View authority record

Bánóczi József

Identity area

Type of entity

Person

Authorized form of name

Bánóczi József

Parallel form(s) of name

  • Bánóczy; Weisz

Standardized form(s) of name according to other rules

Other form(s) of name

Identifiers for corporate bodies

Description area

Dates of existence

1849-1926

History

Bánóczi József (ered. Weisz, Szentgál, 1849. július 4. – Budapest, 1926. november 20.) filozófiai és irodalomtörténeti író, pedagógus, kritikus
Egyetemi tanul­mányait Budapesten, Bécsben, Berlinben, Göttingenben és Lipcsében végezte. A tanári diploma megszerzése után előbb reáliskolai tanár, majd a budapesti Rabbiképző intézet rendes tanára volt. 1887-ben az országos izraelita tanítóképző vezetését vette át, mint igazgató. A budapesti tudományegyetem 1878. a filozófia magántanárává habilitálta, a Magyar Tudományos Akadémia 1879. levelező tagnak vá­lasztotta meg. Irodalmi tevékenységének két legfontosabb területe a bölcselettörténet és az irodalomtörténet.
A magyarországi zsidóság nevelése, szellemi fejlesztése körül eléggé meg nem becsülhető érdemeket szerzett. Mint az Országos Rabbiképző Intézet tanára a zsidó lelkész-kép­zésbe belevitte a magyar nyelv és irodalom iránti szeretetet. Mint az országos izraelita ta­nítóképző intézet igazgatója megírta annak tör­ténetét, teljességgel megreformálta és a modern pedagógia legmagasabb színvonalán álló intézetté emelte a gondjára bízott iskolát, amelynek szellemi fegyvereit az általa szerkesztett magyar nyelvi és irodalmi tankönyvekkel is gyarapította. Atyai gondoskodással támogatta az intézet jórészt na­gyon szegény ifjúságát és megsegítésére segély­egyletet meg tanítóképző-internátust létesített. Felekezete szellemi életének szolgálatában 1884. Bacher Vilmossal együtt megindította a Magyar Zsidó Szemle című társadalmi és tudományos folyó­iratot, amelyet 1889-ig szerkesztett. Ebben a folyóiratban nagy harcok folytak a recepció és az autonómia érdekében, másrészt állandó orgá­numa volt a magyar nyelven közérthető módon megszólaló zsidó tudománynak is. Egyik alapítója volt az Izraelita Magyar Irodalmi Társulatnak (Imit), amelynek hosszú éven át titkára és valóság­gal lelke volt. Ő szerkesztette mindvégig az Imit évkönyvét, amelyben java munkáikkal sorban megszólaltak Magyarország legkiválóbb rabbijai, zsidó írói, költői, tudósai. A társulat egyéb tudo­mányos kiadványai közül nem egy az ő kezde­ményezésének és buzdításának köszönheti meg­jelenését. Amikor az Imit kiadta a Szentírás for­dítását, a fordítási szöveg nyelvezet szempont­jából való átvizsgálásának fáradságos és felelős­segéé munkáját ő végezte.

Places

Legal status

Functions, occupations and activities

Mandates/sources of authority

Internal structures/genealogy

General context

Relationships area

Related entity

Országos Rabbiképző Intézet

Identifier of the related entity

Category of the relationship

associative

Dates of the relationship

Description of relationship

tanár, az Izraelita Tanítóképző Intézet igazgatója

Control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation, revision and deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

Maintenance notes