli. Örül, hogy Böske Jóska bácsiékkal együtt tartják az egyik széder estét. Így folytatódik a családi hagyomány. levelezőlap XIX_69_2_4_157; XIX_69_2_4_158 Dr. Munkácsi Bernát Munkácsi Ernő Nagykanizsa 1932. április 26. 2 oldal kézírás magyar Beszámol,hogy az első széder estén 4, a másodikon 10 vendég volt és éjjel 1/2 2-ig tartott, a résztvevők nagyon hálálkodtak. Május 3-án, gyászuk évfordulóján kimenni szándékozik a boldogult sírjához. levelezőlap XIX_69_2_4_159; XIX_69_2_4_160 Klein Jenőné, Winkler Aranka Dr. Munkácsi Bernát 1932. szeptember 28. 2 oldal kézírás, gépírás magyar Kellemes ünnepeket kíván névjegykártya XIX_69_2_4_161; XIX_69_2_4_162 Dr. Munkácsi Bernát 1932. június 7. 2 oldal kézírás magyar Jóska felesége közli, hogy Jóskának másnap este egy választmányi ülésre feltétlenül el kell menni, emiatt az estét lemondja. levelezőlap XIX_69_2_4_163; XIX_69_2_4_164; XIX_69_2_4_165; XIX_69_2_4_166; XIX_69_2_4_167 Dr. Munkácsi Bernát Munkácsi Ernő Kőszeg 1932. július 24. 5 oldal kézírás magyar Kőszegről jelentkezik, ahol Noémi és (Winkler) Ernő már két hete ott volt. Közel hozzá kaptak egy szállást, ahol a dadával együtt 11 pengőt fizetnek naponként. Kéri Ernő fiát, hogy az augusztusi járandóságát vegye fel és abból 494 pengőt küldjön el. A továbbiakban a VIII. osztályban a Rendszeres vallástan tanítása mellett érvel, cáfolja az ellene kitalált vádakat. XIX_69_2_4_168; XIX_69_2_4_169 Dr. Munkácsi Bernát Munkácsi Ernő Kőszeg 1932. július 29. 2 oldal kézírás magyar Winkler Ernő állapotának javulásáról számol be. A lakóház verandáját szellemi foglalkozásának kedves munkahelyének nevezi. képeslap XIX_69_2_4_170; XIX_69_2_4_171 Dr. Munkácsi Bernát Munkácsi Ernő Kőszeg 1932. augusztus 4. 2 oldal kézírás magyar Ernőt üdvözli születésnapja alkalmából. Örül, hogy eljött Ernőék szabadsága. Az ő nyaralása, amely jól sikerült, hamarosan véget ér. képeslap XIX_69_2_4_172; XIX_69_2_4_173 Dr. Munkácsi Bernát Munkácsi Ernő Kőszeg 1932. augusztus 16. 2 oldal kézírás magyar Lánya is vele együtt nyaral, örül, hogy fia is elmegy nyaralni. A nyaralásról és az unokákról ír. képeslap XIX_69_2_4_174; XIX_69_2_4_175 Dr. Munkácsi Bernát Munkácsi Ernő Budapest 1932. augusztus 26. 2 oldal kézírás magyar Miután hazaérkezett Budapestre, Kőszegen Winkler Ernőnél vakbélgyulladást állapítottak meg. Éjjel 1-kor indultak Kőszegről reggel 9-re értek Pestre, rögtön a kórházba, ahol 11 órakor már kész volt a műtét. Úgy néz ki, hogy a tanterv és tankönyv ügyek jó mederbe kerültek. levelezőlap XIX_69_2_4_176; XIX_69_2_4_177 Freller Józsefné, Winkler Margit Dr. Munkácsi Bernát Kaposvár 1932. szeptember 28. 2 oldal kézírás, gépírás magyar Freller Józsefné Winkler Margit névkártyája névjegykártya XIX_69_2_4_178; XIX_69_2_4_179 Dr. Munkácsi Bernát Munkácsi Ernő Nagykanizsa 1933. január 18. 2 oldal kézírás magyar Nagykanizsára érkezik január 12-én. Noémi és (Winkler) Ernő várják, az unokákkal másnap találkozik. Szonja jól olvas és ért németül, Gáborka óvodás, beszédben fogyatékos, de bámulatosan sok verset és héber imát tud. névjegykártya XIX_69_2_4_180; XIX_69_2_4_181 Dr. Munkácsi Bernát Munkácsi Ernő Nagykanizsa 1933. április 21. 2 oldal kézírás magyar Értesít, hogy 25-én 1/2 10 tájban érkezik meg vonattal. A második széder estén 20 vendég volt. Ernő (Winkler) két ízben tartalmas és tanulságos beszédet tartott.Sándornak egy lapja érkezett Genfből. levelezőlap XIX_69_2_4_182; XIX_69_2_4_183 Dr. Munkácsi Bernát Munkácsi Ernő Balatonfüred (Márialak) 1933. július 4. 2 oldal kézírás magyar Balatonfüredről jelentkezik, ahol gyógyászati üdülés és orvosi kontroll az utazás célja. A kivett szoba napi ára 4 Pengő, az étkezések 3,50 Pengő, az oros tiszteletdíja 5 Pengő. Hevesi főrabbival beszélt hosszasan. levelezőlap XIX_69_2_4_184; XIX_69_2_4_185 Dr. Munkácsi Bernát Munkácsi Ernő Balatonfüred (Márialak) 1933. július 23. 2 oldal kézírás magyar Többször leírja, hogy várja Ernő ideutazását. Sok ismerős nyaral itt. Délelőtt szénsavas fürdőt vesz vagy az erdőben sétál, 11 - 1 között a Vogul szótár anyagát rendezi, délután alvás, este séta a parkban vagy a Balaton parton. levelezőlap XIX_69_2_4_186; XIX_69_2_4_187 Freller József Dr. Munkácsi Bernát Kaposvár 1933. szeptember 17. 2 oldal kézírás, gépírás magyar Freller József és családja küld nászrokonának nagyon szíves újévi üdvözletet. névjegykártya XIX_69_2_4_188; XIX_69_2_4_189 Dr. Munkácsi Bernát Balatonfüred 1933. szeptember 19. 2 oldal kézírás magyar Jóska és felesége küldi üdvözletét Balatonfüredről, sajnálja, hogy nem egyidőben voltak ott. képeslap XIX_69_2_4_190; XIX_69_2_4_191 Dr. Munkácsi Bernát Munkácsi Ernő Nagykanizsa 1934. április 4. 2 oldal kézírás magyar Beszámol, hogy Nagykanizsán kielégítő egészségben nyugalom, szórakozás és tudományos foglalkozás közben telnek napjai. A széderestéken az unokák megmutatták szellemi fejlettségüket. levelezőlap XIX_69_2_4_192; XIX_69_2_4_193 Klein Jenőné Winkler Aranka Dr. Munkácsi Bernát 1934 2 oldal kézírás, gépírás magyar Klein Jenőné, Winkler Aranka ünnepi üdvözlete 1934 névjegykártya XIX_69_2_4_194; XIX_69_2_4_195 Dr. Munkácsi Bernát Munkácsi Ernő Balatonfüred (Légrády-villa) 1934. július 19. 2 oldal kézírás magyar Egy felirat szövegét javasolja: Dr. Weisz Ármin kórházi főorvos (1920-1933) nagyrabecsült emlékének kegyelettel kartársai. levelezőlap XIX_69_2_4_196; XIX_69_2_4_197 Dr. Munkácsi Bernát Munkácsi Ernő Balatonfüred (Légrády-villa) 1934. július 27. 2 oldal kézírás magyar Nyaralásának negyedik hetét tölti és várja fia elhatározását, hogy ők is jöjjenek. A Winkler család jön, de csak egy hétre, utána 3 hétre a Semmeringre, hacsak a borzasztó ausztriai politikai események miatt nem változtatják meg. levelezőlap XIX_69_2_4_198; XIX_69_2_4_199; XIX_69_2_4_200; XIX_69_2_4_201 Freller Józsefné Dr. Munkácsi Bernát Kaposvár 1934. szeptember 9. 4 oldal kézírás magyar Kaposvárról Freller Józsefné értesíti nászrokonát, hogy Nagykanizsára költöznek Winkler Ernő és Noémi házához közel vettek házat: Így nászrokonukkal is személyesen tarthatják a kapcsolatot. boríték és papír XIX_69_2_4_202; XIX_69_2_4_203 Dr. Munkácsi Bernát Munkácsi Ernő Budapest 1935. március 10. 2 oldal kézírás magyar A gyermekei (gondolom Ernő fia) a legutóbbi távozáskor sértő szavakkal illette Adélt, a házvezetőnőt. Ennek az eseménynek betege lett. Leírja, hogy Adél 9 éve hű ápolója, ellátója, neki köszönheti, hogy ilyen egészségi állapotban van és lakását példás rendben, tisztaságban tartja. Tisztességéhez, becsületességéhez kétség nem fér. Ezzel az ügyet lezártnak nyilvánitja. XIX_69_2_4_204; XIX_69_2_4_205; XIX_69_2_4_206 Munkácsi Noémi Munkácsi Ernő Nagykanizsa 1935. június 5. 3 oldal kézírás magyar Noémi írja bátyjának Ernőnek, hogy a balatonfüredi kétszobás lakás csak augusztusra lesz, a kért július helyett. Szonja továbbtanulása kérdéses, egy barátságos szellemű polgáriba iratják be, az osztályának a lányai mind idejönnek utána, ez megnyugtató, itt is együtt lesznek. Szonjával el akarja kezdetni a francia tanulást. Egy művelt német francia tanárnőt keres, ha bátyja tud, segítsen. fejléces: A Nagykanizsai Izr. Hitközség Főrabbija XIX_69_2_4_207; XIX_69_2_4_208 Dr. Jacobi Józsefné Dr. Munkácsi Bernát Budapest 1935. június 18. 2 oldal kézírás magyar Sógornője, Jacobi Józsefné írja, hogy az ünnep miatt találkozásukat egy héttel halasszák el. levelezőlap XIX_69_2_4_209; XIX_69_2_4_210 Dr. Jacobi József Dr. Munkácsi Bernát Balatonföldvár 1935. július 9. 2 oldal kézírás magyar Sógora Jóska Balatonföldvárról küldi üdvözletét képeslap XIX_69_2_4_211; XIX_69_2_4_212 Dr. Jacobi József Dr. Munkácsi Bernát Balatonföldvár 1935. július 11. 2 oldal kézírás magyar Sógora már várta, így nagyon kellemetlenül érintette a sürgöny, amelyben (valószinűleg) rossz állapotára hivatkozva lemondta a látogatást. képeslap XIX_69_2_4_213; XIX_69_2_4_214 Dr. Jacobi József Dr. Munkácsi Bernát Balatonföldvár 1935. július 15. 2 oldal kézírás magyar Jóska kéri sógorát, hogy állapotáról számoljon be, ő a cukorszintet nem látja félelemre okot adónak, párnapi cukorelvonással eltüntethető. képeslap XIX_69_2_4_215; XIX_69_2_4_216 Mairovitz Jakab Dr. Munkácsi Bernát Budapest 1935. szeptember 16. 2 oldal kézírás magyar Nászura értesíti, hogy Évikén (mindkettőjük unokája) egy műtétet hajtottak végre a Brody kórházban, így Évike meg Böske a kórház szanatóriumi részlegén tartózkodnak. A kis beteg jól van, 2-3 napon belül haza mehetnek. levelezőlap XIX_69_2_4_217 Freller Józsefné Dr. Munkácsi Bernát Nagykanizsa 1935. szeptember 26. 1 oldal kézírás magyar Freller Józsefné írja - örömmel hallja, hogy nászrokona hamarosan Kanizsára érkezik. Gyönyöködni fog Szonjában és Gabikában. XIX_69_2_4_218; XIX_69_2_4_219 Klein Jenőné Winkler Aranka Balassagyarmat 1935. szeptember 25. 2 oldal kézírás, gépírás magyar Winkler Aranka Balassagyarmatról küld rokonának újévi jókivánságot. névjegykártya XIX_69_2_4_220; XIX_69_2_4_221 Dr. Munkácsi Bernát Munkácsi Ernő Nagykanizsa 1935. október 14. 2 oldal kézírás magyar Beszámol, hogy dr. Weisz Lajos ügyvéd egy nőegyleti találkozón amerikai élményeiről tartott előadást. Szonja francia és zongoratanárnőjétől Noémi és Ernő angolul tanulhatnak. levelezőlap XIX_69_2_4_222; XIX_69_2_4_223 Dr. Munkácsi Bernát Munkácsi Ernő Nagykanizsa 1935. október 25. 2 oldal kézírás magyar A hazautazásról ír, másnap délben tervezi, hogy meglátogatja fiát. levelezőlap XIX_69_2_4_224; XIX_69_2_4_225 Dr. Munkácsi Bernát Munkácsi Ernő Budapest 1936. augusztus 21. 2 oldal kézírás magyar, héber Rövid elmélkedés, hogy augusztus 21-én értek véget a nyaralások. Noémi és (Winkler) Ernő váratlanul feljöttek, mert egy kis baleset történt (felborult szekér), Ernőnek csonttörés - gipszelés, de nem komoly levelezőlap XIX_69_2_4_226 1 oldal magyar Egyetem tanárság nevében tervezett, de be nem adott kérvény boríték XIX_69_2_4_227 Pesti Izr. Hitközség Munkácsi Bernát Budapest 1919. június 30. 1 oldal gépírás magyar A Tanácsköztársaság miatt minden ideiglenes és végleges állás megszűnik a hitközségen körlevél XIX_69_2_4_228; XIX_69_2_4_229; XIX_69_2_4_230 Dr. Munkácsi Bernát A Magyar Tanácsköztársaság közügyi népbiztosa Budapest 1919. július 10. 3 oldal gépírás aláírással magyar Leírja, hogy 40 éve foglalkozik önálló irodalmi munkássággal a magyar összeshasonlító nyelvtudomány és őstörténet körében. Az MTA megbizásából végzett kámavidéki és szibériai tanulmányutat. Az MTA előbblevelező később rendes taggá választotta. Minden tudományos s ikere és elismerése ellenére egy középiskolai tanári állást sem nyert el a kormányzati rendszer miatt. 1890-ben a Pesti izraelita hítközség meghívta oktatásügy tanfelügyelőnek. A hítközségen minden állás megszünt (lásd elöző levél) . Ezért kéri a Népbiztosságot, hogy a budapesti egyetem altáj-urali szakjára - ahol megbizott előadó - rendes tanárrá nevezze ki. (Ezt a levelet nem küldte el) levél és külzet XIX_69_2_4_231; XIX_69_2_4_232; XIX_69_2_4_233; XIX_69_2_4_234 Dr. Munkácsi Bernát Budapest 1919. május 28. 4 oldal kézírás magyar Rendkívül! részletes önéletrajz XIX_69_2_4_235; XIX_69_2_4_236; XIX_69_2_4_237 Dr. Munkácsi Bernát Budapest 3 oldal kézírás magyar Pótlások munkáim jegyzékéhez XIX_69_2_4_238 Magyarországi Izraeliták Országos Irodája Dr. Munkácsi Bernát Budapest 1929. január 10. 1 oldal gépírás magyar A községkerületi elnökök elhatározták, hogy a vallásoktatás egységesítésének és elmélyítésének kérdését tárgyalják az Országos Bizottság előtt, ezért fekérik M. B.-t, mint a Hitközség tanfelügyelőjét, hogy erre vonatkozóan tegyen írásban referátumot vagy határozati javaslatot. XIX_69_2_4_239; XIX_69_2_4_240; XIX_69_2_4_241 Magyarországi Izraeliták Országos Irodája Dr. Munkácsi Bernát Budapest 1929. január 31. 3 oldal gépírás magyar XIX_69_2_4_242 Magyarországi Izraeliták Országos Irodájának Elnöksége Dr. Munkácsi Bernát Budapest 1929. február 26. 1 oldal gépírás magyar Meghívó az Országos Bizottság ülésére, amely "a magyar zsidóság történetében kimagasló jelentőséggel bír". XIX_69_2_4_243; XIX_69_2_4_244; XIX_69_2_4_245; XIX_69_2_4_246; XIX_69_2_4_247; XIX_69_2_4_248; XIX_69_2_4_249; XIX_69_2_4_250; XIX_69_2_4_251; XIX_69_2_4_252; XIX_69_2_4_253 Dr. Munkácsi Bernát Budapest 1930. június 29. 11 oldal gépírás magyar "A VI. Izraelia Községkerület Elnökségének jelentése 1929. évi működéséről Oktatási bizottsági szakmai vezetését Munkácsi Bernátra bízták. ""Reá kell azonban nyomatékosan mutatnunk, hogy a felekezetnek elsőrangú kötelessége iskoláinak és egyéb kulturális intézményeinek fennmaradását és fejlesztését a tőle telhető legnagyobb áldozatok árán is elősegíteni, mert ettől függ elsősorban vallás közösségi jövő sorsa. " XIX_69_2_4_254; XIX_69_2_4_255; XIX_69_2_4_256 Révai Nagy Lexikona Dr. Munkácsi Bernát Budapest 1935. február 13. 3 oldal gépírás magyar Felkéri a szerkesztőség, hogy a Révai Nagy Lexikonban megjelent életrajzában a saját kiegészítéseit küldje nekik el. XIX_69_2_4_257; XIX_69_2_4_258 Pesti Chevra Kadisa Dr. Munkácsi Bernát Budapest 1935. február 28. 2 oldal gépírás magyar Meghívó Jom Kippur Katan Istentisztelettel kapcsolatos alapítási ünnepélyre mint chevra kadisa tag XIX_69_2_4_259 Pesti Izr. Hitközség Dr. Munkácsi Bernát Budapest 1936. március 1 oldal gépírás magyar A Hitközség kinevezi M.B.-t tiszteletbeli működő tagjává és beosztja a vallásoktatási, oktatási és kulturális szakbizottságba. XIX_69_2_4_260; XIX_69_2_4_261 Sonnenfeld Gusztáv Dr. Munkácsi Bernát Nagyvárad 1915. szeptember 2 oldal gépírás magyar Sonnenfeld Gusztáv és Perlesz Vilma házasságkötéséről szóló értesítő ,XIX_69_2_4_262; XIX_69_2_4_263; XIX_69_2_4_264 Sonnenfeld Gusztáv Dr. Munkácsi Bernát Nagyvárad 1918. május 3 oldal gépírás magyar Sonnenfeld Adolf temetetésével kapcsolatos újságkivágás, valamint a család megköszöni, hogy M.B. részt vett a temetésen. XIX_69_2_4_265; XIX_69_2_4_266; XIX_69_2_4_267 Dr. Lichtenstein Lajos (ügyvéd) Dr. Munkácsi Bernát Budapest 1928. október 15. 3 oldal gépírás magyar Meghívó felesége sírkő avatására XIX_69_2_4_268 Klein Jenő Dr. Munkácsi Bernát Balassagyarmat 1934 1 oldal gépírás, kézírás magyar, héber Névjegykártya-szerű újévi jókívánság héberül XIX_69_2_4_269; XIX_69_2_4_270 A "Világ" szerkesztősége Dr. Munkácsi Bernát Budapest 1922 július 2 oldal gépírás, aláírás magyar A 'Világ' szerkesztősége felkéri M. B.-t, hogy írjon benne Budenz Józsefről tárcacikket és ezért 1000 koronát fizetnek. XIX_69_2_4_271 MTA Dr. Munkácsi Bernát Budapest 1936. június 1 oldal gépírás magyar Meghívó Budenz József születésének 100 éves évfordulójára rendezett ünnepségre XIX_69_2_4_272; XIX_69_2_4_273 Országos Néptanulmányi Egyesület Dr. Munkácsi Bernát Budapest 1936. június 8. 2 oldal gépírás magyar Meghívó Budenz József születésének 100 éves évfordulójára rendezett ünnepségre XIX_69_2_4_274; XIX_69_2_4_275 Munkácsi Ernő Dr. Munkácsi Bernát Budapest 1923.július 22. 2 oldal kézírás magyar XIX_69_2_4_276; XIX_69_2_4_277 Munkácsi Ernő Dr. Munkácsi Bernát Budapest 1925? 2 oldal kézírás magyar XIX_69_2_4_278; XIX_69_2_4_279 Munkácsi Ernő Dr. Munkácsi Bernát Budapest 1926. április 10. 2 oldal kézírás magyar XIX_69_2_4_280; XIX_69_2_4_281 Mairovitz Jakab és Regina Dr. Munkácsi Bernát 1926. augusztus 18. 2 oldal kézírás magyar XIX_69_2_4_282; XIX_69_2_4_283 Munkácsi Ernő Dr. Munkácsi Bernát 1927. december 24. 2 oldal kézírás magyar XIX_69_2_4_284; XIX_69_2_4_285; XIX_69_2_4_286; XIX_69_2_4_287; Munkácsi Ernő bár micvójának előkészületei, meghívottak listája, boríték 4 oldal kézírás magyar XIX_69_2_4_287b; XIX_69_2_4_287c Munkácsi Bernát által összeírt ajándékok listája 1909 2 oldal kézírás magyar Lista prominens nevekkel kitől mit kapott. Susan M. Papp a Munkácsi Ernő "Hogyan történt" c. könyv angol változatának előszavában, azt írja hogy ez a lista Munkácsi Ernő bár micvóján kapott ajándékok listája. Munkácsi Ernő bár micvójára küldött üdvözlőlapok, névjegykártyák, levelek magyar XIX_69_2_4_288; Lengyel Miklós Dr. Munkácsi Bernát 1909. november 14. magyar Munkácsi Ernő bár micvójára küldött üdvözlet XIX_69_2_4_289 Kramer M. (A Pesti Izr. Hitközség főkönyvelője) Dr. Munkácsi Bernát magyar Munkácsi Ernő bár micvójára küldött üdvözlet XIX_69_2_4_290 Totisz József Dr. Munkácsi Bernát magyar Munkácsi Ernő bár micvójára küldött üdvözlet XIX_69_2_4_291 Dr. Gábor Gyula (A Pesti Izr. Hitközség ügyésze) Dr. Munkácsi Bernát magyar Munkácsi Ernő bár micvójára küldött üdvözlet XIX_69_2_4_292; XIX_69_2_4_293 Farkasházy Fischer Vilmosné Dr. Munkácsi Bernát magyar Munkácsi Ernő bár micvójára küldött üdvözlet XIX_69_2_4_294 Dr. Gerstl Ignácz Dr. Munkácsi Bernát magyar Munkácsi Ernő bár micvójára küldött üdvözlet XIX_69_2_4_295; XIX_69_2_4_296 Dr. Katz Márton Dr. Munkácsi Bernát 1909. november 12. magyar Munkácsi Ernő bár micvójára küldött üdvözlet XIX_69_2_4_297 Dr. Engelsmann Izidor és neje Dr. Munkácsi Bernát 1909. november 12. magyar Munkácsi Ernő bár micvójára küldött üdvözlet XIX_69_2_4_298; XIX_69_2_4_299 Dr. Fényes Mór és neje Dr. Munkácsi Bernát 1909. november 12. magyar Munkácsi Ernő bár micvójára küldött üdvözlet XIX_69_2_4_300; XIX_69_2_4_301 Lévai Izor Dr. Munkácsi Bernát 1909. november 12. magyar Munkácsi Ernő bár micvójára küldött üdvözlet XIX_69_2_4_302; XIX_69_2_4_303 Lévai Izor Munkácsi Ernő 1909. november 12. magyar Munkácsi Ernő bár micvójára küldött üdvözlet XIX_69_2_4_304 Ötvös Károly Dr. Munkácsi Bernát 1909. november 12. magyar Munkácsi Ernő bár micvójára küldött üdvözlet XIX_69_2_4_305; XIX_69_2_4_306 Pintér Ignác Dr. Munkácsi Bernát 1909. november 12. magyar Munkácsi Ernő bár micvójára küldött üdvözlet XIX_69_2_4_307 Wirth Kálmán és neje Dr. Munkácsi Bernát 1909. november 12. magyar Munkácsi Ernő bár micvójára küldött üdvözlet XIX_69_2_4_308 Révai Miksa Dr. Munkácsi Bernát 1909. november 12. magyar Munkácsi Ernő bár micvójára küldött üdvözlet XIX_69_2_4_309 Kornfeld Gyula Dr. Munkácsi Bernát 1909. november 12. magyar Munkácsi Ernő bár micvójára küldött üdvözlet XIX_69_2_4_310; XIX_69_2_4_311 Stern Sámuel Dr. Munkácsi Bernát 1909. november 12. magyar Munkácsi Ernő bár micvójára küldött üdvözlet XIX_69_2_4_312; XIX_69_2_4_313 Dr. Pécsi Dani Dr. Munkácsi Bernát 1909. november 12. magyar Munkácsi Ernő bár micvójára küldött üdvözlet XIX_69_2_4_314; XIX_69_2_4_315 Földes Lipót Dr. Munkácsi Bernát 1909. november 12. magyar Munkácsi Ernő bár micvójára küldött üdvözlet XIX_69_2_4_316; XIX_69_2_4_317 Braumfeld Mór Dr. Munkácsi Bernát Ungvár 1909. november 12. magyar Munkácsi Ernő bár micvójára küldött üdvözlet XIX_69_2_4_318; XIX_69_2_4_319 Munk Gábor és neje Dr. Munkácsi Bernát magyar Munkácsi Ernő bár micvójára küldött üdvözlet Munkácsi Bernát felesége halála miatt küldött részvétnyilvánító levelek/ névjegykártyák magyar Munkácsi Bernát felesége halála miatt küldött részvétnyilvánító levelek/ névjegykártyák XIX_69_2_4_320; XIX_69_2_4_321 Dr. Hollán Henrik és neje Dr. Jacobi József 1925. április 23. magyar Munkácsi Bernát felesége halála miatt küldött részvétnyilvánító levelek/ névjegykártyák XIX_69_2_4_322; XIX_69_2_4_323 Nagynénjük Dr. Jacobi József Bécs 1925. április 24. 2 oldal kézírás német Munkácsi Bernát felesége halála miatt küldött részvétnyilvánító levelek/ névjegykártyák XIX_69_2_4_324 Sandra? Dr. Jacobi József Bécs 1925. április 24. 1 oldal kézírás német Munkácsi Bernát felesége halála miatt küldött részvétnyilvánító levelek/ névjegykártyák XIX_69_2_4_325; XIX_69_2_4_326 Dr. Inselt Á. Arnold Dr. Jacobi József Budapest 1925. április 23. magyar Munkácsi Bernát felesége halála miatt küldött részvétnyilvánító levelek/ névjegykártyák XIX_69_2_4_327; XIX_69_2_4_328 Augenfeld Lajos Dr. Jacobi József magyar Munkácsi Bernát felesége halála miatt küldött részvétnyilvánító levelek/ névjegykártyák XIX_69_2_4_329 Dr. Révész Vidor Dr. Jacobi József 1925. április 23. magyar Munkácsi Bernát felesége halála miatt küldött részvétnyilvánító levelek/ névjegykártyák XIX_69_2_4_330; XIX_69_2_4_331 ? Dr. Jacobi József magyar Munkácsi Bernát felesége halála miatt küldött részvétnyilvánító levelek/ névjegykártyák XIX_69_2_4_332 Kuttner Miklós és felesége Dr. Jacobi József magyar Munkácsi Bernát felesége halála miatt küldött részvétnyilvánító levelek/ névjegykártyák XIX_69_2_4_333 Dr. Pfeifer Gyula Dr. Jacobi József magyar Munkácsi Bernát felesége halála miatt küldött részvétnyilvánító levelek/ névjegykártyák XIX_69_2_4_334; XIX_69_2_4_335 Jacobi Sándor Dr. Jacobi József magyar Munkácsi Bernát felesége halála miatt küldött részvétnyilvánító levelek/ névjegykártyák XIX_69_2_4_336; XIX_69_2_4_337 Csetényi Adolfné Dr. Jacobi József magyar Munkácsi Bernát felesége halála miatt küldött részvétnyilvánító levelek/ névjegykártyák XIX_69_2_4_338; XIX_69_2_4_339 Jacobi Fülöp Dr. Jacobi József magyar Munkácsi Bernát felesége halála miatt küldött részvétnyilvánító levelek/ névjegykártyák XIX_69_2_4_340 Dr Sarbó Artúr és felesége Dr. Jacobi József magyar Munkácsi Bernát felesége halála miatt küldött részvétnyilvánító levelek/ névjegykártyák XIX_69_2_4_341 Dr. Lantos Emil és neje Dr. Jacobi József magyar Munkácsi Bernát felesége halála miatt küldött részvétnyilvánító levelek/ névjegykártyák XIX_69_2_4_342; XIX_69_2_4_343 Dr. Salgó Imre és neje Dr. Jacobi József magyar Munkácsi Bernát felesége halála miatt küldött részvétnyilvánító levelek/ névjegykártyák XIX_69_2_4_344 Donáth Arnold és neje Dr. Jacobi József magyar Munkácsi Bernát felesége halála miatt küldött részvétnyilvánító levelek/ névjegykártyák XIX_69_2_4_345 Dr. Schafer ...? Dr. Jacobi József magyar Munkácsi Bernát felesége halála miatt küldött részvétnyilvánító levelek/ névjegykártyák XIX_69_2_4_346 Berti Dr. Jacobi József magyar Munkácsi Bernát felesége halála miatt küldött részvétnyilvánító levelek/ névjegykártyák távirat XIX_69_2_4_347; XIX_69_2_4_348 Molnár Béláne, Jacobi Gizella Dr. Jacobi József 1925. május 7. Nagyvárad magyar Munkácsi Bernát felesége halála miatt küldött részvétnyilvánító levelek/ névjegykártyák XIX_69_2_4_349; XIX_69_2_4_350 Bangha Imréné, Theler Marianne Dr. Jacobi József 1925. április 28. német Munkácsi Bernát felesége halála miatt küldött részvétnyilvánító levelek/ névjegykártyák XIX_69_2_4_351 Dr. Weiss Hugó Dr. Jacobi József magyar Munkácsi Bernát felesége halála miatt küldött részvétnyilvánító levelek/ névjegykártyák XIX_69_2_4_352; XIX_69_2_4_353 Jacobi Fülöpné, Irén Dr. Jacobi József magyar Munkácsi Bernát felesége halála miatt küldött részvétnyilvánító levelek/ névjegykártyák XIX_69_2_4_354 Dr. Schönberger Gyula Dr. Jacobi József magyar Munkácsi Bernát felesége halála miatt küldött részvétnyilvánító levelek/ névjegykártyák XIX_69_2_4_355; XIX_69_2_4_356 Páris L. Pál Dr. Jacobi József magyar Munkácsi Bernát felesége halála miatt küldött részvétnyilvánító levelek/ névjegykártyák XIX_69_2_4_357; XIX_69_2_4_358 Dr. Feleki Sándor Dr. Jacobi József magyar Munkácsi Bernát felesége halála miatt küldött részvétnyilvánító levelek/ névjegykártyák XIX_69_2_4_359 Munkácsi Bernát utolsó írásai halála előtti napokon magyar Munkácsi Bernát utolsó írásai halála előtti napokon XIX_69_2_4_360; XIX_69_2_4_361 Munkácsi Bernát Munkácsi Ernőné és Munkácsi Éva Budapest 1937. szeptember 18. 2 oldal kézírás magyar Böskének és Évikének írja le, akik Abbaziaban vannak, hogy a Jom Kippur jól telt, Ernővel és Mayaval. Várja őket haza a kéri, hogy hozzanak neki pár szál ú.n. japán vizinövényt XIX_69_2_4_362; XIX_69_2_4_363 Munkácsi Bernát Dr. Knöpfler László Budapest 1937. szeptember 21. 2 oldal kézírás magyar Kéri a tanár urat, hogy közbejött akadály miatt halasszák el találkozójukat. XIX_69_2_4_364 "Boríték ""Önéletrajz és irodalmi munkásság (hézagosan)""" 1 oldal kézírás magyar XIX_69_2_4_365 "Újságkivágás ""Felhívás a tudományos kutatókhoz""" 1919. május 1 oldal gépírás magyar Aki a tudományos kutatók jegyzékében szerepelni akar, az szolgáltassa be tudományos dolgozatainak teljes jegyzékét. XIX_69_2_4_366; XIX_69_2_4_367 Munkácsi Bernát A Magyar Tanácsköztársaság Közoktatásügyi Népbiztosság Budapest 1919. július 10. 2 oldal kézírás magyar Leírja elméleti munkásságát, kutatásait, MTA tagságát és díjait, 30 évnyi munkáját a pesti izraelita hitközség oktatásügyi tanfelügyelőként, valamint kifejti, hogy a tudományos háttere ellenére nem kapott se középiskolai, se egyetemi előadói állást. Közben minden állást megszűntettek a hitközségben, ezért kéri a budapesti egyetemen való rendes tanítói kinevezését. XIX_69_2_4_368; XIX_69_2_4_369; XIX_69_2_4_370; XIX_69_2_4_371 Dr.Munkácsi Bernát tudományos munkásságának jegyzéke A Magyar Tanácsköztársaság Közoktatásügyi Népbiztosság Budapest 1919. július 10. 4 oldal kézírás magyar "I. Önálló munkák és önállóan is megjelent értekezések: 15 tétel II. Értekezések és kisebb közlések: 6 alcímen nyelvi, nyelvrokonsági, néprajzi stb. tanulmányok és szófejtések" XIX_69_2_4_372; XIX_69_2_4_373 Munkácsi Bernát Hitközségi Elnök Budapest 1930. december 11. 2 oldal gépírás magyar Kéri az Elöljáróságot, hogy 40 év munka és 1 év nyugdíj után emeljék fel javadalmazását, hiszen nyugdíjazása ellenére továbbra is felügyeli a tantervet és a tankönyveket. Kifejti, hogy gyógysegélyéről se rendelkeztek, amiért ölcsönt kellett felvennie, aminek visszafizetése alól kér felmentést. XIX_69_2_4_374; XIX_69_2_4_375 Asbóth Oszkár, Közoktatásügyi Népbiztos határozata Munkácsi Bernát Budapest 1919. május 22. 2 oldal gépírás magyar "Munkácsi Bernátnak az 1918-19. tanév II. félévére 2000 korona fizetést határoz meg, melynek első felét azonnal, második felét június 15- én veheti fel. ""Láttam: Bernát 1919 V. 24""" XIX_69_2_4_376 Asbóth Oszkár Munkácsi Bernát Budapest 1919. május 27. 1 oldal gépírás magyar "ikt. szám: 1688/1918-19. D. sz. Felkéri B.-t, hogy Németh Gyula helyett ő írja alá a félév végén a leckekönyveket." XIX_69_2_4_377; XIX_69_2_4_378 Közoktatásügyi népbiztos Munkácsi Bernát Budapest 1919. április 10. 2 oldal gépírás magyar "Iktatószám: 77224 1918/19 Megbízás az 1918/19. tanév II. félévében ""A magyar nyelv régi árja és török elemei"" című tárgy oktatásával." XIX_69_2_4_379; XIX_69_2_4_380 A Budapesti Kir. Magyar Tud.-Egyetem Bölcsészeti Karának Dékáni Hivatala Munkácsi Bernát Budapest 1919. május 10. 2 oldal gépírás + aláírás magyar "Meghívó a bölcsészeti karon tartandó értekezletre, amely során a nyelvtudományi és irodalom-történeti kutatók szövetségét hozzák létre. Aláírások: Asboth Oszkár, Babits Mihály, Balassa József, Schmidt József, Simonyi Zsigmond sk." XIX_69_2_4_381; XIX_69_2_4_382 A Budapesti Kir. Magyar Tud.-Egyetem Bölcsészeti Karának Dékáni Hivatala Munkácsi Bernát Budapest 1919. május 13. 2 oldal gépírás magyar "A nyelvtudományi és irodalomtörténeti szövetség megalakulása céljából tartandó értekezletre meghívás. Aláírások: Asbóth Oszkár, Babits Mihály, Balassa József, Schmidt József, Simonyi Zsigmond" XIX_69_2_4_383; XIX_69_2_4_384 A Közoktatásügyi Népbiztosság Főiskolai Csoport Munkácsi Bernát elvtársnak Budapest 1919. július 6. 2 oldal gépírás magyar 1919. július 8-i, tudományos művekre való megbizatások tárgyában tartandó értekezletre meghívás. XIX_69_2_4_385; XIX_69_2_4_386 Budapest Magyar Tanárképző-intézet Munkácsi Bernát Budapest 1919. július 2 oldal gépírás + kézírás magyar Balassa József igazgató meghívja Munkácsi Bernátot 1919. július 22-ére a magyar nyelv- és irodalom tárgy vizsgálati követelménye és tantervének megvitatása ügyében. XIX_69_2_4_387; XIX_69_2_4_388; XIX_69_2_4_389; XIX_69_2_4_390 A Közoktatásügyi Népbiztosság Munkácsi Bernát elvtársnak Budapest 1919. május 28. 4 oldal gépírás + kézírás magyar "A szellemi termékek országos tanácsa felkéri Munkácsi Bernátot az ural-altáji nyelvek körébe tartozó művek véleményezésének vállalására, munkadíjért cserébe. + Összeírás a közel jövőleg legfontosabb feladatai az ural-altaji nyelv- és nyelvtudomány ügykörében I. A rokon népek és nyelvek helyszíni rendszeres tanulmányának intézményes biztosítása II. régibb tanulmányutak, továbbá a háború alatt végzett fogolytanulmányok anyagának feldolgozásáról és kiadásáról III. egyetemi kézikönyvek IV. tüzetes nyelvtanok, szótárak és etymologiai szótárak V. összehasonlító hang-, alak- és mondattani munkák... VI. leíró és összehasonlító folklorisztikai, tárgyi néprajzbeli és régészeti tanulmányok" XIX_69_2_4_391; XIX_69_2_4_392 Munkácsi Bernát Munkácsi Ernő Luhacovice 1927. július 27. 2 oldal gépírás német "Gestern brief aufgegeben beide gesund" távirat XIX_69_7_001.jpg; XIX_69_7_002.jpg Kálmán Béla Dr. Munkácsi Ernőné Debrecen 1986. június 30. 2 oldal kézírás magyar Jogdíj vita Munkácsi örökösei és Dr. Kálmán Béla között az MTA jogászi osztályának bevonásával XIX_69_7_003.jpg; XIX_69_7_004.jpg Kálmán Béla Dr. Munkácsi Ernőné Debrecen 1986. július 12. 2 oldal kézírás magyar XIX_69_7_005.jpg; XIX_69_7_006.jpg MTA I. Osztályának ad hoc bizottsága Dr. Munkácsi Ernőné Budapest 1986. szept. 22 2 oldal gépírás magyar MTA jegyzőkönyv Munkácsi Bernát vogul szógyűjtése alapján Kálmán Béla megírta a Wogulisches Wörterbuch c. munkát. Munkácsi Bernát örökesei kérésére állást foglal az MTA bizottsága, hogy az örökösöket megilleti a jogdíj. XIX_69_7_007.jpg Akadéma Kiadó és Nyomda Dr. Kálmán Béla Budapest 1986. okt. 7. 1 oldal gépírás magyar XIX_69_7_008.jpg; XIX_69_7_009.jpg Kálmán Béla Munkácsi Éva és Mária Debrecen 1986. okt.12. 2 oldal kézírás magyar XIX_69_7_010.jpg Akadéma Kiadó és Nyomda Dr. Munkácsi Ernőné Budapest 1986. okt. 16. 1 oldal gépírás magyar XIX_69_7_011.jpg; XIX_69_7_012.jpg; XIX_69_7_013.jpg; XIX_69_7_014.jpg; XIX_69_7_015.jpg; XIX_69_7_016.jpg; XIX_69_7_017.jpg; XIX_69_7_018.jpg; XIX_69_7_019.jpg; XIX_69_7_020.jpg; XIX_69_7_021.jpg Munkácsi Éva Dr. Kálmán Béla Budapest 1986. nov. 15. 11 oldal kézírás fénymásolata magyar XIX_69_7_022.jpg; XIX_69_7_023.jpg; XIX_69_7_024.jpg; XIX_69_7_025.jpg; XIX_69_7_026.jpg Kálmán Béla Munkácsi Éva Debrecen 1986. nov. 24. 5 oldal kézírás magyar XIX_69_7_027.jpg; XIX_69_7_028.jpg; XIX_69_7_029.jpg Kálmán Béláné, Gabi Munkácsi Éva Debrecen 1986. nov. 24. 3 oldal kézírás magyar XIX_69_7_030.jpg; XIX_69_7_031.jpg Kálmán Béla Munkácsi Éva Debrecen 1986. dec.10. 2 oldal kézírás magyar XIX_69_7_032.jpg; XIX_69_7_033.jpg; XIX_69_7_034.jpg Kálmán Béla dr. Munkácsi Ernőné és Munkácsi Éva Debrecen 1986. december 30. 3 oldal kézírás magyar Megköszöni a jókívánságokat és boldog új évet kíván boríték és képeslap XIX_69_7_035.jpg; XIX_69_7_036.jpg MTA jogásza Munkácsi Éva Budapest 1987. jan 8. 2 oldal gépírás magyar XIX_69_7_037.jpg Munkácsi Éva MTA jogásza Budapest 1987. jan 21. 2 oldal gépírás magyar XIX_69_7_038.jpg; XIX_69_7_039.jpg MTA jogásza Munkácsi Éva Budapest 1987. május 12. 2 oldal gépírás magyar XIX_69_7_040.jpg; XIX_69_7_041.jpg; XIX_69_7_042.jpg; XIX_69_7_043.jpg MTA jogásza Munkácsi Éva Budapest 1987.okt.5. 4 oldal gépírás magyar XIX_69_2_2_105 "Egyetemi megbízás a lektorságra" - Borítékon kézzel írva XIX_69_2_2_106 "Nyugtatvány az 1918-19. tanév II. félévében tartott egyetemi előadások díjának a felének, 1000 koronának a felvételéről. Budapest, 1919. május 27." XIX_69_2_2_107 "Újság oldal Világ 1919. április 7-i száma HIREK Az új egyetem A magyar nyelv régi árja- és török elemei című tárgyat Munkácsi Bernát fogja oktatni." XIX_69_2_2_108 "Újság oldal Fáklya 1919. május 11. A főiskolai oktatás reformja - az új egyetemi és műegyetemi tanárok kinevezéséről. Munkácsi Bernát nevét nem említik."

Munkácsi Bernát halálával kapcsolatos iratok 5 1937
Munkácsi Ernő iratai 3 Munkácsi Ernő Nyomtatványok, kéziratos levelek, 1 doboznyi terjedelemben HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
Munkácsi Ernő

Munkácsi Mária ajándéka, 2013

Bizonyítványok 1 Kéziratok, dolgozatok 2 Levelezés 3 1903-1949

XIX_69_3_3_001 Ernő levelei (borító)1903-12 XIX_69_3_3_002 Ernő levelei (borító) 1903 XIX_69_3_3_003 Munkácsi Ernő Müller bácsi Pánczélcseh 1903. június 4. 1 oldal magyar Kellemes ünnepeket kíván tanítójának Müller Adolfnak XIX_69_3_3_004 Munkácsi Ernő Munkácsi Bernát Pánczélcseh 1903. április 8. 1 oldal magyar Kellemes húsvéti ünnepeket kíván szüleinek XIX_69_3_3_005, XIX_69_3_3_006 Munkácsi Ernő Munkácsi Bernát Pánczélcseh 1903 Levlap 2 oldal magyar Vicces levlap XIX_69_3_3_007, XIX_69_3_3_008 Munkácsi Ernő Munkácsi Bernát Budapest 1903. július 6. Levlap 2 oldal magyar Nehezen olvasható gyerekírás Abázziába XIX_69_3_3_009, XIX_69_3_3_010 Munkácsi Ernő Munkácsi Bernát Pánczélcseh 1903. augusztus 25. Levlap 2 oldal magyar Közli, hogy Mama és Sándor is jól vannak XIX_69_3_3_011 Munkácsi Ernő és Sándor Munkácsi Bernát 1903. december 21. Színes levlap 2 oldal magyar Újévi jókívánság XIX_69_3_3_012 Munkácsi Ernő Munkácsi Bernát Pánczélcseh 1903. szeptember 22. magyar Csak boríték XIX_69_3_3_013 Munkácsi Ernő Munkácsi Sándor 1 oldal magyar Jól érzi magát, majd hosszú levelet ír XIX_69_3_3_014 Munkácsi Ernő Munkácsi Bernát 1 oldal magyar Jól érzi magát, majd hosszú levelet ír XIX_69_3_3_015 Munkácsi Ernő Munkácsi Bernát 1903. szeptember 22. 1 oldal magyar Kérdi, mikor kell iskolába menni? XIX_69_3_3_016, XIX_69_3_3_017 Munkácsi Ernő Munkácsi Bernát Pánczélcseh 1903 Levlap 2 oldal magyar Jól érzi magát, kéri, hogy apja vegye meg az iskolai tankönyveket és táskát. XIX_69_3_3_018, XIX_69_3_3_019 Munkácsi Ernő Munkácsi Bernát Pánczélcseh 1903 Levlap 2 oldal magyar Jól érzi magát, kéri, hogy apja vegye meg az iskolai tankönyveket és táskát. A nagypapa nagyon beteg. XIX_69_3_3_020 Munkácsi Ernő 1903 1 oldal magyar, héber Boldog engesztelést kíván fiatok, Munkácsi Munkácsi Ernő XIX_69_3_3_021 Munkácsi Ernő levelei (borító) 1904-6 XIX_69_3_3_022 Munkácsi Ernő Munkácsi Bernát 1904 1 oldal magyar, héber Újévi jókívánság szüleinek XIX_69_3_3_023 Munkácsi Ernő Munkácsi Bernát 1906. szeptember 19. 1 oldal magyar, héber Örömét írja le, hogy az Isten két ilyen jó szülővel áldotta meg. XIX_69_3_3_024, XIX_69_3_3_025 Fiúiskola igazgatója Munkácsi Bernát Budapest 1906. április 2. Levlap 2 oldal magyar Az iskola igazgatója érdeklődik, hogy Munkácsi Ernő mikor jöhet újra iskolába XIX_69_3_3_026, XIX_3_3_027, XIX_3_3_028 Munkácsi Ernő és Sándor Budapest 1905. szeptember 30. borító + 2 lap magyar, héber Az új év alkalmából jókívánságot küldve, megköszönöka sok jótéteményt, amit kaptak XIX_69_3_3_029, XIX_3_3_030, XIX_3_3_031 Munkácsi Ernő Müller Adolf Budapest 1906. június borító + 2 lap magyar Az elemi 4 éve befejezése után írta Munkácsi Ernő búcsúlevelét tanítójának, aki hatalnas buzgalommal, szeretettel - mint második atyánk - tanított a műveltség alapjaira, tisztességre, jó erkölcsre és a vallásos élet feladataira. XIX_69_3_3_032 Munkácsi Ernő "Kirándulás Vácra" Budapest 1906. június 5. 1 oldal magyar Beszámol a gyűlekezőről, indulásról a Nyugati pályaudvarra, Vácra érkezésről. Először az izraelita iskolába mentek, majd a templomba, ahol héber dalokat énekeltek. Városi séta, ebéd, majd "propellerrel" átmentek a Dunán Pokol nevű mulatóhelyre, ahol nagyon szép rét van tornaszerekkel. Uzsonna, vissza az iskolába, ahol játszanak a váci 4. osztályos tanulókkal, majd az ötórai vonattal haza. XIX_69_3_3_033, XIX_69_3_3_034 Munkácsi Ernő Munkácsi Bernát 1907. szeptember 9. borító + 1 lap magyar A másnapi Ros Hasono ünnepre kíván jkívánságot szüleinek XIX_69_3_3_035, XIX_69_3_3_036 Munkácsi Bernát "Ernő fiam súlyos betegsge" 1908. március 27. 2 oldal magyar Az 1907/8-as év nagy megpróbáltatása Sándor fiával kezdődött, Sándor fia közel 4 hónapig volt beteg, ami egy influenzával kezdődött. Közben január 17-én Ernő esett ágynak, amelyből vakbélműtét lett a Grünwald szanatóriumban. 3/4 órás operáció után, fájdalmas felébrdedés, hányás, negyednapra sokat javult. XIX_69_3_3_037 Munkácsi Bernát "Betegség dátumainak regisztrálása 1 oldal magyar Ernő 1908. jan. 17-én kezdődött a panasza, 1907. március 18-án volt az operáció, márc. 26-án jött ki a Grünwald szanatóriumból és április 7-kén ment iskolába. Sándor 1907. november 4-én esett ágyba és 1908. március 22-én ment iskolába. XIX_69_3_3_038 Bródy Adél gyermekkórház Munkácsi Bernát Budapest 1908. március 1 oldal magyar A kórházi bizottság elnöke közli, hogy a Bródy Adél gyermekkórházba különszobába ingyenesen felveenddő XIX_69_3_3_039 Grünwald szanatórium számlája 1908. március 26. 1 oldal magyar Kórházi számla részletezve a költségeket, összesen 284 korona XIX_69_3_3_040 Munkácsi Bernát "Összes költség a kórházi számla és a személyek részére A kórházi kezelés összes költsége felsorolva, 766 korona, kinek mennyit adtak. XIX_69_3_3_041 Képeslap a Grünwald szanatóriumról XIX_69_3_3_042 A Grünwald szanatórium prospektusa, a költségek megjelölésével XIX_69_3_3_043 Kedves szüleimnek (1908) XIX_69_3_3_044 Munkácsi Ernő Munkácsi Bernát 1908. szeptember 25. A Ros Hasono előestéjén újra megköszöni a szüleinek (különösen a Mamának) a betegsége idején történt önzetlen törődést. XIX_69_3_3_045, XIX_69_3_3_046 Munkácsi Ernő Munkácsi Bernát Scheveningen (Hollandia) 1912. július 25. Levlap 2 oldal magyar Scheveningen után Hágát fogják megnézni. A képtárban Rembrabdt, Van Dyk, Rubens világhírű képeit fogják megnézni, valószínűleg másolatot vesznek és visznek haza XIX_69_3_3_047, XIX_3_3_048, XIX_3_3_049, XIX_3_3_050 Sonnenfeld Gusztávné, Vilma Munkácsi Ernő Nagyvárad XXXX. február 25. borító+3 oldal magyar Mindenekelőtt elnézést kér a hosszú (3 oldalas) levélért. Visszaemlékszik, hogy anyja elhunytakor ő 13 éves volt. Szerinte apja gyáva és erőtlen volt ahhoz, hogy a múltat feltárja, amit most Bernát fejezett be az anyjáról szóló pár kézírással, ami szerint külsőben, gondolkodásban, érzelemben mennyire hasonlít anyjához (mármint a levélíró). Majd áttér agódására kisfia miatt: Neked nagyon fényes jutalom, hogy az arra érdemes gyerekeidre fordítottad gondosságodat. Marica mindenről beszámolt , ami elutazásunk óta történt, arról a lehetőségről, hogy Emmyvel lehetne együtt Pesten, ami ideális és a dolgok nagy részét megoldaná. Holmi átmeneti nevelőnői állásról ír a gyermek. Meglepő és jóformán el sem hisszük neki, hogyi 4 polgári végzettséggel bír. A szombati találkozás után többet fogok tudni, majd referálok. Nagyon hálás szívvel mondok mindenért köszönetet. XIX_69_3_3_051 A nagykanizsai hitközség főrabbija (a másik Ernő) Munkácsi Ernő Nagykanizsa 1943. május 9. 1 oldal magyar Megköszöni a "Küzdelmes évek" c. gyűjteménykötet megküldését. Erkölcsi cselekedet volt a gyűjtemény kiadása, amely gondolatot ébreszt és cselekvére késztet. XIX_69_3_3_052, XIX_69_3_3_053 Dr. Heller Vilmos Munkácsi Ernő Budapest 1943. március 12. 2 oldal magyar Megköszöni édesapja elhunyta alkalmából a Főtitkár úr részvétnyilvánítását. A Főtitkár úr (Munkácsi Ernő) elismerését édesapja irányában, aki nagyra becsülte Munkácsi Ernő irodalmi buzgalmát és közéleti munkásságát. XIX_69_3_3_054, XIX_69_3_3_055 Freudiger Dénes Munkácsi Ernő Budapest 1943. március 9. 2 gépelt oldal magyar Méltatja a "Küzdelmes évek" tanulmánykötet megjelenését. Szükségesnek tartja, hogy a nai idők eseményeit tárgyilagosan összegyűjteni és megőrizni. Ennek a komoly feladatnak a lebonyolitására a Magyar Zsidó Múzeum és Tudományos Egyesületet tartja és ez ügyben kíván találkozni Munkácsi Ernővel. XIX_69_3_3_056 Jenő Munkácsi Ernő Budapest 1943. március 3. 1 oldal magyar Köszöni az elküldött fényképet. Ezzel 3 képe van Munkácsi Ernőtől: az engelbergi szép napok, a pályakezdésre emlékeztet, a családalapítás és a magyar zsidóság sorsában vállalt szerepéről XIX_69_3_3_057 Weisz Ferenc Munkácsi Ernő Ajka 1943. március 2. 1 oldal magyar Nagyon hálásan köszöni, hogy az ellene hozott vádakat visszavonták. XIX_69_3_3_058, XIX_69_3_3_059 Dr. Vági József Munkácsi Ernő Budapest 1944. március 11. 2 gépelt oldal magyar Hálásan köszöni a "Könyvek és kövek" c. lebilincslő könyve megküldéséért. Leírja, hogy a hivatali munkán túl, milyen komoly kutatómunkát végzett a zsidó müvészet és archeológia területén Olaszországban. XIX_69_3_3_060 Dr. Biedermann János Budapest 1943. március 10. 1 oldal magyar A dedikált "Küzdelmes évek"-ért mond köszönete. Jó lenne ha felváltaná a békés alkotás évei. XIX_69_3_3_061, XIX_69_3_3_062 Jenő Munkácsi Ernő Budapest 1943. március 12. 2 oldal magyar Megköszöni a "Küzdelmes évek" elküldött példányát. XIX_69_3_3_063, XIX_69_3_3_064 Dr. Fodor Imre Munkácsi Ernő Budapest 1943. március 4. 2 oldal magyar Nagy büszkeség, hogy a "Küzdelmes évek" dedikált példányát megkapta. A lelki közösséget, a közös aggódást, a közös törekvéseket hangsúlyozza. XIX_69_3_3_065, XIX_69_3_3_066 Szabolcsi Bence Munkácsi Ernő Budapest 1946. október 24. 2 gépelt oldal magyar Válaszol Munkácsi Ernő kérésére, aki egy évekkel korábban a hitközségnek készült füzet Szabolcsi által írt dolgozatáról kérdez. Sem példánya, sem piszkozata nincs meg, arra emlékszik, hogy 1910 körül jelent meg, a zenei rész "Templomi énekek " címen elsősorban Lazarus Adolf szerzeményeit tartalmazta. XIX_69_3_3_067 Szla ??? Károly Munkácsi Ernő Budapest 1948. július 10. 1 gépelt oldal magyar A levélíró akadémiai kitüntése alkalmából Munkácsi Ernőtől kapott köszöntését értékeli. Mint írja, a tanárnak az a legnagyobb kitüntése, ha tanítványa lelkében él tovább és Munkácsi Ernő a legrégebbi tanítványok első soraiba tartozik. XIX_69_3_3_068 Munkácsi Ernő "Intézőbizottsági Tag" Budapest 1947. december 14. 1 gépelt oldal magyar A "Magyarországi Zsidók" lapjának 1944. május 25-i vezércikkéből idéz, amelynek lényege, hogy a vidéki zsidóság támogatására, segítségére megalakitott Magyar Zsidók Szövetsége Ideiglenes Intéző Bizottság beható felterjesztéssel fordul az illetékes hatósághoz. Munkácsi Ernő 3 pontban foglalja össze, a végkövetkeztetés, hogy a Fisch ügy egy személyi hajsza, aminek rögvest vessenek véget. XIX_69_3_3_069 Magyar Zsidók pro Palesztina Szövetsége Munkácsi Ernő Budapest 1947. november 7. 1 gépelt oldal magyar A Szövetség a közgyűlésén az Elnöki Tanács tagjává és a Könyvtár Bizottság elnökhelyettesévé választotta Munkácsi Ernőt. Felkérik az aktív munkára, tudásának és társadalmi befolyásának érvényesítésére. XIX_69_3_3_070 Országos Magyar Zsidó Múzeum Munkácsi Ernő Budapest 1948. február 6. 1 gépelt oldal magyar A Közgyűlés a Tudományos és Művészeti Egyesület társelnökévé választotta. Kérik a tisztség elfogadását és céljai támogatását. XIX_69_3_3_071 Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Munkácsi Ernő Budapest 1948. február 11. 1 gépelt oldal magyar A Társulat a közgyűlésén igazgatósági taggá választotta. Kérik a Társulat munkájának támogatását. XIX_69_3_3_072; XIX_69_3_3_074; XIX_69_3_3_075; XIX_69_3_3_076; XIX_69_3_3_077 Dr. (Gergely) György Munkácsi Ernő Budapest 1944. február 7. 5 gépelt oldal magyar A levél írója utasítást kapott templomi összejövetel megrendezésére a Hősök Templomába. Miután értesítette Gelber főtanácsos urat és Grossmann főtisztelendő urat közölték, hogy a Hősök temploma kicsi lesz és a főtemplomot javasolták. Persze erre nem 1500, hanem 8000 meghívót kell kiküldeni. XIX_69_3_3_078 Dr. Winkler Ernő Dr. Löbl Ödön Nagykanizsa 1943. március 8. 1 gépelt oldal magyar Felesége (Munkácsi Noémi) megírta édesapja életrajz regényét. Ezt a 210-220 oldalas művet szeretnék 1000 példányban kinyomtatni. Kérdése, hogy milyen feltételekkel vállalná a kinyomtatást. XIX_69_3_3_079, XIX_69_3_3_080 Munkácsi Ernő Munkácsi Bernátné Budapest 1926. április 1. Levlap 2 oldal magyar Megköszöni anyjának a Kanizsáról írt sorokat, elhatározták, hogy az idén ők is mennek Kanizsára. Beszámol, hogy aszéder második estéjét ők tartották a lakásukban, ahol Jóska bácsi és Lisa néni volt jelen. Jóska bácsi meghatódott, hogy minden a hagyományos széder szerint történt. Dr. Hevesy főrabbi közel 3/4 órás látogatást tett náluk. XIX_69_3_3_081, XIX_69_3_3_082 Munkácsi Ernő Munkácsi Bernát Trento 1926. augusztus 22. Levlap 2 oldal magyar Egy kis olasz nyaralóhelyről jelentkezik XIX_69_3_3_083, XIX_69_3_3_084 Munkácsi Ernő Munkácsi Bernát Bécs 1922. július 26. Levlap 2 oldal magyar A mai napot együtt töltötte Sándorral, aki Bécsben marad, Ernő indul Tirolba XIX_69_3_3_085, XIX_69_3_3_086 Munkácsi Ernő Munkácsi Bernát Budapest 1926. április 10. 2 oldal magyar Fájdalommal és kegyelettel emlékezik meg elhunyt édesanyjáról. Munkácsi Ernő arra buzditja édesapját, hogy ne siessen haza, maradjon még Abbáziában, írja meg, ha pénzre van szüksége. Ök terveznek Kanizsára utazni, hogy onnan apjával együtt térjenek haza. XIX_69_3_3_087 Róma, követségi titkár Munkácsi Bernát Róma 1930. június 13. 1 gépelt oldal magyar Értersíti, hogy ajánlott levélben a Bolaffi cég elküldi a képeket. XIX_69_3_3_088, XIX_69_3_3_89, XIX_69_3_3_090 Dr. Deutsch Imre Munkácsi Ernő Budapest 1936. július 30 3 gépelt oldal magyar A levél írója orvos. Értesült róla, hogy a kórházban, azioknak az osztályoknak, amelyeknek nincs külön rendelőorvosuk a Kaszab poliklinikán, azoknak külön rendelést állitanak fel és erre keresnek orvosokat. A kinevezés azonban nem az orvosi karon múlik, hanem az elnők és az előljáróság javaslatán. Mivel Ernőnek több előljáróhoz is nagyon jó személyes kapcsolata van, ezért kéri támogatását. XIX_69_3_3_091, XIX_69_3_3_092 Munkácsi Ernőné Munkácsi Ernő Budapest 1936. augusztus 8. Levlap 2 oldal géppel írva magyar Kis telefonált, hogy a "kazánperben" megjött a fellebezés. Ő megcsinálja, de ha Ernő kéri, akkor elküldi neki ( oldal)és felhívja a véleményéért. XIX_69_3_3_093, XIX_69_3_3_094 Munkácsi Ernőné Munkácsi Ernő Budapest 1936. augusztus 4. Levlap 2 oldal magyar Böske úgy látja, hogy Ernő apja miatt nem szabad elutaznia. Továbbá Mama (gondolom Böske anyja) aki rémesen néz ki, nem tud aludni, az erős altató pedig kábítja XIX_69_3_3_095 Munkácsi Ernőné Munkácsi Ernő Budapest 1936. augusztus 5. 1 gépelt oldal magyar Böske gratulál férjének a 40. születésnapjára. Biztatja, hogy maradjon 4 hétig, további az otthoni dolgokat meséli el. XIX_69_3_3_096, XIX_69_3_3_97 Munkácsi Éva Munkácsi Ernő Budapest 1936. augusztus 3. 2 oldal magyar Évi írta apjának a levelet. Megírta, hogy Maya mit kapott születésnapjára, továbbá írta, hogy apukának születésnapjára gratuláltak Éva nagyszülei: Beszámol egy Aradról érkezett Róza néniről. XIX_69_3_3_098 Winkler Gábor Munkácsi Ernő Nagykanizsa 1941. szeptember 19. 1 oldal magyar Gábor Nagykanizsáról küldi újévi üdvözletét. XIX_69_3_3_099, XIX_69_3_3_100 Dr. Huppert Leó Munkácsi Ernő Budapest 1929. november 9. 1 gépelt oldal + boríték magyar Megköszöni "Nyugdíjintézmények és munkaadók" c. írást, ha lesz rá ideje el fogja olvasni. XIX_69_3_3_101, XIX_69_3_3_102 Munkácsi Ernőné Munkácsi Ernő Budapest 1936. augusztus 3. Levlap 2 oldal magyar Beszámol Bernát állapotáról, aki a poroktól kábult, apatikusan fekszik, de elég jól eszik. Beszámol kikkel találkozott és, hogy Rózsi milyen rendes, naponta jön segiteni Bernátot felemelni, mert magatehetetlen és elhagyja magát. XIX_69_3_3_103, XIX_69_3_3_104 Munkácsi Ernő Budapest 1936. augusztus 14. Levlap 2 oldal német XIX_69_3_3_105, XIX_69_3_3_106 Munkácsi Éva Munkácsi Ernő Budapest 1936. augusztus 18. Levlap 2 oldal magyar Beszámol arról, hogy Apa jól van és az orvos is megvan vele elégedve. Bíztatja Böskét és Ernőt, hogy nyugodtan nyaraljanak, pihenjenek. XIX_69_3_3_107, XIX_69_3_3_108 Munkácsi Éva Munkácsi Ernő Budapest 1936. augusztus 18. Boriték 2 oldala magyar csak boríték XIX_69_3_3_109, XIX_69_3_3_110 Munkácsi Éva Munkácsi Ernő Budapest 1936. augusztus 16. Levlap 2 oldal német XIX_69_3_3_111, XIX_69_3_3_112 Munkácsi Ernő Budapest 1936. augusztus 15. Levlap 2 oldal magyar Évi nagy lelkesen mutatta be Poppernét, aki most a gyerekekkel lakik. A levélíró dícséri Évit. Popperné el van ragadtatva a gyerekektől. Apa állapota kielégítő, az orvos is meg van elégedve. XIX_69_3_3_113, XIX_69_3_3_114 Munkácsi Éva Munkácsi Ernő Budapest 1936. augusztus 16. Levlap 2 oldal német XIX_69_3_3_115, XIX_69_3_3_116 Munkácsi Ernő Budapest 1936. augusztus 21. Levlap 2 oldal magyar Tegnap már Papát kiültették a nagy karosszékbe, még nem tud lábra állni, de majd megerősödik. Popperné holnap reggel utazik, meghódította a gyerekeket. XIX_69_3_3_117, XIX_69_3_3_118 Munkácsi Éva Munkácsi Ernő Budapest 1936. augusztus 21. Boriték 2 oldala magyar csak boríték XIX_69_3_3_119, XIX_69_3_3_120 Munkácsi Ernőné Munkácsi Ernő Budapest 1936. július 31. Levlap 2 oldal magyar Apa egyformán van, az ápolónő ügyetlen Rózsi szerint, ezért ma már egy új ápolónő lép be. Tegnap beszélt Grünfelddel, aki elmondta, hogy az apja 80 éves korig migrénben szenvedett, aztán megszűnt. Szerinte a gyomor váltja ki Ernő migrénjét, rá kell jönni melyik étel váltja ki. XIX_69_3_3_121, XIX_69_3_3_122 Károly Gizella Munkácsi Ernő Perugia 1936. július 28. Levlap 2 oldal magyar Leírja, hogy az egyetem kirándulásokat rendezett és előtte vetített képekkel és előadásokkal készítették fel a hallgatóságot. Egy művészettörténész tanár vezetésével jártak Gibbioban, Asisiben és Orvietoban. Sok középkori gyönyörűség és az olasz nyelv szépsége ragadta meg. XIX_69_3_3_123, XIXI_69_3_3_124 Munkácsi Ernő Budapest 1936. augusztus 12. Levlap 2 oldal magyar Miután szomorú szívvel, de töretlen kedvvel visszautazom, köszönöm annak a szép 7 hétnek azt a külön szépségét, amelyet a Te szerető kedves…(írás olvashatatlan) XIX_69_3_3_125, XIX_69_3_3_126 Böske mamája Munkácsi Ernő Budapest 1936. augusztus 14. Levlap 2 oldal magyar Reméli, mire a levelet megkapják addigra kipihenik az út fáradalmait. Útólag gratulál Ernő születésnapjára. A gyerekekkel beszélt telefonon, Évi nagyon lekesen mesélt a néniről. XIX_69_3_3_127, XIX_69_3_3_128 Acélné V. Panna Budapest, Svábhegy 1935. augusztus 23. Vers, 2 oldal magyar XIX_69_3_3_129, XIX_69_3_3_130 Böske mamája Munkácsi Ernő Budapest 1936. augusztus 22.. Levlap 2 oldal magyar Érezzétek továbbra is jól magatokat. Apa most itt ül egy karosszékben várja a borbélyt. Reméljük, hogy majd csak megmozdul a karja. A gyerekek jól vannak, édesek, tegnap este itt vacsoráztak. XIX_69_3_3_131, XIX_69_3_3_132, XIX_69_3_3_133 Dr. Deutsch Imre Munkácsi Ernő Budapest 1936. augusztus 5. Levél 2 gépelt oldal + boríték magyar A levél lényege, hogy a levélíró továbbra is számít Ernő segítségére az orvosi állás elnyerésében. Ír az esetleges konkurensekről . Nem túl méltaóan. XIX_69_3_3_134, XIX_69_3_3_135 Dr. Kiss Arnold Munkácsi Ernő Budapest 1935. március 29. Névkártya + boríték magyar Kinevezése alkalmából a felekezet felé hervadhatatlan érdemeit méltatja XIX_69_3_3_136, XIX_69_3_3_137 Gizi és Károly Munkácsi Ernőné Róma 12724 Levlap 2 oldal magyar Megköszöni, hogy ideutazásának elhatározásában segített. Másnap mennek a Vatikánba. A panzió igen kellemes, hely volna még, de Ernőnek, nem hiszi, hogy megfelelne a koszt és a távolság, ha mégis jönne Ernő, akkor telefonáljon neki. XIX_69_3_3_138, XIX_69_3_3_139 Munkácsi Ernőné Kitzbühel 1930. augusztus 23. Levlap 2 oldal magyar Egy heti eső után gyönyörű napunk van. Persze így kirándulásokat a gyerekekkel nem lehet megszervezni. XIX_69_3_3_140, XIX_69_3_3_141 Opplekné Munkácsi Ernő Semmering 1930. augusztus 1. Levlap 2 oldal magyar Üdvözletüket küldik és remélik, hogy Ernőék jól vannak. XIX_69_3_3_142, XIX_69_3_3_143 Munkácsi Éva Munkácsi Ernő Budapest 1936. augusztus 19. Levlap 2 oldal német és magyar XIX_69_3_3_144, XIX_69_3_3_145 Böske mamája (gondolom) Munkácsi Ernő Budapest 1936. augusztus 9. Levlap 2 oldal magyar Örvend, hogy Böskéék jól érzik magukat. Beszámol Apa állapotáról, a láb javul, csak a kar nehezen akar mozdulni. A gyerekek édesek és felvidítanak bennünket. Popperné szombat este utazik, a gyerekek boldogok voltak a Tantével. XIX_69_3_3_146, XIX_69_3_3_147 ??? Dezső Munkácsi Ernő St. Anton (Ausztria) 1936. augusztus 13. Levlap 2 oldal magyar Végülis sikerült idejutnunk. Kipihenjük a fáradalmainkat és ugyanezt kívánjuk nektek is. XIX_69_3_3_148, XIX_69_3_3_149 Munkácsi Ernőné Munkácsi Ernő Budapest 1936. augusztus 11. Levlap 2 oldal magyar Apa jobban van, örülök, hogy felmegyek hozzád (mármint a Tátrába). Pihenni szeretnék, hosszú kirándulásokra nem leszek képes. Szívesen jönnék autóval, olcsóbb, mint a vonat. Pénteken találkozunk. Nem hallgathatom el, hogy Béla bácsi rosszul van. XIX_69_3_3_150, XIX_69_3_3_151 Munkácsi Ernő Budapest 1936. augusztus 7. Levlap 2 oldal magyar Ma egy éve a svábhegyi szálló teraszán ünnepeltük Ernő születésnapját, ma az ügyvezető igazgató születésnapját, mi lesz jövőre? XIX_69_3_3_152 Budapest 1 kézzel írt oldal magyar FONTOS!! Lista Noémi születéséről kit értesít és milyen módon: sürgöny, képeslap, levelezőlap. Összesen 40 db. Rokonok, ismerősök. XIX_69_3_3_153, XIX_69_3_3_154 Vallás és közoktatásügyi miniszter Munkácsi Ernő Budapest 1938. május 12. 1 gépelt oldal + boriték magyar Ernő felajánlotta apja irodalmi hagyatékát a magyar államnak. Erre írta a miniszter válaszát: támogatja, felvette a kapcsoltot az MTA-val, a tudományos irodalmi hagyaték kiadásáról. XIX_69_3_3_155 Dr. Zsirai Miklós Munkácsi Ernő Budapest 1938. december 29. 1 gépelt oldal magyar A levélíró közli, hogy az illetékesekben megvan a szándék a kiadásra, amint az Akadémia gazdsági helyzete jobbra fordul. XIX_69_3_3_156 Dr. Melich János Munkácsi Ernő Budapest 1937. október 15. 1 gépelt oldal magyar A levélíró leírja, hogy a hagyatéki ügyben Ernő levelét előterjesztette a aNyelvtudományi Bizottságban és az Igazgató Tanácsban ahol felkérték Dr. Zsirai Miklóst az MTA levelező tagját, hogy lépjen kapcsolatba Ernővel. XIX_69_3_3_157 Dr. Zsirai Miklós Dr. Fuchs Dávid Rafael Budapest 1937. november 30. 1 kézzel írt oldal magyar Betegágyából felkelve jelent meg a Nyelvtudományi Bizottság ülésén, ahol bemutatta jelentését, A Bizottság hálás köszönettel fogadta a felajánlást és az elnökségnek tesz felterjesztést a hagyaték megjelenésének ügyében. XIX_69_3_3_158 Dr. Melich János Dr. Fuchs Dávid Rafael Budapest 1937. december 7. 1 gépelt oldal magyar A levél írója a hagyaték megjelenésének ügyében javasolja, hogy a címzett, Dr. Zsirai Miklós és a levélíró közösen keressék fel Munkácsi Ernőt. XIX_69_3_3_159 Dr. Melich János Munkácsi Ernő Budapest 1938. február 3. 1 gépelt oldal magyar Örül a levélíró, hogy Ernő a Nyelvtudományi Bizottság jegyzőkönyvi kivonatát Ernő jóleső érzéssel nyugtázta. A levél írója Bernát jóságát 1896 óta élvezte. XIX_69_3_3_160, XIX_69_3_3_161 Dr. Melich János Munkácsi Ernő Budapest 1937. január 1. 2 kézzel írt oldal magyar A Munkácsi hagyaték ügyében írt a Főtitkár Úrnak, hogy intézkedjen, ám ő közben megbetegedett. Reméli, hogy az ügy január első felében rendeződni fog.

Munkácsi Ernő itáliai fényképei / Photographs taken by Ernest Munkácsi in Italy 4 1930-1933 Munkácsi Ernő itáliai zsidó emlékekről készített fényképek. Részletes nyilvántartását lásd: http://collections.milev.hu/collections/show/47 HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Ancona: Feljárat a régi anconai zsinagógába A régi anconai zsinagóga frigyszekrénye Régi ezüst frigyszekrény az anconai zsinagógában Tórafüggöny a régi anconai zsinagógában A levantei zsidók temploma Anconában Ancona, Scuola Italiana A Scuola Italiana frigyszekrénye Anconában Ferrara Részlet a ferrarai gettóból A ferrarai spanyol zsidók templomának bejárata A ferrarai spanyol zsidók templomának bejárata A ferrarai Tempio Spagnuolo belseje a 16. századból. Előtérben a reneszánsz stílusú frigyszekrény Ferrara, Scuola Italiana A híres ferrarai Bét Din Estrada Frigyszekrény a ferrarai zsinagógában Ferrara Scuola Tedesca Firenze Középkori pergamen kodex a Bibliotheca Laurenzianában Firenzében Lido Részlet a lidói zsidó temetőből Sírkövek a lidói középkori temetőből Sírkövek a lidói középkori temetőben Livorno A livornoi Tempio Maggiore (1602-ből) keleti oldalán kiképzett reneszánsz erkély III. Medici Ferdinánd híres 1593. évi patense: a „Livornina” Reneszánsz stílusú síremlék az egyik livornói spanyol zsidó temetőben Szemináriumszerű előadás a livornói Talmud Tórában Padova Részlet a padovai gettóból. A Scuola Italiana boltíves, oszlopos bejárata A padovai Tempio Maggiore barokk stílusú almemorja a 18. század elejéről A padovai nagy zsinagóga barokk stílusú női karzat rácsozata, a 18. század elejéről Tórafüggöny a padovai zsinagógában Menora a padovai zsinagógában Reneszánsz stílusú hanukka lámpa a padovai zsinagógában Örökmécses a padovai zsinagógában Róma Róma, Via Appia Részlet a római gettóból Róma, régi gettó Piazzetta Rua Antik ház a római gettóban Részlet a római gettóból Részlet a római gettóból Róma, régi gettó, Via Azzimella Róma, régi gettó, via della Azzimella Róma, régi gettó – Via Rua Részlet az egykori gettóból. Piazza giudia Középkori zsidó ház a Trasteverén. Jobboldalt látható a mezuza elhelyezésére bevésett mélyedés Középkori zsidó ház a Trasteverén Középkori zsidó ház a Trasteverén A Vivante család palotája a getto Nuovoban, a hagyomány szerint Shylock háza A Ponte Quatro Capi, a „Zsidók hídja” a római gettónál A Palazzo Cenci az egykori római gettó bejáratánál A Teatro Marcello környéke és az új zsinagóga Rómában Gettórészlet Rómában, a Portico d’Ottavia A Piazza di Campitelli, az egykori gettó bejáratánál Reneszánszkori zsinagóga Rómában, a Scuola Tempio. Az egykori római Scuola Tempio frigyládája A római új zsinagóga belseje Az aventinusi temető Rómában Részlet az aventinusi temetőből Rómában Részlet az aventinusi temetőből Rómában Részlet a Cerchi melletti régi zsidó temetőből a Circus Maximus helyén. Háttérben a cézárok palotájának romjai Kút az aventinusi temetőben Részlet az aventinusi temetőből Rabbik sírkövei az aventinusi temető falában Bejárat a Via Appia melletti zsidó katakombához A Via Appia melletti katakomba bejáratánál Bejárat a Via Appia melletti katakomba bejáratához A Via Appia melletti katakombák bejáratánál A katakombák útja a Via Appia Rómában A monteverdei katakombák bejárata Térítő prédikáció a S. Angelo di Pescheria templomban – festmény-másolat Bejárat a S. Angelo di Pescheria templomhoz Bejárat a S. Angelo di Pescheria templomhoz A. S. Angelo di Pescheria templom belseje A S.- Angelo di Pescheria templom szószéke, ahonnan a térítő prédikációkat tartották Ókori zsidó olajlámpás, a római Museo Nationale-ban Ókori zsidó olajlámpások és középen héber pecsétgyűrű a Museo Nationale Rómában Ókori héber sírkövek a Museo Nationale Rómában Ókori héber sírfeliratok a római lateráni múzeumban Az ókori porto-i zsinagóga oszlopfői. Rómában a lateráni múzeumban. Középkori zsidó sírkövek, eredetileg ókori oszlopok Rómában a capitoliumi múzeumban. Középkori zsidó sírkövek a capitoliumi múzeumban az oszlopfőkre vésve Középkori síremlék Rómában Római zsidó a XIV. században Rovigo A rovigoi új zsinagóga belseje, a frigyszekrény a régi templomból való Siena Reneszánszkori előimádkozói emelvény Sienában Reneszánszkori előimádkozói emelvény Sienában Elijáhu széke a sienai zsinagógában Velence Részlet a ghetto vecchioból. Kis tér: Campiello delle Scuole. Balról a Scuole Levnatina (1538), szemben a Scuola Sapgnuola (1533). Ghetto vecchio, Bruck Sándor felvétele, 1927 Ghetto vecchio, Bruck Sándor felvétele, 1927 Ghetto vecchio, Bruck Sándor felvétele, 1927 Ghetto nuovo bejárata Ghetto nuovissimo bejárata Getto nuovissimo kapuja A velencei gettó Nuovo nagy tere. A gettó főtere Velencében. Az épületek földszintjén voltak a híres bankházak Részlet az egykori gettóból Velencében Spanyol zsidók temploma Velencében, 16 század Spanyol zsidók temploma Velencében Scuola Cantoni belseje Velencében Istentisztelet a Sculoa Cantoniban Istentisztelet a Sculoa Cantoniban Tóradíszek a velencei zsinagógában Menora a velencei zsinagógában Ezüst tóradíszek a velencei zsinagógában

Munkácsi Ernő

helyben fennmaradt fényképegyüttes, melyek alapján a Múzeum 1936-ban kiállítást rendezett az "Itáliai zsidóság egyházművészeti emlékei" címen, és amelyek Munkácsi Ernő számos publikációjában szerepeltek.

Munkácsi család tárgyi emlékei / Objects and reliquias from the Munkácsi family bequest 4

Family-related reliquias: http://collections.milev.hu/items/show/29558 Munk-Munkácsi family photo albums: http://collections.milev.hu/items/show/31179 http://collections.milev.hu/items/show/31180 Torah scroll from the family bequest: http://collections.milev.hu/items/show/31795 Megillat Esther from the Munkácsi Judaica collection: http://collections.milev.hu/items/show/31901 First World War plaquette: http://collections.milev.hu/items/show/31902

Photo-collection 5 1850-2017 Munk Adolf Munkácsi Bernát Munkácsi Ernő photographs catalogued on item-level HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

"Munk Adolf (Méir Ábrahám), jeles héber író, szül. Nyitrán 1830., megh. 1907. okt. 6. Egyik tagja a nagyváradi Maszkilim ama szerény, de lelkes körének, mely a múlt század második felében buzgón érdeklődött a megújhodó héber nyelv és irodalom iránt s azt sikerrel művelte. Anyai ágon unokája volt Felsenburg Mózesnek, a nyitrai hitközség híres jegyző-titkárának (1772-1849) s dédunokája Lemér József lichtenstadti rabbinak. Rabbinikus tanulmányaiban Ullmann Ábrahám lakompaki, Benét Jechezkél nyitrai és Landerberg Izsák Áron galgóci rabbik voltak a mesterei. Midőn az utóbbit a nagyváradi hitközség a rabbiságra meghívta (1853), vele együtt ment oda kedvelt tanítványa M. is, ki közben két éven át a nagyszombati zsidó iskolavezető tanítója volt. Már ekkor feltűnt a műveltségre törekvő vallásos zsidók közt választékos héber stílusban írott leveleivel, melyeket főleg Felsenburg Adolf (Áron) szentesi iskolaigazgató nagybátyjával (1809 - 1882) váltott. Működése új helyén kezdetben magántanítással foglalkozott s tanítványai közé tartartozott Neumann Ármin a későbbi országgyűlési képviselő s udv. tanácsos is. Utóbb kereskedői pályára lépett, de emellett állandóan foglalkozott héber tanulmányaival s írogatta munkáit. Irodalmi hagyatékában, mely fiához, Munkácsi Bernát (1. o.) pesti hitközségi tanfelügyelőhöz jutott, 5 bő kötetre terjedő héber nyelvű költemény, elbeszélés, elmélkedés (társadalmi kérdésekről és jelentős napi eseményekről), nekrológ s közérdekű magánlevél maradt fenn. Egy regénye Macévath Ráchél hajet homáh (l895), csehországi zsidók közt elterjedt népies elbeszéléseket (Szippurim) dolgoz fel költői keretben. Egy nagyobb elbeszélése Mordechai hamelamméd, tárgyát a pesti Wahrmann-család ősmúltjából meríti; egy másik elbeszélését a héber eredetiből magyarra fordítva Spitz Gyula kiadta Magyar-Zsidó Évkönyvében (1905); Jerome ezredes s utóbb Izr. Családi Könyvtár kiadványában (II. köt.) Az igazság diadala címen. Különösen becses és tanulságos M. Önélet-leírása: mely egyszersmind hű képét nyújtja a felvidéki magyar zsidóság életének, főképp oktatásügyének a múlt század első felében.

see: http://collections.milev.hu/collections/show/58

Munk Adolf Munkácsi Bernát Munkácsi Ernő
Egyéb iratok (hagyaték gondozás, stb.) 7

XIX_69_7_044; XIX_69_7_045; XIX_69_7_046; XIX_69_7_047 "Boldogult Dr. Munkácsi Bernát kézirati hagyatéka" A) Vogul szótár / B) Vogul Népk. Gyűjtemény / C) Segédeszközök a Vogul Szótárhoz és a Vogul Népk. Gyűjteményhez / D) Votják gyűjtés (Hadifogolytanulmányok) / E) Oszét gyűjtés (Hadifogolytanulmányok) / F) Yerkendi-török-gyűjtés XIX_69_7_048 Munkácsi Bernát bronzszobrának költségéről írt papírka XIX_69_7_049; XIX_69_7_050 Munkácsi Ernő Jahrzeit számláló füzetke XIX_69_7_051 Jacobi Jakab és Zsófia Jahrzeit számláló táblája XIX_69_7_052 Munkácsi Ernő reprodukciókról készített számla Róma 1934. május 12. XIX_69_7_053 Munkácsi Bernát templomi adományai Budapest 3593 XIX_69_7_054 Munkácsi Bernát fizetéséből felajánlott hazafias adomány Budapest 1914. október 1. XIX_69_7_055; XIX_69_7_056 Munkácsi Bernát édesanyja haláláról küldött gyászjelentés + címzettek listája 1914. augusztus 30. XIX_69_7_057; XIX_69_7_058; XIX_69_7_059 Munkácsi Ernőné előadóművészi működési engedélye Budapest 1954. október 18. Előadóművészi működési engedély mint zongorakísérő XIX_69_7_060; XIX_69_7_061 Munkácsi Bernát rokonságának címjegyzéke XIX_69_7_062 Jakobi Jakab és Mezei Zsófia teleadományozásáról szóló felirat 1903 Héber és magyar Páncélcseh községbe egy telket Jakobi Jakab és Mezei Zsófia zsinagóga építés céljára adományoztak XIX_69_7_065; XIX_69_7_066 Munk Mór utazási igazolvány Nagyvárad 1914. augusztus 25. "Hadimenetrend posta vonatán Munk Mór számára hely biztosítható Hátoldalán: " XIX_69_7_067 Munkácsi Bernát utazási igazolvány Budapest 1914. augusztus 22. Budapestről Érdre a hadimenetrend postavonatával utazhat M. B. és neje XIX_69_7_068; XIX_69_7_069 Munkácsi Bernát utazási igazolvány Budapest 1914. augusztus 30. Budapestről Nagyváradra hadimenetrend postakocsival utazhat M.B. neje és fia XIX_69_7_070; XIX_69_7_071; XIX_69_7_072 Újságkivágat Meir Avraham Munk egyik tanítványáról, Rabbi Abraham Ullmannról 1924. augusztus 13. Hagyomány című újság .... XIX_69_7_073 Munkácsi Ernőnek köszönet az MTA könyvtárától Budapest 1935. január 21. Kiegészítő szabályzat a magyar és erdélyi izraeliták 1868. évi dec. hó 10-iki Egyetemes Gyűlésén hozott és 1869. évi június 14-én királyilag szentesített szabályzatokhoz és határozatokhoz. XIX_69_7_074 Munkácsi Ernő fellebezése Budapest 1945 után Szöveg olvashatatlan XIX_69_7_075 Munkácsi Ernő és felesége, Mairovitz Erzsébet esküvői üdvözletek köszönete Budapest 1925. augusztus XIX_69_7_076; XIX_69_7_077; XIX_69_7_078 Munkácsi Bernát névjegykártyái gépírás és kézírás 3 féle névjegykártya XIX_69_7_079 Dr. Bernát Munkácsy feliratú fémtábla XIX_69_7_080; XIX_69_7_081; XIX_69_7_082; XIX_69_7_083; XIX_69_7_084; XIX_69_7_085; XIX_69_7_086; XIX_69_7_087; XIX_69_7_088; XIX_69_7_089; XIX_69_7_090; XIX_69_7_091; XIX_69_7_092; XIX_69_7_093; XIX_69_7_094 Munkácsi Ernő füzete XIX_69_7_095; XIX_69_7_096 Szerződés Magyar Nemzeti Múzeum - Néprajzi Múzeuma és dr. Munkácsi Ernőné között Budapest 1967. november 25. Szerződés Magyar Nemzeti Múzeum - Néprajzi Múzeuma és dr. Munkácsi Ernőné között XIX_69_7_097 Feltehetően Munkácsi Bernát bérletjegye a fodrászához Budapest XIX_69_7_098; XIX_69_7_099; XIX_69_7_100 Munkácsi Bernát emlékünnepély Budapest 1960. március 14. Születésének 100. évfordulójára az MTA által rendezett emlékünnepély XIX_69_7_101 Fizetési meghagyás Munkácsi Bernát részére Budapest 1928 XIX_69_7_102 Munkácsi Bernát befizetési szelvénye Budapest 1929 XIX_69_7_103 Munkácsi Bernát adóhátralékről szóló figyelmeztető Budapest 1919

Gábor, Lajos, Miklós és Péter irattöredékei 6

XIX_69_6_1_001.jpg Munk Gábor Sallak Dezső Budapest 1910. április 29. 1 oldal gépírás, kézírás magyar, német Manner szállítói számla "Invoice for confectionary order from Gábor Munk's business With itemized list on company letterhead" XIX_69_6_1_002.jpg; XIX_69_6_1_003.jpg Munk Gábor Sallak Dezső Budapest 1910. augusztus 16. 2 oldal gépírás, kézírás magyar, német Manner szállítói számla "Invoice for confectionary order from Gábor Munk's business With itemized list on company letterhead" XIX_69_6_1_004.jpg Munk Gábor Sallak Dezső Budapest 1910. október 10. 1 oldal gépírás, kézírás magyar, német Manner szállítói számla "Invoice for confectionary order from Gábor Munk's business With itemized list on company letterhead" XIX_69_6_1_005.jpg Budapest 1910-es évek 1 oldal nyomtatvány német Munk Gábor levélpapírja (levelezési címe: Csáky u. 7. ) Gábor Munk's business letterhead. The letterhead identifies Gábor Munk as Josef Manner & Comp A.G's exclusive sale representative of Hungary, Croatia, Slovenia, Bosnia and Herzegovina. XIX_69_6_1_006.jpg - 1910-es évek 1 oldal nyomtatvány német Josef Manner & Comp. A.G. marketing anyag - A cég a "jó és tiszta csokoládé" gyártási folyamatát írja le. Josef Manner & Comp. A.G. promotional pamphlet - Describes the company's process of manifacturing "good, pure chocolate". XIX_69_6_1_007.jpg; XIX_69_6_1_008.jpg Budapest 1933. október 22. 2 oldal gépírás, kézírás magyar Munk Gábor és feleségének lakbejelentő szelvénye és annak hátoldala Balaton utca 10-be. (majd Rothermere utca 12) "Registration certificate for Peter Munk's childhood home, the family's apartment at 10 Balaton street, with Gáboe Munk as owner. A notation, added later, indicates the 1936 renaming of the address to 12 Rothmere - a change reversed in 1945 when Lord Rothmere fell from favour in Hungary. " XIX_69_6_1_009.jpg Ungvár 1944. április 21. 1 oldal gépírás, kézírás magyar "Munk Péter gimnáziumi érettségi bizonyítványa 1936-tól 1943-ig a Budapesti Izraelita Gimnáziumba járt, a gimnáziumot viszont 1943/44 iskolai évben az Ungvári Állami Gimnáziumban fejezte be " Secondary grammar school maturity certificate for Peter Munk XIX_69_6_1_010.jpg; XIX_69_6_1_011.jpg Munk Gábor és Irma Munk Péter Tänikon bei Aadorf 1945. július 23. 2 oldal kézírás magyar Képeslap - Péter édesanyjának hazatérése hírére fejezik ki örömét nagyapja Munk Gábor és felesége Irma Postcard where Peter's grandfather and Irma write how happy they are about the news that Kató Adler, Peter's mother survived the death camp and returned to Budapest. XIX_69_6_1_012.jpg; XIX_69_6_1_013.jpg Munk Gábor Munk Nicholas Tänikon bei Aadorf 1945. szeptember 5. 2 oldal kézírás magyar Képeslap - a "sok kedves emlék megőrzésére" feltehetően laktak együtt a képeslapon szereplő von Planta Hausban. Postcard of von Planta Haus in Tänikon, Switzerland. Postcard also signed by Lajos Munk and Olly/ Olga Wolf. XIX_69_6_1_014.jpg; XIX_69_6_1_015.jpg Munk Gábor 1946 2 oldal kézírás magyar Elszámolások egy cetlin Excerpt from Gábor Munk's handwritten ledger XIX_69_6_1_016.jpg 1 oldal kézírás magyar, német Munk Gábor és Irma címe és telefonszáma Svájcban 1945 január 26-tól Handwritten document recording Gábor and Irma Munk's address from 26 January, 1945. Selfranga at 'Villa Daheim' was a 16-room pension that housed refugees during the war XIX_69_6_1_017.jpg Pesti Izraelita Hitközség Israelitisches Altersasyl (Lengnau bei Baden, Svájc) Budapest 1946. március 13. 1 oldal gépírás német Elmondja, hogy Munk Gábor szerves része volt a hitközségnek, különböző bizottságokban vett részt és a Csáky utcai zsinagóga egyik előljárója volt. Testifies to Gábor Munk's character and involvement in charitable causes in Budapest XIX_69_6_1_018.jpg Pesti Hevra Kadisa Israelitisches Altersasyl (Lengnau bei Baden, Svájc) Budapest 1946. március 7. 1 oldal gépírás német Munk Gábort, mint a pesti Hevra Kadisa tagját dicséri, jótékonysági tevékenységeit felsorolva. Kérik, hogy menedékjogot adjanak neki. Testifies to Gábor Munk's character and involvement in charitable causes in Budapest XIX_69_6_1_019.jpg; XIX_69_6_1_020.jpg 1946. november 15. 2 oldal gépírás német Munk Gábor menekültügyi nyilvántartási iratai. A szálláshely címe: Panzió Metzger, Tänikon. Gábor Munk's refugee registration papers. Lists address as Pension Metzger, Tänikon. XIX_69_6_1_021.jpg Torontó 1976. július 1. 1 oldal gépírás angol Newspaper clipping of Miklós (Nick) Munk receiving an award of Good Citizenship with Lieutenant-Governor Pauline McGibbon. From Toronto-based newspaper, The Globe and Mail. Clippimg was framed and displayed in Peter Munk's office. XIX_69_6_1_022.jpg Torontó 1980. június 2. 1 oldal gépírás angol Newsletter for the Toronto synagogue, Beth Tzedec. Includes article on the first Nicholas and Hedy J. Munk annual lecture XIX_69_6_1_023.jpg gyászjelentés Torontó 1985. május 1. 1 oldal gépírás angol Munk Miklós haláláról szóló gyászjelentés Obituary for Miklós (Nick) Munk in the Toronto-based newspaper, The Globe and Mail XIX_69_6_1_024.jpg gyászjelentés Torontó 2008. január 15. 1 oldal gépírás angol Olga Munk haláláról szóló gyászjelentés Obituary of Olga (Olly) Wolf Munk in the Toronto-based newspaper, The Globe and Mail XIX_69_6_1_025.jpg Peter Munk kitüntetése a magyar államtól Budapest 2015. augusztus 6. 1 oldal gépírás magyar Peter Munk a Magyar Érdemrend Középkeresztje Csillagal kitüntetést kapott a köztársasági elnöktől a magyar-kanadai kapcsolatok fejlesztése, valamint az egyetemes emberi értékek gyarapítása érdekében végzett több évtizedes kimagasló, példamutató tevékenysége elismeréseként. Cerificate given to Peter Munk when he was granted the 'Magyar Érdemrend Középkeresztje' XIX_69_6_1_026.jpg Állampolgársági bizonyítvány Munk Gábor Budapest 1939. június 17. 1 oldal jó magyar Állampolgárság igazolása XIX_69_6_1_027.jpg; XIX_69_6_1_028.jpg Munk Gábor Munk Péter Toronto 1954. szeptember 30. 2 oldal kézírás magyar Gyakorlatilag egy életrajzírás kezdete. Nagyváradon született 1865. november 10-én. Kora gyermekkorától kezdve részletesen leírja, hogy milyen oktatásban részesült, ki volt a tanitója.Szegény család volt 7 testvér: 4 lány, 3 fiú. Apja gabonaárukkal ügynökölt és szeszgyáraknak is lefoglalt árukat reggel a piacon. Amikor 10 óra után elvitte, akkor derült ki, hogy jó vagy rossz üzletet kötött. A szerző (Munk Gábor) igéri unokájának, hogy folytatni fogja az írását. (Az íráskor 89 éves volt) XIX_69_6_1_029.jpg; XIX_69_6_1_030.jpg; XIX_69_6_1_031.jpg Munk Gábor 1954. szeptember 30. 3 oldal nyomtatott angol Az előző magyar nyelvű kézírásos önéletrajz angol nyomtatott változata XIX_69_6_1_032.jpg Igazolvány Budapest 1939. november 23. 1 oldal nyomtatvány magyar Igazolvány, hogy 1936-ban a Budapest V.ker Balaton utca 10/a ingatlan 1939-ben Budapest, V. ker. Rothermere utca 12. XIX_69_6_1_033.jpg; XIX_69_6_1_034.jpg; XIX_69_6_1_035.jpg; XIX_69_6_1_036.jpg Munk Péter Apja és nagyapja Budapest 1947. április 2. 4 oldal fekete alap, fehér betűk magyar, gépelt levél Beszámol a hazautazásáról (valószínűleg Svájcból) Ausztrián keresztül. Osztrák vízuma nem volt, a kalauz elvette az útlevelét és az osztrák-magyar határon adta vissza. Ott az útlevelet vizsgáló magyar tiszt vette el, mondván a külföldön kiállított vagy meghosszabbított útlevelet elveszik és majd egy hét múlva kapja vissza. Leírja, hogy kikkel találkozott, vacsorázott. Az ingóságok számba vételét folytatja. Írja, hogy Munkácsi Ernőnek köszönhető, hogy a kormánybiztonság alól a dolgaik fel lettek szabadítva. M. Ernőben megvan a hajlam, hogy mindent, ami a Munk családé ő kezelje. Az ingóságok összeszedése a levél fő motívuma, ki érdekelt, ki ellenérdekelt, ki segíti és ki hátráltatja ebben a munkában. XIX_69_6_1_037.jpg; XIX_69_6_1_038.jpg; XIX_69_6_1_039.jpg; XIX_69_6_1_040.jpg; XIX_69_6_1_041.jpg Munk Péter Apja és nagyapja Budapest 1947. április 30. 5 oldal fekete alap, fehér betűk magyar gépelt levél Tovább nyomoz a család vagyona után, sok mindent felismer különböző lakásokban. A Csáky utcai zsinagógába ment el péntek este, nagyon sokan szívélyesen üdvözölték. A levél 4. oldalán a Thurzó közi raktárban tárolt bútorok és más tárgyak leltárát adja meg. Utána ír még az Éva utcai raktárról valamint, hogy kinek a lakásában vannak a család bútorai. XIX_69_6_1_042.jpg ? Munk Péter Budapest 1 oldal gépelt levél magyar Közeli rokon vagy barát írhatta. Lebeszéli Pétert, hogy eszükbe ne jusson visszaköltözni Magyarországra. Írja: ez nem csak a műveletlenség és félműveltség országa (hisz művelt ember nem lehet antiszemita), hanem a nyomoré is. Ezt a kapzsiságot, ezt a mentalitást 1920 óta magukba szívták. XIX_69_6_1_043.jpg; XIX_69_6_1_044.jpg; XIX_69_6_1_045.jpg Munk Péter édesanyja Munk Péter Budapest 1945. augusztus 20. 3 oldal gépelt levél magyar Leírja, hogy a levelet valaki elviszi Svájcba és ott fogják feladni. Írja, hogy először elvitték Auschwitzba, onnan Chemnitztől 18 km-re Eschopauba, majd Theresienstadtba, ahol május 8-án a szovjetek szabadították fel a tábort. Mindenkit lebeszél arról, hogy hazajöjjenek. Beszámol a Balaton utcai házuk romos állapotáról, a Csáky utcai házuk ép állapotban van. A táborból 43 kg-osan jött haza, de azóta meghízott. XIX_69_6_1_046.jpg; XIX_69_6_1_047.jpg Munk Gábor lakcímtudakolás papírja 1917 2 oldal gép- és kézírás magyar Munk Gábor bejelentett lakása az V. ker. Csáky utca 7. szám alatt található XIX_69_6_1_048.jpg Újságcikk Munkácsi Bernátról 1 oldal gépírás magyar Raj Tamás által írt újságcikk kivágat, amely Kálmán Béla Munkácsi Bernátról szóló tanulmányát összegzi XIX_69_6_1_049.jpg Kahan Niszonné, szül. Munk Gizella gyászjelentése magyar újságcikkekből kivágva Munk Miklósnak elfaxolva 1982. április 13. 1 oldal gépírás magyar XIX_69_6_1_050.jpg Izraeli Szemlében megjelent cikk Kahan Giziről 1982. július 1 oldal gépírás magyar Kahan Niszonné, szül. Munk Gizella nekrológja XIX_69_6_1_051.jpg; XIX_69_6_1_052.jpg Bejelentést igazoló szelvény 1939. novemver 23. 2 oldal magyar "Munk Gábor (és Gruber Irma) részére kitöltött bejelentést igazoló szelvény ""magyar honos számára"" Hátoldalon 1942-ben és 1943-ban újra lepecsételve Foglalkozása: háztulajdonos, cím: Rothmere utca 12. " XIX_69_6_1_053.jpg; XIX_69_6_1_054.jpg Csáky utcai zsinagógába szóló belépti jegy 1936 2 oldal magyar Munk Miklós nevére kiálított imaszékre szóló belépti jegy XIX_69_6_1_055.jpg Bejelentést igazoló szelvény 1915. augusztus 10. 1 oldal magyar Munk Gábor által kitöltött bejelentést igazoló szelvény. Fogallkozása: kereskedő, lahely: Csáky utca 7. XIX_69_6_1_056.jpg; XIX_69_6_1_057.jpg Munk Gábor végrendelete Zürich 1948. február 15. 2 oldal kézírás magyar Visszavonja előző végrendeleteit. Tekintettel arra, hogy gyermekeit "kissemizték".... BEF XIX_69_6_1_058.jpg; XIX_69_6_1_059.jpg Munk Péter édesanyjának készített fényképes anyák napi ajándéka 2 oldal magyar XIX_69_6_1_060.jpg Glasner Mózes Kolozsvár 1907. április 16. 1 oldal kézírás német XIX_69_6_1_061.jpg; XIX_69_6_1_062.jpg; XIX_69_6_1_063.jpg; XIX_69_6_1_064.jpg; XIX_69_6_1_065.jpg; XIX_69_6_1_066.jpg; XIX_69_6_1_067.jpg; XIX_69_6_1_068.jpg; XIX_69_6_1_069.jpg; XIX_69_6_1_070.jpg; XIX_69_6_1_071.jpg; XIX_69_6_1_072.jpg; XIX_69_6_1_073.jpg; XIX_69_6_1_074.jpg; Munk Miklós, Munk Lajos és Munk Gizi családi alap füzete Zürich 1946/1947 14 oldal kézírás magyar "Munk Miklós, Munk Lajos és Munk (Kahan) Gizi közös családi alap füzete 1946/47-es évekre vonatkozóan Kölcsönök, követelések, átutalások, kifizetések listája Külön papíron Miklós pénz küldeményei 1944 és 45-ből: Munk Gábornak, Kahan Nándornak, Lajosnak, és Ernőnek" XIX_69_6_1_075.jpg; XIX_69_6_1_076.jpg; XIX_69_6_1_077.jpg; Munk Miklósné, Lindenbaum Hédi árvaszéki kérelme Budapest 1946. szeptember 20. 3 oldal gépírás magyar Lindenbaum Hedvig szülei és nagyszülei budapesti lakosok és lengyel állampolgárok 1940-ben Budapestről kénytelenek voltak az egyre szigorúbb intézkedések miatt elköltözni. 1941-ben Lengyelországban nyomuk veszett, róluk azóta semmit nem hallott. Felkéri Dr. Munkácsi Ernőt, hogy mint gondnoka járjon el nevében- mivel ő Torontóban lakik és Budapesten van családjának ingó és ingatlan vagyona.