273 Hevesi Simon iratai HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
2016-03-01
Generated by qubit 1.2 2022-01-26 18:06:UTC English
Hevesi Simon iratai HU HJMA XIX-273 1863 - 1943 Hevesi Simon 2 Hollinger box (Schweitzer hagyatékkal levéltárba került iratok) 2 iratdoboz + 4 irattartó + 2 boríték (MTA Keleti gyűjteményének ajándéka) HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu
Hevesi Simon Kossuth centenárium Gyászbeszéd Habsburg laudáció

Helyben fennmaradt, Schweitzer József hagyatékával levéltárba került iratok MTA Keleti Gyűjtemény ajándéka, 2020. december 17.

L2_J2_41 L2_J2_42 Schweitzer hagyatékkal levéltárba került iratok 1 Hevesi Simon 2 hollinger box HJMA - Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
Síp utca 12. Budapest Hungary 1075 Telephone: +3614135551 Email: tzs@milev.hu

Schweitzer hagyatékkal levéltárunkba került iratok: (L2/J2/41-42) 1. Iratcsomó: Idegen nyelvű levelek, iratok, beszédek (héber, angol, olasz, német); (1/1–1/20) 2. Iratcsomó: Gyászbeszédek (benne: Goldziher Ignác temetésén elmondott beszéd) (3/1–3/37) 3. Iratcsomó: Beszédek, drósék, emlékbeszédek (3/1–3/51): 3/15 1896-ban elmondott millenniumi beszéd, 3/16 Ferenc József születésnapjára írt beszéd 3/17 Az 1848-as szabadságharc 50. évfordulóján elmondott beszéd 3/18 Zsinagógaavató beszéd 3/29 Újságkivágat. H.S. első magyar nyelvű szónoklatáról 3/47 Kossuth Lajos évforduló, és gyászbeszéd 3/48 H.S. 1905. IX. 9. beiktatási beszéde 3/49 Ferenc József 25. házassági évfordulója 3/50 Rudolf herceg esküvője 3/51 Benne: Ünnepi beszéd muszosoknak, Kossuth Lajos 100. születésnapjára 4. Iratcsomó: Kondoleláló levelek (4/1–4/6) 5. Iratcsomó: (5/1–5/19) 5/7 Versek 5/8 Versek 5/10 A Tata-Tóvárosi Rabbinátus levele Hevesi (Handler) Simonhoz, 5/11 Gratulációk pesti rabbivá avatásához, 5/13 A Lugosi Főrabbiság levelei H.S-hez, 5/15, 5/16 H.S. levelezése Bródy Jankával. 5/19 I. és II. VH tábori levelezőlapok, képeslapok 6. Iratcsomó: Levelek (6/1–6/18) 6/3 Balassagyarmati rabbiság üdvözlete 6/4 Veszprémi Izr. Hitközség levele , 6/6 Bécsi Izr. Hitk. levele H. S.hez, 6/8 A Bethlen téri hitközség vizsgálata Schwarz Benjamin rabbi ügyében 6/9 Kiss Arnold beszéde 6/12 West London Synagoge levele H. S-hez 6/14 Szentföldi utazás 6/16 H. S. rabbioklevél-másolata 7. Iratcsomó: Feljegyzések, jegyzetek (7/1–7/17) 7/1 Pesti vs vidéki hitközségek 7/3 Tanítás és kultúrmunka 7/6 H. S. „hajléktalanságról” 7/7 Kézirat-töredék (222-234 pp) 7/8 Hevesi Frerenc és H. S. a „fajelméletről” 7/9 Mózes a Bibliában 7/12 H. S. A sznobokról 7/13 1918. őszirózsás forradalom 7/15 Mahzor, háború idejére, „kézirat” 7/16 Benne: Trianonról; a Numerus Calususról; Értekezés a „Smá”-ról 7/17 Benne: Írás Jób-ról 8. Iratcsomó: Levelek, gratulációk, egyéb (8/1–8/18) 8/1 H. S. rabbiságának 30. évfordulója 8/5 Esküvői beszédvázlatok 8/14 1880-as iskolai tanterv 8/16 H. Ferenc bizonyítványa, Ex Libris-e. 8/18 Névkártyák, meghívók 8/19 Kondoleáló levelek 9. Iratcsomó: Töredékes könyv-kézirat (9/1-9/2) 10. Iratcsomó: Kézirat-töredék 11. Iratcsomó: Újságcikkek 11/1 12. Iratcsomó: Szatíra kézirata, Több mint szerelem címmel, Dr. Singer Bélának címezve (Pester LLoyd) 13. Iratcsomó: Gyülekezetek közti párbeszédek (vázlat) 14. Iratcsomó: Bevezető a Zsidó Évkönyvhöz 15. Iratcsomó: Der Shattel könyv nyomdai kópiája (hiányos) 16. Iratcsomó: Mások beszédei Dr. Borsodi József, kecskeméti rabbi dróséi Dr. Klein... abonyi rabbi peszahi beszéde Feigl. L. H. Kossuth Lajos 100. születésnapi beszéde Dr. Horvát József: Slosimról

Hevesi Simon

Schweitzer József hagyatékával levéltárunkba került iratok, melyek az Országos Rabbiképző Intézetben maradtak fenn.

L1_B2_72 L1_B3_72 MTA Keleti gyűjteménytől átvett iratok 2

Egyben rendezve Hevesi Ferenc és Handler Márk irataival - a csomószámozás ezért nem folyamatos. Lásd: Hevesi Ferenc és Handler Márk iratait is!

L2_G3_11 Iratcsomó 1: Rabbik beszédei, írásai 1. Enten Manó: Peszachi beszéd – 1939. április 11. Kézírással 2. Rosenthal Manó: Hitszónoklat József történetéről - kézírással 3. Friedman Hillél Szarvason elmondott három nyomtatott hitszónoklata: Ros Hasono - Elzárták előttünk a világosság kapuit – 1921; Sovuosz: Zsidósors – 1922. Köszöntő a Kormányzó úr 70. születésnapjára; Nyomtatványok 4. Silberstein Slomo: Kérdez a gyerek… heti szidrájához – gépirat 5. Friedmann Dénes: Hanukai beszéd, 5700. – gépirat 6. Kecskeméti Ármin: Kol Nidré 1938. – kézírással 7. Borsodi József: Porósasz Ékev 1938. – gépirat 8. Szabolcsi Miksa: Ima a jubileumi év minden szombatjára. – Egyenlőség 1896. január 17. 9. Ima háború idején – héberül 10. Family ceremony + kották – Sample copies 11. Free Synagogue – Weekly Bulletin 1947. november 11. 12. Kálmán Ödön: A zsidóság hivatásáról – OMIKE, 1932. 13. Magyar zsinagóga – Szerk: Lebovits József. 1899. 1. évf. 1. szám 14. Szerkesztésre előkészített imakönyv 15. Neumann Vilmos rabbi (rabbi ?) hitszónoklata- kézírással, év nélkül 16. Szász Károly: Angyal és ördög – vers Szász Károly kézírásával 17. Meghívó a Chevra Kaddisha 1908. február 16-i közgyűlésére 18. Ungar Joel paksi főrabbi héber kézírása 19. Janis Spitzer rabbi héber kézírása + viaszpecsét 20. Héber nyelvű nyomtatványok 21. Fiala Richard héber névjegye 22. Büchler Sándor keszthelyi rabbi Beck Sándor keszthelyi tisztviselő temetésén elmondott beszéd – kézírással 23. Kutna Salamon kismartoni rabbi héber nyelű hitszónoklata – kézírással 24. Büchler Sándor 1938. szeptember 26-án elmondott hitszónoklat - kézírással 25. Büchler Sándor 1938. szeptember 23-án elmondott hitszónoklat - kézírással 26. Büchler Sándor 1912. április 28-án a móri templomban elmondott köszöntője apja, Büchler Pinchasz (IMIT) kitüntetése alkalmából - kézírással 27. Büchler Sándor halotti beszéde Gaboj Rado felett 1918. szeptember 30. - kézírással 28. Büchler Sándor beszéde az izraelita községterület ülése alkalmából a barcsi templomban 1932. május 16. – kézírással 29. Büchler Sándor Templomunkat felavató beszéde – 1930. szeptember 22. – kézírással 30. Büchler Sándor Hitközségünk fennállásának kétszázadik évfordulóján – 1925. – Kézírással. A hátlapon a Nagykanizsi Négyévfolyamú Felső Kereskedelmi Iskola tanulóinak könyvvitel dolgozati fedőlapja van 1924-1925-ből 31. Büchler Sándor halotti beszéde Schwarcz Zsigmond ravatalánál 1926. szeptember 12. - kézírással 32. Büchler Sándor halotti beszéde Hofman Imre felett 1933.október 31. - kézírással 33. Büchler Sándor hitszónoklata a sírásról 1935. szeptember 17. - kézírással 34. Büchler Sándor hitszónoklata peszach második napján 1938. április 17. – kézírással 35. Büchler Sándor hitszónoklata 1936. szeptember 36. - kézírással 36. Büchler Sándor hitszónoklata 1936. szeptember 17. – kézírással 37. Meghívó Hirschler Pál főrabbi beiktatási ünnepére, Székesfehérvár, 1931. november 17. – A hátoldalán héber szöveg kézírással 38. Náthán Nándor székfoglaló előadása – legépelve 39. Luz Benő kézirata – Tanunk és történetünk, 1895. 40. Friedman Hillél hitszónoklat 1929. március 16. Dombóvár: Isten szentélye: a lélek szentsége - Klny 41. Bernstein Béla: Hitszónoklat Újév ünnep 5681, 5693 , 5595. 1920, 1932, 1934. – gépirat 42. Bánde Zoltán kispesti főrabbi hitszónoklat Korach hetiszidráján,. – gépirat, év nélkül 43. Silberfeld Jakab békéscsabai főrabbi március 15-i beszéde, 1940. – kézírással 44. Silberfeld Jakab békéscsabai főrabbi bármicvo beszéde kézírással, év nélkül 1. Iratcsomó 3: Hevesi Simon (1868-1943) beszédei, iratai 1. Hevesi Simon 1919. október 30-án kelt levele a vallásoktatásról az Országos Rabbi Egyesület elnöksége nevében – kézírással 2. Bizalmas levél jogtudós barátomhoz – Lugos 1904. március – kézírással 3. Izrael reménye. Szombati beszéd – Újpest 1895. június 15. - gépirat 4. Zsoltár – héberül is – kézírással 5. Homília a kinyilatkoztatásról - kézírással 6. Német/jiddis nyelvű homília - kézírással 7. Német/jiddis nyelvű homília - kézírással 8. Német/jiddis nyelvű homília Handler Simon főrabbi, Lugos fejléccel - kézírással 9. Német/jiddis nyelvű homília - kézírással 10. Német/jiddis nyelvű homília - kézírással 11. Német/jiddis nyelvű homília - kézírással 12. Német/jiddis nyelvű homília- kézírással 13. Német/jiddis nyelvű homília- kézírással 14. Német/jiddis nyelvű homília- kézírással 15. Könyörgés – kézírással 16. Héber nyelvű hitszónoklat – kézírással 17. Ros hasanai beszéd – kézírással 18. Hitszónoklat hitközségi elöljárók tanácskozásán - kézírással 19. Jom kippuri hitszónoklat – kézírással 20. A Lugosi Hitközség héber nyelvű alapszabálya 21. Hitszónoklat Krausz Vilmos debreceni főrabbi fejléces papírján – kézírással 22. Hitszónoklatok – kézírással 23. Kol Nidré az Árvaházban – kézírással 24. Esketési beszéd vázlata – kézírással 25. Német/jiddis nyelvű hitszónoklat – kézírással 26. Hitszónoklat a tíz ige ünnepén - kézírással 27. A Hillel Klein Tomhe Torah 124 dolláros segélyadománya a Zsidó Diák Segélyező Bizottságnak – 1926. nov. 11-26. A levél hátoldalán kézzel írott vázlat az Azarel gondolathoz – IMIT előadás?. 28. IMIT előadás vázlatok magyarul és héberül 29. Kohanita sírfelirat héberül – kézírással; Szerelmes vers magyarul és héberül, férfi fej tollrajz , 30. Tanterv a Lugosi Elemi Iskola hitoktatásához - kézírással 31. Beszéd az Újpesti zsidó közösségben, 1891-ben - kézírással 32. Hitközségi választások utáni beszéd – év nélkül, kézírással 33. Német/jiddis nyelvű vers Ros Hasonora, Jom Kippurra - kézírással 34. Barátomnak – S Szívem tavaszának,/ szíve hajnalának/ Első napsugara te voltál - Vers kézírással 35. Imádság március 15-ére a lugosi hitközségben – kézírással 36. Német/jiddis nyelvű temetési beszéd a 90 éves Engel Rosalie temetésén - kézírással 37. Esküvői beszéd magyarul és héberül. Dembitz Antal és Stern Ilona esküvői meghívója 1905. A hátoldalán magyar és héber versek. – kézírással. Iratcsomó 4: Héber nyelvű hagyaték – vegyes Iratcsomó 5: Hevesi Simon (1868-1943) beszédei 2. 1. A Bibliáról – 21 oldal kézírással, év nélkül 2. Az Úr tana! Ünnepi beszéd savout első napján – Kassa, 1894. – Kézírással 3. Jegyzetek Dávidról, a Királyok könyvéről – kézírással, év nélkül 4. Bűnbeesés, bűnhődés a Bibliában – kézírással 5. Hitszónoklat a líra ünnepén – kézírással, év nélkül 6. Hitszónoklat tavaszébredésre – kézírással, év nélkül 7. Hetiszakasz magyarázatok – kézírással, év nélkül 8. Könyörgés teljes megtérésért – töredék , kézírással, év nélkül 9. Akik egymást keresik – kézírással, év nélkül 10. Bát micvára elmondott beszéd – kézírással, év nélkül 11. Szombati hitszónoklatok – kézírással, év nélkül 12. Hitszónoklat vázlat – kézírással, év nélkül 13. Hitszónoklatok – kézírással, év nélkül 14. Hitszónoklatok- kézírással, év nélkül 15. Hitszónoklat a természetről – kézírással, év nélkül Iratcsomó 7: Hevesi Simon beszédei, iratai 3. 1- Friedlander Leó temetésen elmondott beszéd – kézírással 2- Ézsajásnak, Amósz fiának próféciái – kézírással 3- Német/jiddis nyelű hitszónoklat - kézírással 4- Hevesi Simon naptára – 1927 5- Joselman v. Rosheim. (Ein Lebensbild) - kézírással 6- Az Énekek éneke a hagyományos irodalomban - kézírással. 7- Poétika – Töredékes kézirat. 8- Verstöredékek kézírással 9- Esküvői beszédek – kézírással 10.Hirsch Móricz temetésén elmondott beszéd - kézírással, év nélkül 11. Óravázlat magyarul, héberül 12. Német/jiddis nyelvű hitszónoklatok - kézírással 13. Német/jiddis nyelvű hitszónoklat – kézírással 14. Német/jiddis nyelvű hitszónoklatok– kézírással 15. Német/jiddis nyelvű hitszónoklatok – kézírással 16. Német/jiddis nyelvű hitszónoklat – kézírással 17. Héber-német/jiddis jegyzet – kézírással 18. Hevesi Simon héber nyelvű tanulmánya kinyomtatva 19. Hevesi Simon vázlatos rajzai templomi berendezésekről (?) 20. Emlékbeszéd Bródy Fülöp fölött,- héberül - 1896. 21. Hevesi Simon szerkesztői levele (ismeretlen szerzőhöz) – 1926. – kézírással. 22. Glass Henrik temetésén elmondott beszéd –kézírással, év nélkül 23. Példabeszédek – magyarul, héberül - kézírással 24. Irodalomjegyzék – hátoldalán a Héber ima a háború idejére 1914.c. Hevesi Simon összeállítás címlapja a Múlt és Jövő 1914/ szeptember-októberi melléklete 25. Férfifej tollrajz – héber magyar vers 26. Esküvői meghívó Friedlander Camill és Singer József, Budapest, Doháy utcai templom, 1911. március – a hátoldalán példabeszéd héberül és magyarul - kézírással 27. Pollák Izidor és Gottlieb Berta Lugoson tartott esküvőjén német/jiddisül és héberül elmondott beszéd - kézírással, év nélkül 28. Báró Kohner Adolf meghívója teára – 1929. február 9. – hátoldalon héber magyar jegyzetek 29. Förstner Béla főorvos és Fleischmann Ágnes esküvői meghívója, 1933. szeptember – hátoldalán héber jegyzetek 30. Dr. Beck Béla és Deutsch Carola esküvői értesítője, 1913. szeptember. – hátoldalon szombatköszöntő héberül és magyarul 31. Példabeszédek héberül – kézírással 32. Példabeszédek héberül – kézírással 33. Német/jiddis héber példabeszédek - kézírással Iratcsomó 9: Hevesi Simon levelezése 1. Hevesi (Handler) Simon levelezése menyasszonyával, Bródy Jankával, 1890-1897. A Lugosi Főrabbiság pecsétje, Hevesi Simon Jaffáról küldött képeslapja. 2. Bródy Janka levelei 1890-1907. Szép levélpapírok 3. Hevesi Illés ügyvéd (Hevesi Simon öccse) levelei 4. Hevesi Géza /Hevesi Simon fia, hősi halált halt/ levelei; Tábori levelezőlapok 1915-1916. 5. Hevesi Jenő /Hevesi Simon fia/ tábori levelei- 1925. Esküvői meghívója Parnes Alice kisasszonnyal – 1930; Levele New Yorkból, 1941. –Hevesi Simon levele Bádenből – 1922. 6. Handler Rudolf levelei /Hevesi Simon testvére/ sikeres-ügyvédi vizsgájáról – 1900, 1902. 7. Hevesi Imre /Hevesi Simon fia/ levelei 8. Hevesi Simon vezető főrabbi adománykérő levele – 1929 9. Ludwig Stein német/jiddis nyelvű levele az Archiv für Philosophie szerkesztőségéből Hevesi Simonnak, Berlin, 1914. 10. Báró Apor Vilmos győri püspök névjegyén saját kézzel írott ajánlás kérése Groszman Teréz érdekében, Hevesi Simon kézzel írott ajánlása házi nevelőnőnek. + Pecsét terv 11. Kóbor Tamás gratuláló távirata az OMIKE vezető Hevesi Simonnak – 1938. 12. Hevesi Simon levelei szüleinek 1900, 1922. 13. Kaufman Lipót debreceni segéd rabbi levelezőlapja Hevesi Simonnak – 1915. 14. Deutsch Ernő üdvözlőlapja – 1897. 15. Neuman Ármin levele Handler Illés, vagy Handler Rudolf (nem derül ki a levélből) sikeres ügyvédi szerepléséről – 1905. 16. Fényes Rezső értesítő levele Hevesi Simonnak a kassai hitközség meghívási szándékáról a rabbiszékbe, Kassa, 1890. 17. Palágyi Lajos köszönő levele a felolvasási tiszteletdíj átengedése miatt Hevesi Simonnak, 1920. 18. Mezei Ferenc levele a hitközségi választásokkal kapcsolatban – 1903. 19. Krausz Sámuel levele Bécsből a Hevesi Simon 30 éves jubileuma alkalmából a Múlt és Jövőben megjelent megemlékezésről - 1924. 20. Gál Ernő gratuláló levele a rabbinátus vezetőjévé történt kinevezése alkalmából Hevesi Simonnak – 1927. 21. Baracs Marcell köszönő levele a képviselővé választásához küldött gratulációra – 1928. 22. Üdvözlőlapok 23. Janka német/jiddis nyelvű levele, Therese héber nyelvű levele Iratcsomó 10: Hevesi Simon beszédei 4. 1. Kossuth és Deák – beszédvázlat kézírással, év nélkül 2. Peszach – ima kézírással 3. Péntek esti imádság – kézírással 4. Szabadságünnep – hitszónoklat legépelve 5. Beszéd a Vallás és közoktatási miniszter kassai látogatásán, a kassai zsidó hitközség életének bemutatása – év nélkül, kézírással 6. Gyászbeszéd Berdach Ádám, Mairovitz Henrikné, Freiberg T. ; Schwarz Józsefné, Vágújhelyi Latzkó Antalné, Netter Albertné, Schweiger Márton, Bródi Fülöp, Hollander Lajos, temetésén – év nélkül 7. Beszéd a hitehagyókról – kézírással, év nélkül 8. Beszéd a bálványimádásról – kézírással 9. Jom kippur, 1915. – kézírással 10. Vázlat Hevesi Simon 25 éves papi jubileumára – magyarul, héberül kézírással, Válasz az ünneplő közösségnek; 11. Hitszónoklat a kinyilatkoztatás ünnepén - kézírással, év nélkül. A hátlapon Heves Simon német/jiddis nyelvű, rabbikhoz íntézett körlevele 12. Handler Simon német/jiddis nyelvű hitszónoklata, Lugos, 1904. kézírással 13. Hitszónoklat a tíz parancsolatról – legépelve, év nélkül 14. Purim- hitszónoklat 15. Héber jegyzetek – a hátoldalán Mészáros Márton III. oszt. tan . Fizika leckéje 16. Kedves Izraelit Ifjúság. Tisztelt Tanítványaim!– beszéd Debóra prófétanőről, kézírással év nélkül 17. Isten a természetben – és a HARMAT – kézírással, év nélkül 18. Vázlatok irodalmi, történelmi, világi személyekről, Optimismus - vers töredék kézírással 19. Ferenc József 30 éves uralkodásának jubileumán elmondott beszéd töredék – kézírással, év nélkül 20. Szakmunkások segédlevélosztásán elmondott búcsúztató beszéd a zsidó hitközségben – legépelve, év nélkül 21. Üdvözlő beszéd a MIKÉFE 90 éves ünnepi közgyűlésen, 1932. március 21. – gépirat 22. A hétkarú lámpásról – kézírással, év nélkül 23. Szombatköszöntők – kézírással 24. Peszachi hitszónoklatok – kézírással, év nélkül 25. Hevesi Simon a szegedi főrabbi ellen a hazaszeretetről elmondott hitszónoklat miatt emelt vád megalapozatlanságáról – kézirat, év nélkül, név nélkül 26. Német/jiddis Ilka és Dr. Neumann Ödön házassági meghívója, 1904. április – a hátoldalon az esketési beszéd kézirata 27. Hitszónoklat 1905. november 4-én – idegen kézírással 28. Halotti beszéd báró Hirsch Mór temetésén –Kassa, 1896. április 28-án, kézírással. 29. Elismervény 25 ezer koronáról – 1920. szeptember 1. Csizmadia Sándor 30. Ima a Tóra kivétele előtt – kézírással, év nélkül 31. Hitszónoklat Jákob haláláról – kézírással, év nélkül 32. Zsidó hitvallás – kézírással, év nélkül 33. Német/jiddis nyelvű hitszónoklatok – kézírással, év nélkül 34. Német/jiddis nyelvű hitszónoklatok – kézírással, év nélkül 35. Tu bisvátra – Kassán, kézírással, év nélkül 36. Beszéd a karámsebesi zsinagóga avatása alkalmából – kézírással, év nélkül 37. Jób szenvedéseiről – kézírással, év nélkül 38. Töredék Munkácsi Mihály halálára, emlékezés Hirschler Ignácz szemorvosra – kézírással, év nélkül 39. Kol Nidrére – kézírással, év nélkül 40. Halotti beszéd Bródy Fülöp temetésén – kézírással 41. Ros Hasanára – kézírással, év nélkül L2_G3_21 Iratcsomó 3: Hevesi Simon beszédei, levelei 1. Társadalmi életkörülményekről jegyzetek – kézírással, év nélkül 2. A körülmetélésről – kézírással, év nélkül 3. Hevesi Simon megválasztásakor a hitközség vezetősége előtt elmondott köszönő beszéd – kézírással, év nélkül 4. Héber nyelvű jegyzetek 5. Napló 1886-1890. Benne hitszónoklatok, családtagok születési dátumai, versek, imák magyarul és héberül 6. Jegyzetfüzet – hitéleti, filozófiai feljegyzések magyarul és héberül – év nélkül 7. A pesszimizmusról – szónoklat vázlat – kézírással, év nélkül 8. Jegyzetek Maria Terézia Ratio Educationisáról – kézírással 9. Hosea – hitszónoklat kézírással, év nélkül 10. Jegyzetfüzet, benne hívek névsora. adományok, sírfeliratok, beszéd vázlatok Pelcz Lipót fűszerkereskedő Bevásárló könyvében – év nélkül 11. Handler Márk főrabbi feljegyzései a hitközség kiadásairól, a megválasztott elöljáróságról 1831-1843. – kézírással 12. Nagy gondolkodók, tudósok – szónoklat vázlat kézírással, év nélkül 13. Trianon és a zsidóság. Dr. Hevesi Simon főrabbi előadása az 1929 évi Országos Igazgatóság nyilvános ülésén – kézírással, 15 oldal 14. Hevesi Simon levele a Magyar Izrael szerkesztőjéhez a válólevélről – év nélkül 15. Hevesi Simon kézírásos cikke az Újhold ünnepi számába a Holdról – év nélkül 16. Bölcs Salamon király szociológiája – kézírással, év nélkül 17. Hitszónoklat a szerénységről – kézírással, év nélkül 18. Widder Ignáczné Taub Johanna, Winberger Dávidné Czinne Mimma temetésén (Kassán?) elmondott beszéd – év nélkül 19. Szombatfogadó hitszónoklatok – kézírással, év nélkül 20. Imádság az uralkodóért – kézírással, év nélkül 21. Német/jiddis nyelvű hitszónoklatok – kézírással, év nélkül Iratcsomó 4: Hevesi Simon beszédei, tanulmányai 1. A zsidók történetének összefoglalása – kézírással, év nélkül 18 oldal 2. Joselmann v. Rosheim – (Ein Lebensbild) – kézírással. év nélkül 44 oldal 3. Oroszországi. kisinyovi pogromokról- kézírással, év nélkül 32 oldal 4. Báró Kornfeld Móric és Weiss Marianne esküvői meghívója, 1913. június 17.- A hátoldalon Hevesi Simon hitszónoklata a Tóra ünnepén 5. Hevesi Simon zsebnotesza – év nélkül 6. Pogromkeresztények – előadásvázlat kézírással, év nélkül 7. Jom Kippur Múszaf Smone eszré – kézírással, év nélkül, 3 oldal 8. Emlékezés az engesztelő áldozat oltári szertarásáról – kézírással, év nélkül, 11 oldal 9. Peszachi hitszónoklat kézírással, év nélkül 18 oldal 10. Cicero De Legibus könyvéről – töredék gépírással 11. Ros Hasana – kézírással, év nélkül, október 6-án 12. Schwarz Rudolf temetésén elmondott beszéd – kézírással, év nélkül 13. A hitoktatás szerepéről, feladatairól. A törvény - kézírással év nélkül 14. Kánon és apokif a héber bibliában – kézírással, év nélkül + ceruzarajz 15. Beismerés és eltökélés – hitszónoklat kézírással, év nélkül 16. Kohelet - kézírással, év nélkül, 2 oldal 17. A három nagy próféta fölavatási szakaszai – kézírással, év nélkül 18. Német/jiddis nyelvű hitszónoklatok – kézírással, év nélkül 19. Lábjegyzetek – kézírással 20. Chanukka – kézírással, év nélkül Iratcsomó 5: Hevesi Simon beszédei, tanulmányai 1. Chevra alkalmazott temetésén elmondott beszéd vázlata; A kohanita 2. Peszach – kézírással, év nélkül 3. Szombatköszöntő beszédek – kézírással, év nélkül 4. Jób könyvéhez – kézírással. 5. Hevesi Simon cikkei a Múlt és Jövőben 6. Schir Haschirim exegesiseinek történet a tanaitikus korban – kézírással, 1891, 16 oldal 7. Hogyan kell imádkozni? – kézírással, év nélkül; Hozsanna 8. Stiller Mór temetésén elmondott beszéd – 7 oldal kézírással, év nélkül 9. Friedlander Leó jahrzeitjén elmondott beszéd 10. This day all of you before the God - angol nyelvű beszéd kézírással 11. Freund Adolf és neje emlékére tartott requiem – 1941. február 9. közreműködés 12. Hetiszakasz magyarázatok – kézírással, év nélkül 13. Jom kippuri hitszónoklat – kézírással, év nélkül 14. A Nőegylet 50 éves jubileumán elmondott beszéd vázlata – év nélkül 15. Vers töredékek, irodalmi előadás vázlatok – kézírással, év nélkül 16. Van-e még a zsidóságnak missziója? - kézírással, év nélkül 17. Német/jiddis nyelvű hitszónoklat – kézírással, év nélkül 18. A próféták hivatása – kézírással, év nélkül 19. Hitszónoklatok - kézírással, év nélkül 20. Tanulmánytöredék – kézírással, év nélkül 21. Tanulmánytöredék – kézírással, év nélkül 22. Izrael és József sorsának párhuzama – kézírással, év nélkül 23. Ádám teremtése – kézírással 24. Versek– kézirat 25. Imádság – hátoldalon: Dr. Bader Józsefné temetésére engedély a Kerepesi temetőben, 1919. szept. 28. 26. Szentség – hátoldalon: Herzog René és Spitzer Sándor esküvői meghívója, 1928. május 27. Kazinczy templom 27. Apion vádja – kézírással 28. A nőkről – kézírással 29. A lélekről – kézírással 30. A fák ünnepére – kézírással; a hátoldalon Szerb Márta és Gordon Imre esküvői meghívója 1931. december 27. a Leányárvaház templomában 31. Sir Rufus Daniel Isaacs, India alkirályának halálára – kézírással 32. Rabbi Nathan Krass vallásáról - magyarul és angolul, 1926. kézírással 33. Hevesi Simon(?) temetésén kollégája (?) által elmondott beszéd vázlata – kézírással 34. A rabbik közreműködéséről a felekezeti igazgatásban – kézírással a hitközségnek 35. A halálról – kézírással; A hátoldalán Stella Alice Freudiger és Dr. Desider Ratkonitz esküvői meghívója, 1931. február 3. Kazinczy templomban 36. A vallás ellenességről – 1933. kézírással 37. Hazatérés Jeruzsálembe – 1933-as feljegyzés, nevekkel 38. Vázlat egy temetésre – kézírással, év nélkül 39. Várakozás a Messiásra – a hátoldalon Fái Klára és Vámos Imre esküvői meghívója az izr. Leányárvaház templomában, 1929. április 7. 40. Az Isten fogalomról. – kézírással 41. Popper Béla és Rotter Magdolna esküvői meghívója 1921. május 1. Dohány templom, Hátoldalán Hevesi feljegyzései Iratcsomó 6: Hevesi Simon beszédei, tanulmányai 1. Házasságkötési beszédek – kézírással, év nélkül 2. A Belvárosi Izraelita Nőegylet teadélutánján elmondott beszéd vázlata, 1934. január 31. Kézírással 3. A zsidóság nagy életprogram - hitszónoklat vázlata, kézírással, év nélkül 4. Árvákról, hadiárvákról – kézírással, év nélkül 5. Jom kippur – kézírással, év nélkül 6. Beosztási tervezet fordításnál – kézirat, év nélkül 7. A tudományról - kézirat, év nélkül 8. Ballagási beszéd- kézírással, év nélkül – Férfifej tollrajz 9. A Pápai Izraelit Nőegylet 100 évfordulójára – kézírással 10. Hanuka - Makkabeus ünnepre – kézírással 11. A bűn – remegés a földi bíró előtt – kézírással 12. Ros Hasana – kézírással 13. Az erkölcsről – hátoldalon Sparger Boriska és Piszk Lipót eljegyzési értesítője, 1907. június, Bozovics. 14. A művészetről, szellemi tevékenységről - kézírással 15. Egy érdekes ima – kézírással 16. Amerika szelleme, Columbus – kézírással 17. Mózes halála – kézírással 18. Gyermek temetésén elmondott beszéd – kézírással 19. A zsidóság genézise – kézírással 20. Csak te ne félj! – hitszónoklat kézírással 21. Cion. Poéma – kézírással 22. Hitet tenni. Poéma – kézírással 23. Angyal meglátogat. Poéma. – kézírással, 1934. 24. Agahon és Gallius; Praxitelés és Phidias. – kézírással 25. Rabbijaim – kézírással 26. Honnan az első sejt? – kézírással, héberül. Héber beszédvázlatok 27. Három a birodalmak száma – kézírással 28. Az emberi méltóságról – kézírással 29. Nem hitehagyottnak lenne – kézírással 30. Vendég és jövevény népek – kézírással 31. Tűnjön a hazugság a közéletből – Jom Kippur- kézírással 32. A hitről – kézírással 33. A magyar zsidóság hazafiúi hűségéről – kézírással 34. A hitközség karitatív tevékenységéről – kézírással 35. Köszöntő a főpásztor nyolcvanadik születésnapjára – kézírással 36. Ima – kézírással 37. Hevesi feljegyzései Felvidéki idegenvezetéshez (?) – 1933. kézírással 38. A betegségről – Hatam Szofértől - kézírással 39. Töredékes feljegyzések 40. Belépési nyilatkozat az Izraelita Magyar irodalmi Társulathoz – tagdíjakkal. Űrlap. Hátoldalán Hevesi Simon jegyzetei 41. A Biblia elmélete a királyságról, Dávidról – vázlatok – kézírással, év nélkül 42. Honfoglalás – Josuá. – kézírással, év nélkül 43. Filozófusok a jellemről – kézírással, év nélkül 44. Ézsajás II. 6. –vázlat Iratcsomó 7: Hevesi Simon levelei 1. Ullmann István (Fegyver és Gépipari Rt.) köszönő levele apja temetése miatt – 1928. november 28. A hátoldalon hitszónoklat vázlat 2. Névjegyek 3. Hevesi Simon levele az Egyenlőség (?) egyik szerzőjének – 1906. 4. Hevesi Jenő tábori levelezőlapjai Szelo Bogorodszkojéből 1917. + tábori fénykép 5. Hevesi Simon vitája a hitközséggel és a Rumbach templom elöljáróságával – kézírással, év nélkül 6. A Budapesti VI. kerületi izraelita Jótékonysági Nőegylet meghívója Hevesi Simonnénak – 1941. március 24. A hátoldalon Hevesi Simon jegyzetek 7. Hevesi Jenő levelei szüleinek New Yorkból, 1922,1939-1941; 8. Hevesi Simon levelei Bródy Jankának 9. Hevesi Simon levelei édesapjának 10. Hevesi Simon nővérének, Rebekának levelei 11. Hevesi Simon levélben közölt állásfoglalása kollégája (?) kérdésére más vallásúak eltemetéséről a zsidó temetőben – 1933. 12. Bródy Janka levelei Hevesi Simonnak 13. Patai József, a Múlt és Jövő szerkesztőjének levele, 1912. aug. 21. – kézírással 14. Adolf Rosenzweig rabbi német/jiddish levelei, Berlin, 1912. szeptember 15. Bánóczi József újévi jókívánságai 1813. 16. Hevesi öccse, Handler Illés levele 1903. 17. Hívek levelei 18. Klein kassai rabbi felajánlja a rabbiszéket Hevesinek 1904. 19. Ismerősök, családtagok levelei 20. Handler Márk levelei fiának 1901. 21. Benedict Henrik professzor levele 1924. 22. Handler Márkné Rosenberg Júlia halotti étesítése a Pester Lloydban (jól használható a családi viszonyok feltérképezésére) 23. Hevesi Simon köszöntő levele egy költőnek (?), irodalmi elismerése alkalmából – 1926. kézírással 24. Gratuláció a Sir hasirim fordítójának (?) – 1917. kézírással 25. Beszéd vázlat kántorjánosi Mándy Ignác temetésén, 1912. május 2. 26. A Tanácsköztársaság Külügyminisztériumának felkérő levele a béketárgyalásokban való részvételre Harrer Ferenc külügyminiszter aláírásával, 1919. február 24. – Hátoldalon a hitközség vezetőjének feljegyzései 27. Hevesi Géza tábori levele 1915. 28. Felber Gyula theológiai tanár kérdése a zsidó házassággal kapcsolatban – kézírással, év nélkül